Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 307                                                 06.07.2015 г.                             гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,              І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На седемнадесети юни                                            две хиляди и петнадесета година  

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДАНИЕЛА  ТЕЛБИЗОВА

                                                       

                 РУМЯНА  ТИХОЛОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                   МАРИАНА МАВРОДИЕВА Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 1296 по описа за 2015 година.

 

Производството е образувано по жалба на Й.И.Б.– трето лице против действията на ЧСИ М. Д. по изп.д.№ 9/2007 г. по описа на ЧСИ, с район на действие ОС- Стара Загора – опис и оценка на недвижим имот от 26.02.2015г.

 

         Въззивникът счита, че обжалваните действия на ЧСИ са неправилни и незаконосъобразни, тъй като не била длъжник не следвало да се извършват принудителни изпълнителни действия върху личното й имущество. Твърди, че не била уведомена за извършваните действия. Моли да се отмени действието – опис на личния й апартамент от 26.02.2015г.

          

В срока по чл.463, ал.3 ГПК е постъпил отговор от “Агробейс” ЕООД, гр.Пловдив, чрез адв. Е.Ф., взискател в изпълнителното производство, в който се взема становище за недопустимост, евентуално неоснователност на жалбата. Излага съображения и моли да се остави жалбата без разглеждане или евентуално без уважение.

 

В срока не са постъпили отговори от другите длъжници В.М.И. и И.М.И..

 

Приложени са мотиви от ЧСИ, който взема становище за неоснователност на жалбата.

 

Старозагорският окръжен съд, като обсъди направените в жалбата оплаквания, становището на жалбоподателя, взискателя и ЧСИ, събраните по делото доказателства и като разгледа приложеното изпълнително дело, намира за установено следното:  

 

Подадената жалба е допустима като подадена от надлежен жалбоподател – трето лице, срещу подлежащо на обжалване действие - извършен опис на недвижими имущества, отразен в Протокол от 26.02.2015г.

 

Жалбоподателят Й.И.Б., като трето лице по изп.д. № 9/2007г. по описа на ЧСИ, М.Д. може да обжалва посочените в ал.4 на чл.435 ГПК действия – насочването на изпълнението върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във владение на това лице.

 

Изпълнителното производство е образувано на 25.01.2007г., по молба на П.П.Г. срещу Митко И.И. и Р.И.Б. като солидарни длъжници на основание изпълнителен лист от 19.12.2006 г., издаден от РС гр. Пловдив по ч.гр. д. № 8597/2006г. Поканата за доброволно изпълнение на длъжника Р.Б. е получена на 08.07.2008г.  Вземането е прехвърлено в хода на изпълнителния процес на “Агробейс” ЕООД гр. Пловдив чрез цесия и на мястото на П.Г. е конституиран като взискател “Агробейс” ЕООД.

Не се спори по делото, че длъжникът Р.Б. е собственик по наследство от баща си И.Р.Б. на ¼ ид. части от ап. № …, ет. …, находящ се на ул. “…” № …, гр. Стара Загора и по силата на покупко - продажба на  ап. № 8, находящ се на същия адрес. С договор за дарение от 30.06.2006 г. длъжникът Б. е дарил гореописаните недвижими имоти на майка си - Й.Б.. С влязло в сила на 03.04.2014 г. Решение от 21.03.2008г. на ОС - Стара Загора по гр.д. № 172/2007г.,  потвърдено от АС Пловдив и ВКС, дарението на имотите е обявено за недействително по отношение на кредитора П.Г..

         По делото е представено Удостоверение за вписан отказ от наследство от Р.Б. от 24.02.2015 г., по силата на който, длъжникът се е отказал от наследството на баща си, включително и от процесната ¼ ид.част от ап. № …, ет. …, находящ се на ул. “…” № …, гр. Стара Загора.

Третото лице обжалва насочването на изпълнението към имущество, която смята за свое, а не на длъжника. По изпълнителното дело изпълнението е насочено срещу имущество, което е върнато в патримониума на длъжника по силата на уважен иск по реда на чл. 135 ЗЗД. По отношение на взискателя недвижимите имоти са собствени на длъжника и като такива подлежат на принудително изпълнение. Разпоредбите на ГПК, предвиждат, че за описа се призовават длъжника и взискателя. Същите са редовно уведомени и достъп до описваните имоти е осигурен от процесуалния представител на длъжника, който е назначен и за управител на същите. Всички действия на разпореждане на длъжника с процесния имот по време на производството по павловия  иск и след неговото уважаване, са недействителни по отношение на взискателя. Това е така, защото има вписана искова молба и възбрана като обезпечение на иска по чл.135 ЗЗД от 2007г. Предприетите от длъжника действия по извършване на делба, вписване  на отказ от наследство са недействителни.

 

Съгласно разпоредбата на чл.435, ал.4 от ГПК, третото лице може да обжалва действията на СИ, само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във владение на това лице. Жалбата не се уважава, ако се установи, че вещта е била собствена на длъжника при налагането на запора и възбраната.

Твърдението на Й.Б. - трето лице за изпълнителното производство, че апартаментът № е нейна лична собственост, не отговаря на фактите по делото. Апартамент № е съсобствен между Й.И.Б. и длъжника по изп.д.№ 9/2007г. - Р.И.Б. при квоти 3/4 ид.ч. за Б. и 1/4 ид.ч. за Р.Б.. Имотът е придобит от двамата по наследство от общия им наследодател Иван Райков Б., видно от представения нотариален акт № 50 от 01.11.1977г. и удостоверение за наследници.

 

Върху процесния имот има вписана възбрана на 24.10.2007г. като обезпечение на иска по чл.135 ЗЗД, по който е било образувано гр.д.№ 172/2007г. на Окръжен съд — Стара Загора. На 24.02.2015г. е вписана възбрана от ЧСИ М.Д. по изп.д.№ 9/2007г. Към двете дати на налагане на възбрана, правото на собственост върху 1/4 ид.ч. от имота принадлежи на длъжника по изпълнението Р.Б., а не на жалбоподателя  Й.Б., поради което са налице предпоставки за отхвърляне на жалбата й – чл.435, ал.4, изр. второ ГПК. 

 

При извършения опис на 26.02.2015 г. е описан целият имот, но на публична продан подлежи само ¼ ид. част от имота, която е собственост на длъжника и е върната в патримониума му на основание чл. 135 от ЗЗД. Неуведомяването на третото лице Й.Б. не опорочава описа, доколкото на принудително изпълнение подлежи не целия имот, а само ¼ ид. част, собствена на длъжника-  чл.500 ГПК.

 

Предвид вписването на възбрана върху процесната ¼ ид.ч. от недвижимия имот, извършените от длъжника действия на разпореждане с възбранения имот са недействителни спрямо взискателя, съгласно чл. 401, във вр. с чл. 452 ал. 2 от ГПК. Вписана възбрана като обезпечение на бъдещ иск от дата 24.10.2007 г. не е заличена към настоящия момент. По изпълнителното дело е наложена възбрана  от ЧСИ на 24.02.2015 г. Поради изложените съображения, отказа от наследство на Р.Б. не може да бъде противопоставен на взискателя, тъй като е действие на разпореждане, което е извършено след вписване на възбраната по исковото производство.

 

             Предвид гореизложеното, окръжният съд намира, че обжалваното действие на частния съдебен изпълнител е правилно и законосъобразно, поради което жалбата се явява неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

 

         Водим от горните мотиви и на основание чл.437 от ГПК, Окръжният съд

                                       

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.И.Б. ***. … № …, ет…., ап…., ЕГН **********– трето лице против действията на ЧСИ М.Д. по изп.д.№ 9/2007 г. по описа на ЧСИ, с район на действие ОС-Стара Загора – опис и оценка на недвижим имот от 26.02.2015г., като неоснователна.

 

         Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

ЧЛЕНОВЕ: