Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

Номер 310 ……………………07.07.2015 година……………Град Стара Загора

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД……………Първи граждански състав

На 07 юли  ……..…………...………………………………………..Година 2015              

В закрито заседание в следния състав:                                                                                   

                                             

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                       

                        

Секретар ПЕНКА ВАСИЛЕВА……………..……………………………………

Прокурор…………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в. гр. д. № 1358 по описа за 2015 г., за да се произнесе съобрази: 

 

Производството е по реда на чл. 435, ал.2 от ГПК, във вр. с чл. 444, т.7 от ГПК.

Постъпили са няколко жалби от Й.Т.А. против действията на ЧСИ – насочване на принудително изпълнение върху несеквестируем според жалбоподателя недвижим имот, собственост на длъжника. Жалбоподателят моли действията на ЧСИ А.П. по налагане на възбрана на 1/2 ид.ч. от апартамента, собственост на длъжника, опис и насрочване на продажба на същия да се отменят като незаконосъобразни.

В срока не е постъпило възражение или писмено становище от взискателя по делото Д.А.Д..

На основание чл. 436 ал. 3 от ГПК са постъпили писмени мотиви по обжалваните действия от ЧСИ.

Старозагорският окръжен съд, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, с оглед становището на страните, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

В  Кантората     на     частен     съдебен      изпълнител     А.П.

изпълнителното дело е образувано на 13.08.2013 г. по молба на Д.А.Д. *** срещу Й.Т.А.,***, за събиране на сумата от 25000лв., представляваща претърпени неимуществени вреди от деянието, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 20.09.2011 г. до окончателното и изплащане, както и сумата от 600 лв. адвокатско възнаграждение. Приложен е изпълнителен лист по НОХД №134/2012г. на Окръжен съд Стара Загора.

В резултат на възложени правомощия по чл.18 от ЗЧСИ е извършено пълно проучване имущественото състояние на длъжника като е установено, че длъжникът притежава само 1/2 идеална част от недвижим имот - апартамент в гр. Казанлък, получава и пенсия над минималната работна заплата за страната. По делото е наложена възбрана на имота и е запорирана пенсията. Длъжникът е получил Покана за доброволно изпълнение чрез администрацията на Затвора на 22.08.2013г., с която е уведомен, че ще се извърши опис на възбранения недвижим имот на 07.10.2013г. За описа е уведомена и съпругата на длъжника Василка Иванова Андреева.

По време на описа г-жа Андреева е била уведомена, че идеалната част на съпруга й в семейното жилище е секвестируема на основание чл.445,ал.2,т.1 от ГПК, което е отразено в Протокола за опис - вземането по делото е за вреди от непозволено увреждане. На публична продан е изнесена само идеалната част на длъжника, тъй като г-жа А. не пожелала да бъде изнесена на продан и нейната идеална част от имота на основание чл. 500 ал.2 от ГПК.

След проведени три нестанали продажби на имота и подадени жалби от длъжника и съпругата му Старозагорският Окръжен съд е отменил частично действията на ЧСИ по насрочена четвърта продажба като счел, че с молбата си взискателят не е поискал определянето на нова начална цена по смисъла на чл.494, ал.2, от ГПК. Съгласно указанията на съда възбраненият имот е бил освободен от изпълнение и възбраната е заличена. В останалата й част жалбата е оставена без уважение, т.е. съдът е приел, че имотът е секвестируем на осн. чл.445 ал.2,т. 1 от ГПК. Решението по жалбите е приложено в делото. Длъжникът и съпругата му са уведомени за Решението на Окръжен съд по жалбите.

След това по молба с вх. №03909/10.10.2014 г. взискателят е поискал да бъде наложена възбрана на 1/2 идеална част от апартамента, собственост на длъжника, да бъде описан и изнесен на публична продан. Посочените в молбата искания са извършени от ЧСИ - наложена е възбрана, изискана е справка за тежести за имота от АВ- гр. Казанлък, извършен е опис и насрочена продажба. По делото са проведени три публични продажби, две нестанали, като при третата от 24.05.2015г. до 24.06 2015г. е обявен купувач взискателят Д.Д., предложил цена в размер на 6500лв. с 20 лв. по-висока от началната. 

За   всяко   изпълнително   действие   са   уведомявани      длъжникът   и съпругата му.

При така установените обстоятелства настоящата инстанция намира жалбата за допустима, поради това че е подадена в срок от лице, имащо право на жалба против действията на ЧСИ, но по същество се явява неоснователна поради следното:

Видно от представените писмени доказателства, а именно издадения изпълнителен лист за длъжника не важи привилегията на чл.444 т.7 от ГПК, а именно несеквестируемост на единствено жилище, тъй като същия е задължен по отношение на взискателя за вреди от непозволено увреждане.

Съгласно разпоредбата на чл.445 ал.2 т.1 от ГПК от забраните по чл.444 т.5 и 7 не могат да се ползват длъжниците по задължение за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и от финансов начет. В конкретния случай няма спор, че жалбоподателят е длъжник по изпълнителното производство и има задължение към взискателя за вреди от непозволено увреждане.

При положение, съдът намира, че жалбите се явяват неоснователни и недоказани и като такива следва да бъдат оставени без уважение.

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбите на Й.Т.А. с ЕГН **********,***, понастоящем в Затвора – гр. Стара Загора VII група № 8972, против действията на ЧСИ А.П., с рег. № 764, с район на действие Окръжен съд – Стара Загора, по изпълнително дело № 20137640400137/2013г. по описа на ЧСИ А.П. - по налагане на възбрана на 1/2 ид.ч. от апартамента, собственост на длъжника, опис и насрочване на продажба на същия, считан за несеквестируем от длъжника като неоснователна.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                      2.