О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер 801                                         06.07.2015 г.                      град  Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД             ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На шести юли                                                                                  Година 2015

в закрито заседание, в следния състав :

                                                 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар ……………….

като разгледа докладваното от съдия Трифон Минчев гражданско дело номер 42 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на 128 – 129 от ГПК.

 

Образувано е по ИМ от М.К.А., против В.Г.М., с която моли съда да осъди ответницата да му заплати сумата от 50 000 лв., представляваща половината от общата стойност на извършените ремонтни дейности, закупено обзавеждане и оборудване в собствените и недвижими имоти, през съвместното им съжителство в периода 2000 г. – 2013 г..

 

Със свое определение от 05.06.2015 г. е оставена без движение ИМ по гр. д. № 42/2015 г. по описа на ОС - гр. Стара Загора, като е даден едноседмичен срок от връчването на ищеца, в който да отстрани следните нередовности:

1. да внесе държавна такса в размер 2000 лв. по сметка на ОС Стара Загора в обслужващата го банка и представи банковото бордеро по делото;

2. да уточни претендираните подобрения по пера, сума и година на извършване за всяко от тях поотделно;

3. да уточни качеството на извършителя на подобренията;

4. да конкретизира всяка една от движимите вещи поотделно, както и да уточни претенцията си по отношения на тях – дали претендира тяхната ревандиикация или присъждане равностойността на всяка от тях с която ответницата неоснователно се е обогатила;

5. да конкретизира какъв е размера на исковата претенция – в ИМ е записано, че всичко е на обща стойност 50 000 лв., а в петитума ищеца сочи, че претендира половината от общата стойност извършените ремонтни дейности, закупено обзавеждане и оборудване в собствените и недвижими имоти, отново на стойност 50 000 лв., с вписване на предупреждението, че в противен случай исковата молба ще бъде върната обратно на ищцата, а производството по делото прекратено.

 

Съобщението за това е връчено на пълномощника на ищеца – адв. П.Х. на 15.06.2015 г., поради което законният едноседмичен срок за отстраняване на констатираните нередовности на ИМ е изтекъл на 22.06.2015 г., /понеделник, работен ден/.

 

Тъй като ищеца не е изпълнил определението на съда за отстраняване на констатираните нередовности на ИМ в дадения му за това едноседмичен срок, съдът намира, че производството по гр. дело № 42/2015 г. година по описа на Старозагорския окръжен съд следва да бъде прекратено, а исковата молба - върната обратно на ищеца, поради неотстраняване в срок на допуснатите нередовности.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 128, ал. 1, т. 2 и 3 от ГПК, във връзка с чл. 129 от ГПК, съдът

 

                                              

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 42 по описа за 2015 година на Окръжен съд Стара Загора, поради неотстраняване в срок допуснатите нередовности и връща обратно исковата молба на ищеца, заедно с приложенията.

 

ПРЕПИС от Определението да се връчи на ищеца по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва в едноседмичен срок от получаването му с частна жалба, чрез ОС- гр.Ст.Загора пред АС- гр. Пловдив.

 

             

 

 

                                        

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:…………………….