Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 322                                               09.07.2015г.                          гр.С.З.

 

                                     В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти граждански състав

на девети юли 2015г.

в публично заседание в следния състав :

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

секретар П.Г.

като разгледа докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 122/2014г. по описа на ОС- С.З.,

за да се произнесе съобрази следното :

 

         Производството е на основание чл.238 - чл.240 от ГПК във вр. с чл.27, пр.посл. във вр. с чл.33, ал.1, изр.1 от ЗЗД.  от ЗЗД.

 

Постъпила е Искова молба вх.№ 12533/27.10.2014г./л.2- 6 от делото/ от ищеца- пълнолетния български гражданин П. Т. В. от гр.С.З., против 2 бр. ответници - също пълнолетните български граждани Е.Р.А. и К.И.А.- и двамата също от гр.С.З., в която твърди, че на 28.05.2014г. в гр.С.З. е сключил с първата ответница/негова племенница/ Е.Р.А. договор за покупко- продажба на свой недвижим имот жилищен имот/апартамент в гр.С.З./ при крайна нужда при явно неизгодни условия по смисъла на чл.27, пр.посл. във вр. с чл.33, ал.1, изр.1 от ЗЗД. Предвид гореизложеното, моли след установяване на твърдяните от него обстоятелства, съдът да постанови решение, с което да унищожи този договор за покупко- продажба на недвижим имот, както по отношение на купувачката- племенница, така и по отношение на съпруга й- втория ответник, с който са били тогава и понастоящем в граждански брак, и който недвижим имот е станал тяхна СИО. Претендира и за всички направените от него по делото разноски пред настоящата първа съдебна инстанция. В проведените общо 3 бр. открити съдебни заседания по делото  на 07.05.2015г., на 04.06.2015г. и на 09.07.2015г., процесуалният представител- адвокат на ищеца поддържа изцяло исковата претенция, моли същата да бъде уважена изцяло, ведно със законните последици, като му се присъдят и всички направени по делото съдебни и деловодни разноски, за което представя и официален писмен Списък по реда на чл.80 от ГПК. В този смисъл е и пледоарията на процесуалния представител- адвокат на ищеца.

 

Вторият ответник- пълнолетния български гражданин К.И.А. от гр.С.З. не е представил в законния 1- месечен срок  по чл.131- 133 от ГПК писмен Отговор на Исковата молба на ищеца, не се е явил в проведеното първо открито съдебно заседание по делото на 07.05.2015г., и не е направил изрично писмено искане за разглеждане на делото в неговото отсъствие по смисъла на чл.238, ал.1 и 2 от ГПК.

На всяка една от страните изрично са указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в проведеното първо открито съдебно заседание по делото на 07.05.2015г. по смисъла на чл.239, ал.1, т.1 от ГПК.

Също така с оглед представените по делото от ищеца многобройни писмени доказателства се установява, че искът е вероятно основателен с оглед на посочените в Исковата молба обстоятелства и представените доказателства по смисъла на чл.239, ал.1, т.2, пр.2 от ГПК.

И тъй като в случая са налице всички законови предпоставки по смисъла на чл.238- 239 от ГПК, настоящият първоинстанционен съд счита, че искането на ищеца за постановяване на неприсъствено Решение по отношение на втория ответник К.И.А. от гр.С.З. по смисъла на чл.238, ал.1 и 2 във вр. с чл.239, ал.1, т.1 и т.2, пр.1 от ГПК е процесуално допустимо, основателно и законосъобразно в тази му част, поради което следва да постанови такова изцяло позитивно неприсъствено Решение по смисъла на чл.239, ал.2 във вр. с ал.1 от ГПК по отношение на неговата ½ идеална част от договора и съответно по отношение на недвижимия имот/апартамента/, без подробно да се мотивира, включително и в частта му за ½ част от всички разноски на ищеца по делото в размер на общо 1 896, 27 лв.

Съгласно изричните разпоредби на чл.239, ал.4 от ГПК настоящото неприсъствено съдебно Решение не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

На основание чл.240, ал.1-3 от ГПК вторият ответник К.И.А. от гр.С.З. има правото на защита по смисъла на чл.240, ал.1, 2 и 3 от ГПК, след връчването му на настоящото неприсъствено Решение срещу него.

Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл.238- чл.240 от ГПК във вр. с чл.27, пр.посл. във вр. с чл.33, ал.1, изр.1 от ЗЗД., първоинстанционният ОС- С.З.

 

                                    Р   Е   Ш   И    :

 

УНИЩОЖАВА ½ част от Договор за покупко-продажба на недвижим имот- ½ идеална част от АПАРТАМЕНТ ***), находящ се в ***аж, от жилищна сграда, построена върху държавна земя в парцел VII - 1055 (седми за планоснимачен номер хиляда петдесет и пети) от квартал 106 (сто и шести), по плана на града, състоящ се от: ДНЕВНА и КУХНЕНСКИ БОКС - север, СПАЛНЯ - запад и СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ - неосветени, със застроена площ 51.60 кв.м. (петдесет и едно цяло и шестдесет стотни квадратни метра), при граници на същия: от север- двор, от изток- стълбище, от юг- апартамент № 9 и от запад- улица, ЗАЕДНО с прилежащото избено помещение № 36 (тридесет и шести), с площ от 5.36 кв.м. (пет цяло и тридесет и шест стотни квадратни метра), при граници на същото: от север- коридор, от изток- мазе № 37, от юг- улица и от запад- мазе №3 5, ЗАЕДНО с 1.139 % ид.ч. (едно цяло и сто тридесет и девет хилядни процента идеални части) от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху дворното място в което е построена сградата, който апартамент съгласно Схема № 15-158191-22.05.2014г. представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с предназначение : ЖИЛИЩЕ- АПАРТАМЕНТ, с номер 68850.518.271.1.10 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и осемнадесет, точка, двеста седемдесет и едно, точка, едно, точка, десет), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес ***, апартамент ***), на едно ниво, който обект се намира в сграда № 1 (първи), разположена в поземлен имот 68850.518.271 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и осемнадесет, точка, двеста седемдесет и едно), при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 68850.518.271.1.9, под обекта : 68850.518.271.1.4 и 68850.518.271.1.5, и над обекта - 68850.518.271.1.15, с площ по документ 51.60 кв.м. (петдесет и едно цяло и шестдесет стотни квадратни метра), като прилежащи части към самостоятелния обект са избено помещение 36 (тридесет и шести), обективиран в Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 128, том II, рег. № 3822, дело № 203 от 2014г. на Росица Руканова помощник-нотариус по заместване при Бойко Г. *** действие Районен съд гр.С.З., вписан под № 394 в регистъра на Нотариалната Камара, вписан в Служба по вписванията, вх. рег. № 5501 от 28.05.2014г., акт № 170, том XV, дело № 3057/2014г., ведно с всички законни последици от това.

 

ОСЪЖДА втория ответник К.И.А.- ЕГН ********** *** да заплати на ищеца П. Т. В.- ЕГН ********** *** сумата 1 896, 27 лв./хиляда осемстотин деветдесет и шест лева и двадесет и седем стотинки/, представляваща ½ част от разноските му по делото.

 

НЕПРИСЪСТВЕНОТО Решение не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

 

ОТВЕТНИКЪТ по неприсъственото Решение има право на законова защита по реда на чл.240 от ГПК.

 

                            ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :