О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 821              13.07.2015 г.                        град  Стара Загора

 

 

Старозагорският окръжен съд, ТРЕТИ граждански състав

На тринадесети юли 2015 г.

в закрито заседание в следния състав:

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:НИКОЛАЙ УРУКОВ

Секретар Павлина Георгиева

като разгледа докладваното от съдията-докладчик УРУКОВ

Гражданско дело № 13 по описа за 2015 г., за да се произнесе съобрази следното :

 

        Производството е на основание чл.233 и чл.274, ал.1, т.1 от ГПК/2008г./ и във вр. с чл.26, ал.1 във връзка с чл.40 от ЗЗД.

       

        Постъпила е писмена Молба вх. № 8273/26.06.2015г. от ищеца по делото “ЕВРОПА – 2007” ООД ГР.СТАРА ЗАГОРА чрез адв.С.Р., в която заявява че страните по делото са постигнали и сключили извънсъдебно споразумение, с което са уредили изцяло отношенията си и поради това заявява изрично, че на основание чл.233 от ГПК от името на доверителя си се отказва изцяло от иска си против ответника “ОДИТОР ИЛИЕВА” ЕООД гр.Стара Загора поради постигнатата извънсъдебна спогодба с ответника по гр. дело № 13/2015 год. по описа на Окръжен съд гр.Стара Загора и моли производството по същото да бъде прекратено.

 

Следователно е налице законовата хипотеза на отказ от целия иск от ищеца по смисъла на чл.233 от ГПК/2008г./, за което не е необходимо съгласието нито на ответника по делото, нито на което да било друго лице.

 

Поради което с оглед на направения пълен отказ от иска от страна на ищеца, делото следва да се прекрати изцяло, ведно с всички законни последици от това.

 

        Тъй като това постановено в закрито заседание съдебно Определение прегражда по-нататъшното развитие на делото, то може да се обжалва в 1- седмичен срок от съобщаването му на всяка от страните с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.Ст.Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив по правилата на чл.274- чл.278 от ГПК/2008г./.

 

        Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.233 и чл.274, ал.1, т.1 от ГПК/2008г./ във вр. с чл.26, ал.1 и чл.40 от ЗЗД, първоинстанционният Окръжен съд- Стара Загора

 

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

 

        ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по първоинстанционното гр.д.№ 13/2015г. по описа на Окръжен съд- гр.Стара Загора, поради пълен отказ от иска от ищеца по делото „ЕВРОПА - 2007" ООД със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, бул. „Славянски" №45, ет.З, ЕИК 123750130, представлявано от Гинка Стефанова Василева.

 

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

 

 

 

                                  ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :