Р Е Ш Е Н И Е

 

  296/01.07.2015 година                                         Град С.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

С.т окръжен съд                    ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На осемнадесети юни                                                              2015 година

В публично заседание, в следния състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                             ЧЛЕНОВЕ:  ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                               ВАНЯ ТЕНЕВА

 

Секретар С.С.

Прокурор  

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1278 по описа за  2015 година.

 

 

Обжалвано е решение от 23.02.2015г. постановено по гр. дело № 3123/2014г., по описа на С. районен съд.

 

Въззивникът Р.П.К. счита, че решението е незаконосъобразно, необосновано и постановено при съществени процесуални нарушения. Развива подробни съображения във въззивната инстанция и в писмено становище. Моли да се отмени решението и уважат предявените искове. Моли да се присъдят и направените по делото разноски.

 

 Въззиваемият Т. университет – гр. С. е представил писмен отговор на въззивната  жалба, в който моли да се потвърди постановеното решение и претендират за направените по делото разноски. В хода по същество на делото процесуалният представител адв. Ц. поддържа и изразява същото становище.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

 

Предявени са искове с правно основание чл. 344, ал. 1,

т. 1 и т. 2 от КТ.  

 

Установено е по делото, че страните са били в трудово правоотношение, като със заповед № 8/16.05.2014г. на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ трудовото правоотношение е било прекратено, поради съкращаване на длъжност “ръководител ФСО”, съгласно решение на Академичен съвет с протокол № 27 от 14.05.2014г. и заповед № 1015 от 15.05.2014г. за утвърждаване на разписание на длъжностите в Ректорат.

 

По делото е представен протокол № 27, от който е видно, че Академичният съвет е приел и утвърдил предложението от Ректора както следва: На основание чл. 11, ал. 1, във вр. с чл. 16, ал. 1, т. 4 и т. 9 от Правилника за устройство, дейност и управление на Т. университет – С., да се преобразува “Финансово-счетоводен отдел” от самостоятелен отдел в Ректорат, ръководен от ръководител ФСО, с численост на персонала от 8 щатни длъжности в счетоводен отдел “към Ректорат на подчинение на Заместник ректора, с численост на персонала от 7 щатни длъжности, от които главен експерт-счетоводител – 4 щатни длъжности, главен експерт-бюджет – 1 щатна длъжност, главен експерт-счетоводител – заплати – 1 щатна длъжност и главен специалист, оперативен счетоводител и касиер – 1 щатна длъжност. Длъжността ръководител ФСО се трансформира в длъжност “старши експерт, програми и проекти” в отдел ”Разработване и управление на проекти” и заместник гл. счетоводител се трансформира в длъжност “главен експерт-счетоводител в счетоводен отдел”.

 

По делото са представени поименно разписание на длъжностите и работните заплати на Ректорат в сила от 01.04.2014г., както и длъжностно щатно разписание на Т. университет – Ректорат, в сила от същата дата. Представено е и писмо № 94-20676/29.10.2014г. на Министерство на образованието и науката, в което е посочено, че на основание §17 от ПЗР от Закона за висшето образование, висшите училища приемат Правилник за дейността на висшето училище. В него е уредена структурата, която включва Ректората като административно звено, заедно с основните звена, обслужващите звена и филиалите, съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗВО.

 

По делото е назначена съдебно-икономическа експертиза, която е установила следното: В периода 1999г. до 16.05.2014г. ищецът е изпълнявал длъжността “Началник ФСО”. Вещото лице е посочил неговите заместници правомощията на които са посочени в длъжностна характеристика. Съгласно структурата на университета главните счетоводители на структурните звена са пряко подчинени на Началник ФСО. Лицето подписвало платежни документи е бил ищецът преди прекратяване на трудовото му правоотношение, а след това е И.С.Т. главен експерт-счетоводител. Лицето подписвало и изпращало месечния и тримесечен отчети за изпълнение на бюджета на Университета преди 16.05.2014г. /датата на прекратяване на трудовото правоотношение/ е бил Началник ФСО - Р. К., а след това лицето И.Т.. По същия начин са оформени месечните и тримесечните касови отчети, сключените търговски, граждански, трудови и други договори и споразумения. Организирането и изпращането на изискващи се справки от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити – МОН са ищецът,  И.Т., а след 16.05.2014г. – И.Т..

 

“Съкращаването в щата” означава намаляване, премахване за в бъдеще на отделни бройки от утвърдения общ брой на работниците и служителите. Не е налице съкращаване на щата, когато съответната трудова функция реално не се съкращава, тоест не се премахва, а само се променя нейното наименование, без да се изменя характера на извършваната работа. В тези случаи не е налице реално, а фиктивно съкращаване в щата, което не е и не може да бъде основание за уволнението на съответния работник или служител. От представеното решение на Академичния съвет взето с протокол № 27 и длъжностно щатно разписание в сила от 15.05.2014г., безспорно се установява закриването на една щатна бройка на длъжността “Ръководител Финансово-счетоводен отдел” към Ректората.

 

За да бъде уважен искът по чл. 344, ал. 1, т. 1 от КТ е необходимо ответната страна да докаже, че е било налице посоченото в заповедта основание за прекратяване на трудовото правоотношение – че е било налице реално, а не фиктивно съкращаване в щата. Съгласно чл. 8 от Правилника за устройство, дейност и управление на Т. университет – гр. С. същият включва в структурата си основни и обслужващи звена, която норма съответства на чл. 25, ал. 1 от ЗВО.

 

В разпоредбата на чл. 25, ал. 2 от специалния закон са посочени основните звена, а в ал. 3 обслужващите звена. Съгласно чл. 8, ал. 3 от Правилника обслужващо звено включено в структурата на Университета представлява “Ректорат, включващ отдели, но финансово-счетоводния отдел ръководен от ищеца не е бил определен като обслужващо звено”.

 

Видно от съдържанието на Правилника съпоставено с представеното по делото поименно разписание на длъжностите на Т. университет – Ректорат, финансово-счетоводния отдел, част от която е била и длъжността “Ръководител ФСО” представлява отдел включен в структурата на обслужващото звено “Ректорат”.

 

Финансово-счетоводният отдел към обслужващо звено “Ректорат” няма предназначението на обслужващо звено по чл. 25, ал. 3 от ЗВО, поради която причина неговата структура, органи на управление не подлежат на определяне с Правилника за устройството на висшето училище. Определянето на числения състав на отделите в обслужващите звена е от компетентност на Академичния съвет – чл. 30, ал. 1, т. 8 от ЗВО и взема решение за преобразуването им съгласно чл. 30, ал. 1, т. 3а от същия закон.

 

По делото са представени длъжностните характеристики на длъжностите “Началник на ФСО” на Т. университет – гр. С. и “Главен експерт-счетоводител – Ректорат”. От сравнението им се установява следното: и двете длъжности организират и осъществяват предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата и платежната дисциплина, правилното оформяне на първичните и официалните счетоводни документи. В тези задължения това което различава двете длъжности е, че “Началник на ФСО” има задължението за редовно извършване на инвентаризациите и отразяване на резултатите от тях. И двете длъжности подписват заедно с Ректора документи от финансово имуществен характер, от които произтичат правата и задълженията на университета, като “Ръководител ФСО” подписва и всички отчети и сведения, които произтичат от счетоводни записвания. Главният счетоводител проверява и подписва всички счетоводни операции, “Началник на ФСО” – ръководи и организира счетоводната отчетност, полага грижи за осигуряване на необходимите финансови средства, а главният счетоводител изготвя касовия отчет на университета. Двете длъжности осигуряват необходимата информация на юрисконсулта при оформяне на материали за установени липси и разхищения на парични средства и други. В заключение задължението на “Началник на ФСО” е организиране и осъществяване своевременно уреждане на сметните взаимоотношения с бюджета, Общинските съвети и банките, а Главният счетоводител отговаря за своевременното отразяване в счетоводството на всички стопански операции.

 

Въззивният съд намира, че двете длъжностни характеристики не се различават значително. Има разлики в някои трудови функции, но те не са съществени. В този смисъл е и приетото по делото заключение на вещо лице, което след анализ на отделните трудови функции установява  пълно сходство между същността на трудовите функции на двете длъжности. В редица решения ВКС е приел, че основанието за прекратяване на трудовото правоотношение съкращаване на щата е налице и в случаите на тъй нареченото “трансформиране” на длъжности. Характерно за трансформирането на длъжност е закриване по щатното разписание на определена длъжност и същевременно създаване на мястото на закритата нова длъжност, но не като наименование, а по трудови функции. Процесният случай не е такъв. В комплекса на трудовите функции на новата длъжност не са включени съществено нови по своята характеристика трудови функции. Налице е трансформация когато трудовата функция на съкратената длъжност се прехвърля на друга длъжност със съществено различаваща се трудова функция – решение № 154/18.04.2011г. на ВКС, по гр. дело № 1279/2010г. на ІІІ ГО, решение № 115/28.03.2011г. на ВКС, по гр. дело № 1119/ 2010г. на ІV ГО ГК и решение № 404/06.01.2014г. на ВКС, по гр. дело № 1968/2013г. на ІV ГО ГК.

 

В настоящата инстанция са приети нови писмени доказателства и допуснати свидетели. От протоколи № 26/26.03.2014г. и № 33/11.02.2015г. е видно, че съгласно първия протокол подготвил и докладвал бюджета на структурните звена на Университета и техните корекции пред Академичния съвет е ищецът, а след освобождаването му – от И.Т.. Представената счетоводна политика за 2013г. е изготвена от ищеца и утвърдена от Ректора. Представената счетоводна политика за 2014г. е изготвена от главен експерт-счетоводител и утвърдена от и.д. Ректор.

 

Въззивният съд приема, че счетоводната политика представлява правилата, съгласно които се осъществява счетоводната отчетност в организацията и това е основна ръководна функция на закритата длъжност “Ръководител ФСО”, която сега се изпълнява от главен експерт-счетоводител Т.. Индивидуалният сметкоплан за годините преди 2014г. се изготвял и подписвал от ищеца.

 

От свидетелските показания на Д. И. и Б. Д. се установява, че се представят финансовите отчети на отделните звена на Университета на главния счетоводител, за да се направи целият отчет и за главен счетоводител се приема ищецът Р. К. до 20.05.2014г., а след това И.Т..

 

Съгласно чл. 36 от Закона за счетоводството съставителите на финансови отчети отговарят за организацията на счетоводната дейност на предприятието, която е основна трудова функция и е изпълнявана от ищеца до неговото освобождаване, а след това от Т..

 

И двете свидетелки установяват, че указания за работа са получавали от ищеца преди 20.05.2014г., а след тази дата от И.Т. и пред тях са се отчитали, поради което считат, че техен ръководител по отношение на счетоводната работа е бил ищеца, а след това И.Т.. Установяват също така, че Т. е организирала и ръководела съвещанията на главните счетоводители на структурните звена, което преди това е изпълнявано от ищеца. Следователно се касае за изпълнение на ръководна функция на новата длъжност.

 

Съдът дава вяра на показанията на тези свидетелки поради заеманите от тях длъжности и компетентност.

 

Въз основа на изложеното въззивният съд приема, че не е налице съкращаване на щата тъй като трудовата функция реално не се премахва, а се е променило само нейното наименование.

 

След прекратяването на трудовия договор с ищеца поради съкращение в щата задълженията на съкратената длъжност “Ръководител ФСО” се изпълняват от ново разкрита щатна бройка “Главен експерт-счетоводител”, на която е преназначена И.Т., заемала дотогава длъжността “Зам. главен счетоводител” след като не е отпаднала трудовата функция упражнявана от ищеца по трудовия договор за длъжността “Ръководител ФСО”, а тя се изпълнява от преназначената служителка с нова длъжностна характеристика, то извършеното прекратяване на трудовото правоотношение не е реално, а фиктивно. 

 

Предвид изложеното въззивният съд намира, че обжалваната от ищеца заповед за уволнение е издадена в нарушение на разпоредбите на КТ, поради което първият обективно-съединен иск е основателен. С оглед изхода на спора по главния иск, основателен се явява и предявеният иск по чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ за възстановяване на ищеца на предишната работа.

 

Като е отхвърлил предявете от ищеца обективно-съединени искове районният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено и постанови ново, с което да се уважат същите.

 

В полза на въззивника следва да се присъдят направени по делото разноски в размер на 1 050 лева, съгласно чл. 78, ал. 1 ГПК.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 271, ал. 1 ГПК, въззивният съд     

 

                                      Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ решение от 23.02.2015г. постановено по гр. дело № 3123/2014г., по описа на С. районен съд, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

ПРИЗНАВА за незаконно уволнението на Р.П.К., с ЕГН **********,*** и ОТМЕНЯ заповед № 8/16.05.2014г. на Ректора професор д.с.н. И. С., с която е прекратено трудовото правоотношение между страните на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. 2 от КТ, поради съкращаване на щата.

 

ВЪЗСТАНОВЯВА Р.П.К. с ЕГН **********,***, на заеманата преди прекратяване на трудовото правоотношение в Т. университет – гр. С. длъжност “Ръководител Финансово-счетоводен отдел”.

         

                ОСЪЖДА Т. университет – ГРАД С., ж.к. “С.”, представляван от Ректора И. Костадинов С., Булстат ….., да заплати на Р.П.К. с ЕГН **********,***, сумата  1 050 /хиляда и петдесет/ лева – заплатено адвокатско възнаграждение в двете съдебни инстанции.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в едномесечен срок от получаване препис от същото пред ВКС, при наличие на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК.

 

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

                              2.