ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ ….                                               05.06.2015 г.                          Град Стара Загора

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД          ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На пети юни                                                           две хиляди и петнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

В. ТЕНЕВА

Секретар ...................

като разгледа докладваното от младши съдия Тенева въззивно гражданско дело номер 1082 по описа за 2015 г.

Производството е образувано по въззивната жалба на С.П.Т., чрез пълномощника му адв. Д.Г. против решение № 632 от 01.12.2014 г., постановено по гр.дело № 1570/2014 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.

В срока за произнасяне с решение, въззивната инстанция констатира, че районният съд е допуснал очевидна фактическа грешка. В диспозитива на решението е изписано, че режимът на лични отношения с бащата се определя за всяка първа и трета събота от месеца с преспиване от 09.00 ч. до 18.00 ч. и по 30 дни през лятото, когато това не съвпада с отпуск на майката. В мотивите на решението е ясно формирана волята на съда бащата да вижда детето само през деня в два дни от месеца - всяка първа и трета събота от 09.00 ч. до 18.00 ч. т.е. налице е явна фактическа грешка по отношение на посочения в диспозитива режим, където е посочено, че има преспиване, въпреки че такова няма как да се осъществи, ако режимът е определен само през деня.

При констатираната явна фактическа грешка въззивният съд следва да отмени хода по същество и да върне делото на първата инстанция за поправка. Така записаното в диспозитива на решението може да доведе до неяснота на решението по отношение на режима на лични отношения и впоследствие до превратно тълкуване.

След връщането на делото първата инстанция следва да съобрази служебно и разпоредбата на чл. 59 ал. 3 от СК относно определянето на режима на лични отношения като период или на дни, в които родителят може да вижда и взема децата, включително през училищните ваканции, официалните празници и личните празници на детето, както и по друго време.

Предвид горните съображения, съдът намира, че следва да отмени определението си от 05.05.2015 г. за даване ход на устните състезания и за произнасяне с решение, а делото – да се върне на Казанлъшкия районен съд за поправка на очевидна фактическа грешка.

Водим от горните мотиви и на основание чл. 247 от ГПК, Окръжният съд

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определението си от 05.05.2015 г. за даване ход на устните състезания и произнасяне с решение.

ВРЪЩА делото на Казанлъшкия районен съд, в същия състав за произнасяне по реда на чл. 247 от ГПК за поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решението и за допълване на същото.

След постановяване на решението за поправка на очевидна фактическа грешка, делото да се върне на Старозагорския окръжен съд за произнасяне по въззивната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: