Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 331                                           14.07.2015 г.                     град Стара Загора

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД             ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,

На четиринадесети юли                                                                  2015 година

в открито заседание, в следния състав:           

                                                                       

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                           

Секретар: Н.Г.,

Прокурор:………………………..,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 51 по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е на основание чл. 95 от ЗАПСП, във вр. с чл.124, ал.1 от ГПК.

 

Постъпила е Искова молба от ищеца Г.Р.Х. от гр. В.Търново, с правно основание по чл. 95, ал. 1, т. 1 от ЗАПСП във вр. чл. 35, чл. 18, чл. 15 от ЗАПСП и чл. 310, ал. 1, т. 3 от ГПК, който твърди, че е автор на кръстословици, а ответникът търговско дружество ИК “Марица изток” ЕООД, гр. Раднево, обл. Старозагорска, издава вестник „Марица изток", който е регионален седмичник за град Раднево, обл. Старозагорска. Твърди, че в бр. 11 (3247) от 19.03.2009 г. на вестник „ Марица изток" е публикувана негова кръстословица без негово знание и съгласие, като при публикуването й е премахнат надписа: „съставил:Г.Х.", обозначаващ неговото авторство, както и речника с трудните думи, който е съществена част от кръстословицата. Твърди, че кръстословиците му представляват обект на авторско право и съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗАПСП се ползват от закрилата на закона. Счита, че това поражда правото му да търси установяване на факта на нарушението на авторското му право от страна на издателството- ответник. Твърди, че авторското ми право е нарушено чрез следните действия:

Използването на негово произведение без разрешението му- в нарушение на чл. 18, ал. 1 и чл. 35 от ЗАПСП.

Премахване на надписа, обозначаващ авторството му- в нарушение на чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗАПСП.

Премахването    на    речника    с    трудните    думи- в    нарушение    на чл. 15, ал. 1, т. 5 от ЗАПСП.

 

Като доказателство, че е автор на процесната кръстословица, представя бр.07(777) от 18.02.2005 г. на вестник „7 дни Стара Загора" - регионален седмичник за град Стара Загора, където същата е публикувана преди това. Според него, съгласно чл. 6 от ЗАПСП: „До доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него и/или техните опаковки/. В публикацията на вестник „7 дни Стара Загора" се вижда надписа: „Съставил: Г.Х.", доказващ авторството му както и наличието на речник с трудните думи. При сравняване на двете кръстословици лесно може да се установи, че кръстословицата, публикувана във вестник „Марица- изток" е идентична с тази, публикувана във вестник „7 дни Стара Загора".

 

Ето защо и предвид гореизложеното, за него се пораждал интерес от водене на настоящия установителен иск с правно основание чл. 95 от ЗАПСП. Моли съда, след като се убеди в основателността на претенциите му, да приеме за установено, че ответникът търговско дружество ИК “Марица изток” ЕООД, гр. Раднево, е нарушило авторското му право върху процесната кръстословица. Също така моли съда на основание чл. 95, ал. 1, т. 6 от ЗАПСП да осъди ответника да разгласи за своя сметка диспозитива на решението в два всекидневника и в определен от съда часови пояс на ТВ организация с национално покритие, както и да му заплати направените по делото разноски, включително деловодни и адвокатски хонорар.

 

Ответникът не оспорва процесуалната допустимост на иска против себе си, но оспорва исковите претенции изцяло, като излага своите съображения за това.

 

 


След като се запозна със събраните по делото доказателства, съдът намери за установено следното от фактическа страна:

 

            Между страните не се спори, че кръстословиците във бр.7(777) от 18.05.2005 г. на вестник „7 дни Стара Загора" и в бр. 11 (3247) от 19.03.2009 г. на вестник „Марица изток " са еднакви, както и че в публикацията на вестник „7 дни Стара Загора" се вижда надписа: „Съставил: Г.Х.", както и наличието на речник с трудните думи.

 

Ищеца Г.Х. по въпросите, зададени по реда на чл.176 от ГПК признава, че не е имал договор с издателите на вестник “7 дни Стара Загора” за публикуването на процесната кръстословица и не е получил възнаграждение за публикуването и във същия вестник.  

 

Предвид установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

 

Не се спори, че кръстословицата е обект на авторско право. Разпоредбата на чл. 3, ал. 1 ЗАПСП сочи като обект на авторско право всяко произведение на литературата, науката и изкуството, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като изрично посочените форми не са изчерпателно изброени. Казаното съобразено с чл. 2 от Конвенцията за закрила на художествените произведения, ратифицирана от България, в който е дадено легално определение на понятието „литературни и художествени произведения” – всеки продукт от научната и художествена област, независимо от начина на изразяването му, налага да се приеме, че кръстословицата представлява именно произведение на литературата и науката, което е създадено в резултат на положен творчески труд по събирането, подбора и подреждането по определен начин на понятия от областта на географията, историята, биологията или други области на науката.

 

 

Чл. 6 от ЗАПСП установява презумпция, според която до доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него. Цитираната презумпция не е оборена в настоящия процес, прочее – ответникът не оспорва авторството на ищеца, а оспорва се изобщо наличието на обект на авторство.

 

Не се спори между страните, че кръстословиците във бр.7(777) от 18.05.2005 г. на вестник „7 дни Стара Загора" и в бр. 11 (3247) от 19.03.2009 г. на вестник „Марица изток " са еднакви, както и че в публикацията на вестник „7 дни Стара Загора" се вижда надписа: „Съставил: Г.Х.", както и наличието на речник с трудните думи, поради което настоящият състав на съда приема, че е установено по категоричен и несъмнен начин авторството на ищеца по отношение на процесната кръстословица.

 

По делото е установено, че ответникът не е установил какъвто и да било контакт с ищеца във връзка с публикуването на процесната кръстословица. Не се установи възпроизвеждането и разпространяването да е извършено от ответника със съгласието на автора - ищеца, от което следва извод, че с действията си ответника е нарушил притежаваното от ищеца и защитено от закона авторско право.

 

Другото нарушение на авторските права е свързано с това, че вестник ответникът не е посочил кой е автора на публикуваната кръстословица – нарушение на чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗАПСП.

 

Следователно ищецът се явява автор и на графичното оформление на кръстословиците, тъй като според разпоредбата на чл.10 от ЗАПСП, авторското право върху отделните части, включени в периодично издание, принадлежи на авторите им и ищеца е носител и на това авторско право изцяло и неделимо.

 

По отношение на възражението на проц. представител на ответника в писмената защита по делото, че ищеца няма писмен договор с вестник “7 дни Стара Загора” следва да се отбележи, че липсата на писмен договор за използване по на процесната кръстословица не е елемент фактическия състав  установяващ авторството на ищеца върху същата.

 

Правото да се използва обект на авторско право или да се разрешава използването му е предоставено на автора му, съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 1 и чл. 18, ал. 1 от ЗАПСП, респ. публикуването на кръстословицата без такова разрешение е в нарушение на признатите авторски права.

 

Ето защо, съдът намира, че ищецът е авторът на публикуваната от ответника процесната кръстословица и няма писмено съгласие от автора за публикуване на неговата кръстословица от ответника.

 

Според чл. 95, т.1 от ЗАПСП е предвидено, че носителят на нарушеното авторско право лично може да иска по съдебен ред установяване факта на това нарушение против нарушителя, което е установено и доказано по несъмнен и безспорен начин в хода на съдебното дирене по настоящото дело. Поради което установителният иск следва да се уважи изцяло. Съгласно чл. 95б от ЗАПСП отговорността за допуснати нарушения следва да се понесе от ответника в качеството му на издател на вестника и ползвател на произведение, по смисъла на § 2, т. 6 от ДР на ЗАПСП

 

По отношение на иска на ищеца на основание чл. 95, ал. 1, т. 6 от ЗАПСП да се осъди ответника да разгласи за своя сметка диспозитива на решението в два всекидневника и в определен от съда часови пояс на ТВ организация с национално покритие, съдът намира за неоснователен, поради което следва да се отхвърли като такъв. Уважаването на иска по  чл. 95, ал.1, т.6 от ЗАПСП следва не само основателността на основния иск, но включва и преценка за степента и характера на нарушено авторско право. Служебно известно е на съда, че ищеца до настоящия момент е завел седем дела в СтОС срещу същия ответник за нарушение на авторските му права, за различни кръстословици, като по настоящето гр. дело за първи път се иска от съда постановяване на тази мярка. При това положение исканата от ищеца мярка, макар и акцесорна спрямо главния иск се явява неподходяща, с оглед степента и характера на нарушеното авторско право, като се има и предвид факта, че по предишните дела, такава мярка не е искана от ищеца.

 

С оглед изхода на делото, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, следва да бъде осъден ответникът да заплати на ищеца направените разноски по делото в размер на 330,70 лв..

 

 Ето защо, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответникът ИК “Марица изток” ЕООД, гр. Раднево, със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, обл. Старозагорска, ул. “Гита” № 2, ЕИК 123521271, че е нарушил авторското право на ищеца Г.Р.Х., ЕГН ********** ***, върху неговата кръстословица, публикувана в бр. 11 (3247) от 19.03.2009 г. на вестник „Марица изток ", издаван от ответника.

 

ОТХВЪРЛЯ предявения иск от ищеца Г.Р.Х., ЕГН ********** ***, против ответника ИК “Марица изток” ЕООД, гр. Раднево, със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, обл. Старозагорска, ул. “Гита” № 2, ЕИК 123521271, на основание чл. 95, ал. 1, т. 6 от ЗАПСП да се осъди ответника да разгласи за своя сметка диспозитива на решението в два всекидневника и в определен от съда часови пояс на ТВ организация с национално покритие, като неоснователен.

 

ОСЪЖДА ИК “Марица изток” ЕООД, гр. Раднево, със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, обл. Старозагорска, ул. “Гита” № 2, ЕИК 123521271, да заплати на Г.Р.Х., ЕГН **********,***, сумата от 330,70 лв./триста и тридесет лева и 70 ст./, представляваща направените по делото разноски.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от днес 14.07.2015 г., с въззивна жалба чрез ОС Ст.Загора пред АС гр.Пловдив.

 

 

                                                             ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :