О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

  

Номер 723                                        10.06.2015 г.                 град Стара Загора

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                    Гражданско отделение

На десети юни                                              две хиляди и петнадесета година

В закрито заседание в следния състав: 

                                             

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА - ЯНЧЕВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                                                                  ВАНЯ ТЕНЕВА

 

Секретар

като разгледа докладваното от младши съдия Тенева въззивно гражданско дело номер 1301 по описа за 2014 година, съобрази следното:

 

            Настоящото производство е образувано след произнасяне на ВКС с Решение № 239/03.07.2014 г. по гр.д. № 1019/2014 г., с което е обезсилено Решение № 399 от 29.10.2013 г., постановено от ОС Стара Загора по гр.д. № 1304/2013 г. Делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на ОС Стара Загора с указания за уточняване на петитума на исковата молба в частта, в която делото не е решено по същество от касационния съд.

         Пред районният съд делото е образувано по искова молба от Л.К.П. срещу Х. и П. К. за разваляне на договор за издръжка и гледане. Предявен е и осъдителен иск за връщане на владението на процесния имот и евентуален иск за присъждане на заместващата облага – паричната равностойност на прехвърления имот.

Върховния касационен съд е обезсилил решението на Окръжния съд в частта, с която е потвърдено решението на първата инстанция за отхвърляне на евентуалния иск за заплащане на заместваща облага и е върнато за ново разглеждане от друг състав на ОС Стара Загора.

         По отношение на иска за разваляне на договора за издръжка и гледане – чл. 87 ал. 1 вр. ал. 3 от ЗЗД последната инстанция се е произнесла, като е развалила договора с обратна сила. Предявеният ревандикационен иск е отхвърлен като неоснователен.

         По отношение на иска за заместващата облага въззивната инстанция остави без движение исковата молба с указания за посочване на претендираната сума. В законоустановения срок процесуалният представител на ищеца П. е посочила претендираната сума от тях парична сума. Уточнителната молба е връчена за становище на отсрещната страна, като в срока за отговор по делото постъпи молба, с която пълномощникът на Л.П. уведомява съда, че същият е починал на 22.11.2014 г. След направена справка в регистрите на населението се установи, че ищецът и въззивник Л.К.П. е починал на 22.11.2014 г., като е оставил наследници. Производството по делото беше спряно, като на основание чл. 230 ал. 1 от ГПК съдът служебно взе мерки за издирване на наследниците на ищеца.

         След получаването на доказателства за наследниците на Л.П., то същите бяха конституирани като въззивници с указание, че в едноседмичен срок от получаване на съобщение следва да заявят дали поддържат исковата молба и подадената въззивна жалба и дали се отказват/оттеглят правото си на иск или оттеглят въззивната жалба.

         Съгласно извършените справки в регистрите на населението с определение на въззивния съд бяха конституирани като въззивници съгласно чл. 10 ал. 2 от Закона за наследството следните наследници:

         - Й.И.Ж. (дъщеря на починалия брат И.К.П.);

         - П.И.П. (син на починалия брат И.К.П.);

         - С.С.Р. (дъщеря на починалата сестра Д.К.К.)

         - А.С. К.- Ф.(дъщеря на починалия брат С.К.П.).

         След връчване на съобщенията за висящото дело с указания за заявяване дали въззивната жалба се поддържа, по делото постъпиха откази от всички наследници. В хода на уведомяването се установи, че е починала наследницата Й.И.Ж. и на нейно място бяха конституирани синовете й С.Ж.С. и Б.Ж.С., от които също постъпиха откази от предявената жалба. По отношение на наследницата А.С. Коева, за която в регистрите на населението е записан постоянен адрес, на който последната не беше открита, се приложи процедурата за уведомяване съгласно чл. 47 ал. 8 от ГПК - чрез залепване на уведомление. В законоустановения срок наследницата К. не е взела отношение. От регистрите на населението е видно, че същата е с неизвестен настоящ адрес в Германия. Поради липса на изрично изразена воля за продължаване на съдопроизводствените действия, същата не може да бъде въвлечена в процес срещу насрещните страни, поради което производството и по отношение на нея следва да бъде прекратено.

         След като въззивният съд е десезиран от спора, пренесен чрез въззивната жалба на починалия Л.К.П. по отношение на облигационния иск, то делото пред настоящата инстанция следва да бъде прекратено, а решението за отхвърляне на иска за заместваща облага ще остане в сила като необжалвано. По отношение на другите два иска ВКС се е произнесъл по същество, като е развалил договора за издръжка и гледане и е отхвърлил ревандикационния иск.

 

         В настоящото производство няма доказателства за сторени от страните разноски, нито искане за присъждане на такива.

 

         Водим от горното, Окръжен съд Стара Загора,

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр. дело № 1301/2014 г., по описа на Старозагорски окръжен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС в 1-седмичен срок от съобщаването му на страните, на основание чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

          ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

       2.