Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 334/20.07.2015г.                                       Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                    Граждански състав

На 20.07.                                                                           Година 2015

в  закрито заседание, в следния състав:

                                                         

                                         Председател: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

 

Членове:    ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                  

                                                                   НИКОЛАЙ УРУКОВ

           

                                                                    

Секретар  СТОЙКА СТОИЛОВА

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1322 по описа за 2015 година

 

 

Производството е на основание чл. 435 и сл. от ГПК.

 

Производството е образувано по постъпила частна жалба, с правно основание чл. 435, ал. 2 ГПК, срещу действията на ЧСИ К. А.с район на действие Окръжен съд – С., по изпълнително дело № 742/2014г., по описа на същия ЧСИ против Постановление за прекратяване не изпълнението по същата изп. дело.

 

Частната жалба е подадена от жалбоподателя И. С. С., която на практика се явява с правно основание чл. 435, ал. 2 от ГПК. В жалбата жалбоподателят твърди, че поради фактът, че определението е предмет на обжалване и все още не било влязло в законна сила счита, че прекратяването на изпълнителното дело от съдебния изпълнител е неправилно и незаконосъобразно, поради което счита, че това постановление за прекратяване следвало да бъде изцяло отменено.

 

Счита, че е налице съществено нарушение на процедурата по прекратяване на изпълнителното дело, по съображения подробно изложени в неговата частна жалба с вх. № 5515/27.04.2015г.

 

 В тази връзка счита, че  е нарушено правото му на защита и с оглед на гореизложеното, моли,  да бъде отменено като незаконосъобразно постановлението за прекратяване на изпълнението по горепосоченото изпълнително дело на ЧСИ К.А., рег. № .., с район на действие Окръжен съд – С.. Подробни съображения и доводи са изложени в частната жалба на жалбоподателя И. С. С..

 

В законоустановения срок не е постъпило писмено възражение от  другите две страни по делото.

На основание чл. 436, ал. 3 от ГПК по делото са постъпили писмени мотиви по обжалваните действия от ЧСИ К. А., с район на действие Окръжен съд – С., с които моли жалбата на жалбоподателя да бъде оставена без уважение като неоснователна, процесуално недопустима и недоказана. Подробни съображения са изложени в писмените мотиви на ЧСИ Кр. А..

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства преценени в тяхната съвкупност и същевременно всяко поотделно, намери за установено следното:

 

По допустимостта на жалбата Окръжният съд намира, че жалбата се явява процесуално допустима, поради следните съображения:

Настоящата жалба е допустима съгласно чл.435, ал.1 от ГПК, тъй като посочената разпоредба дава възможност на взискателя да обжалва прекратяването на принудителното изпълнение. В тази насока жалбата следва да бъде разгледана по съществото си относно нейната материална основателност.

 

Въззивният съд намира, че жалбата се явява неоснователна и недоказана, поради следните съображения:

 

Изпълнителното дело № 742/2014г. по описа на ЧСИ К.А. е образувано по молба на взискателя с вх.№ 3351/21.03.2014г. и представен съответния изпълнителен лист, издаден по гр.д. № 26598/2013г. по описа на РС – гр. С. срещу длъжника М.Й. Д..

 

С молба с вх.№ 4820/03.04.2015г. от процесуалния представител на длъжника и приложено към нея заверено копие от Определение № 111/05.01.2015г., постановено по ч.възз.гр.дело № 15255/2014г. на СГС е поискано прекратяване на изп.дело на осн. чл.433, ал.1, т.З от ГПК, поради обезсилване на заповед за изпълнение от 03.09.2013г. и изпълнителния лист, въз основа на който е образувано настоящото изп.дело. Видно от същото, то не подлежи на обжалване и има отметка и отбелязване, че е влязло в законна сила на 05.01.2015г. След като този съдебен акт е влязъл вече в законна сила, делото не може да бъде пререшавано от друг съд.

 

Със същото определение С.градски съд Гражданско отделение, І Въззивен брачен състав е приел, че на основание чл. 423, ал. 1, т. 2 от ГПК възражението на длъжницата М.Й. Д. с ЕГН …., срещу издадената в полза на И. С. С.заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 03.09.2013г. по гр. дело № 26598/2013г. на Софийски районен съд , ІІ ГК, 68 състав,  и съответно е обезсилил на основание чл. 423, ал. 3, изр. 4 издадените в полза на И. С. С. срещу М. Й.Д.заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от същата дата и изпълнителен лист от 14.03.2014г. по гр. дело № 26598/2013г. на СРС.

 

Предвид горното и на осн. чл.433, ал.1, т.3 от ГПК изп.дело № 742/2014г. е прекратено на 03.04.2015г., за което е връчено и надлежното съобщение на процесуалния пълномощник на взискателя на 20.04.2015г. На практика съдебният изпълнител само констатира наличието на предвидените процесуални предпоставки на чл.433, ал.1, т.З от ГПК и постановява прекратяването на изп. дело.

       

В тази връзка въззивният съд счита, че по съществото си подадената жалба е неоснователна и недоказана, с оглед на представените по делото доказателства.

 

С оглед на изложеното съдът счита, че по никакъв начин не са нарушени правата взискателя – жалбоподателя И. С. от съдебния изпълнител, тъй като основният акт с който се разрешава случая се явява постановен от С. градски съд, а не от ЧСИ К. А..

 

Въззивният съд намира, че направените оплаквания в жалбата на  жалбоподателя Иван Славов се явяват изцяло в противоречие с реалната обективна обстановка по делото, относима към провеждане на публичната продан на процесния недвижим имот, подробно описан по-горе.

 

 С оглед на гореизложените съображения и доводи въззивният съд счита, че  частната жалба на жалбоподателя се явява неоснователна и недоказана и като такава следва да бъдат оставена без уважение, ведно с всички законни последици от това.

 

На основание чл. 437, ал. 4, изр. последно от ГПК, настоящото решение е окончателно и подлежи на обжалване пред по-горен съд.

       

Водим от горното, Окръжен съд – гр.С.в настоящият си състав и на основание чл. 437, ал. 4, във вр. с чл. 435, ал. 2 и 3 и чл.423, ал.1, т. 2, ал. 3, изр. 4 и чл.  433, ал. 1,т. 3 от ГПК.

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА действията на Частен съдебен изпълнител К. А. с  рег. № …, с район на действие Окръжен съд – гр. С.,  обективирани в постановление за прекратяване на изпълнението по изпълнително дело № 742/2014г., по описа на същия ЧСИ, като ПРАВИЛНИ И ЗАКОНОСЪОБРАЗНИ в тази им част.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба с вх. № 5515/2015г., подадена от И.С. С. с ЕГН …., от гр. С.,  бул. “Ц.” № ., ап. ., срещу действията на Частен съдебен изпълнител Кръстьо Ангелов, по изпълнително дело № 742/2014г., като НЕОСНОВАТЕЛНА и НЕДОКАЗАНА.

 

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

         

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

                                                                                  2.