Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  339                            30.07.2015 година                     гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД      ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

Нa 30 юли                                                      две хиляди и петнадесета година

В закрито заседание в следния състав

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                       ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                         МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

 

СЕКРЕТАР: …………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 1376 по описа за 2015 г., за да се произнесе съобрази:

 

Производството е по реда на  чл. 435 и следващите от ГПК.

Постъпила е жалба, подадена от Д.Ж. П.- И.длъжник по изпълнително дело № 20147650400610 по описа на ЧСИ Г.И. с рег. № 765 срещу постановление за възлагане на недвижим имот изх. № 14854/27.05.2015г., издадено от ЧСИ Г. И..

Жалбоподателката моли на основание чл.435 ал. 3 от ГПК да се отмени обжалваното постановление за възлагане на недвижим имот като неправилно и да бъдат преустановени всички действия по възлагане на имота, описан в посочения документ. Подробни съображения излага в жалбата си.

На основание чл. 436, ал.3 от ГПК са постъпили мотиви по обжалваното действие от ЧСИ  Г.И..

Окръжният съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното действие, извършено по по изпълнително дело № 20147650400610 по описа на ЧСИ Г.И. с рег. № 765 при ОС-Стара Загора, намери за установено следното:

Жалбата е постъпила в срок, поради което е процесуално допустима, разгледана по същество същата е неоснователна.

Изпълнително дело № 20147650400610 по описа на ЧСИ Г.И. с рег. № 765 е образувано по молба с вх.№ 8783 от 11.04.2014 год. на взискателя „Алианц Банк България" АД, със седалище и адрес па управление: гр.София срещу длъжниците Д.Ж. П.- И. и И.И.И., и приложен
към нея изпълнителен лист от 07.04.2014 г., както и заповед № 775/07.04.2014 год. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК, издадени по ч.гр.дело №1338/2014 год. на Районен съд, гр. Стара Загора.    

По искане на взискателя принудителното изпълнение е насочено срещу следния недвижим имот, собственост на жалбоподателката Д.Ж. П.- И.: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор № 68850.503.84.1. /, който обект се намира е сграда № 1, разположена е поземлен имот с идентификатор 68850.503.84, с адрес на имота: гр. Стара Загора, бул. "Митрополит Методи Кусев" 67, ет. 1, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1, с посочена в документа площ: няма данни, с прилежащи части: няма данни, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-65130.05.2008 год. на Изтощителния директор на АГКК, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68850.503.84,1.3 и 68850.503.84.1.2; под обекта: няма данни, над обекта: 68850.503.84.1.4 , който имот съгласно данъчно записване представляващ апартамент № 1, а съгласно предходен нотариален акт- апартамент В-1 буква „В" едно, находящ се в град Стара Загора, булевард „Митрополит Методи Кусев" 67 , на I етаж от жилищна сграда, във вход 1 — едно, съгласно удостоверението за данъчна оценка, който апартамент е със застроена площ от 86,33 кв.м и се състои от: дневна - столова, кухненски бокс, две спални, баня - тоалетна, тоалетна, коридор и две тераси, заедно с принадлежащото му: МАЗЕ № 4, на партер, с площ 3,56 кв.м., както и заедно с площ 9.4456 % идеални части от общите части на сграда и както и заедно с 25,6920/272 от поземлен имот с идентификатор 68850.503,84 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РЛ-18-65/30.05.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Стара Загора, ул. "Митрополит Методи Кусев" № 67, с площ от 275 кв.м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, при съседи: 68850.503.90, 68850.503.85, 68850.503.953, 68850.503.83 и 68850.503.91, който имот по документ за собственост представлява 25,6920/272 от УПИ, в които е построена сградата, с площ от 272 кв. м, представляващ упи- парцел XXX- 3477 в квартал 58 по плана на града, при граници на АПАРТАМЕНТА: офис А-1, стълбищна площадка, стълбищна клетка, апартамент № Б- I, бул. „М. М. Кусев", калкан, двор; НА МАЗЕТО: складови помещения на сладкарница, мезе 5, коридор, двор и граници на УПИ: УПИ XXVII- 3478, бул. ,М. М. Кусев", УПИ XXXI- 3474, УПИ XXIX- 3476 и У ПИ ХХУШ-3479, ипотекиран в полза на взискателя, за обезпечаване на задължението на Д. П.— И. и И.И.И., видно от приложения по делото Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписан в Служба по вписванията — акт № 3, том 6, вх. рег. № 5638/27.05.2008г.

Видно от приложеното изпълнително дело съдебният изпълнител е наложил възбрана върху недвижимия имот, вписана в Службата по вписванията - гр. Стара Загора на 29.04.2014г. с вх. рег. № 4483, том 2, акт № 119. На 20.05.2014 год. от 10.30 часа е извършил опис на гореописания апартамент, за който жалбоподателката е била уведомена с поканата за доброволно изпълнение, получена лично от нея на 07.05.2014г. За извършеният опис на имота ЧСИ е съставил протокол. С помощта на вещо лице е определил пазарната цена на имота, съответно началната цена, от която ще започне наддаването, а именно - 90 000 лева. Съгласно приложеното по делото заключение на съдебно — техническата експертиза, изготвена от вещо лице Д. Т. пазарната оценка на процесния имот е в размер на 120 000 лева. Началната тръжна цена е определена съгласно разпоредбата на чл.485 във вр. с чл.468 от ГПК.

По отношение на процесния недвижим имот са проведени следните публични продажби:

1/ Първа публична продажба за периода от 30.06.2014 год. до 30.07.2014 год. при начална цена на имота — 90 000 лева. Тази продан е била спряна по искане на взискателя по делото. На 08.01.2015 г. изпълнителните действия  са  били възобновени  и  съдебният изпълнител  е  насрочила  нова  публична продан;

2/ Нова (сьщо първа) публична продан на имота за периода от 04.02.2015г. до 04.03.2015г. при начална цена на имота - 90 000 лева. Жалбоподателката е получила уведомление за насрочения търг на 21.01.2015г. Тази продан е била обявена за нестанала поради неявяване на купувачи;

3/ Втора публична продан на имота за периода от 20.04.2015г. до 20.05.2015г. при начална цена равна на 80 на сто от цената при предходната продан или 72 000 лева. Постъпило е едно единствено валидно наддавателно предложение и с протокол от 21.05.2015г. ЧСИ е обявил купувач на имота, който е внесъл в законоустановения срок предложената цена.

На 27.05.2015г. съдебният  изпълнител  е  изготвил   постановление   за  възлагане   на  продадения недвижим   имот,   като   е   изпратила за   това   съобщения   на   страните, присъединените взискатели и кредиторите, вписали възбрана върху процесния имот.

На 08.06.2015г. по изп. дело № 20147650400610 е постъпила жалба от Д. П.- И. с вх. № 9782 против постановление за възлагане на недвижим имот. Жалбоподателката е длъжник по изпълнителното производство.

Съгласно разпоредбата на  чл.435, ал.З от ГПК постановлението за възлагане може да се обжалва от длъжника на две основания — когато наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или когато имуществото не е възложено на най-високата предложена цена. В първата хипотеза наддаването е надлежно, когато са спазени изискванията на чл.489 и чл.490 от ГПК. По аргумент от противното следва да се приеме, че основанията на длъжника за оспорване на постановлението за наддаване поради ненадлежно извършено наддаване следва да визират случаи, при които е нарушена предвидената в посочените разпоредби процедура - напр. наддавателните предложения не съдържат съответните реквизити, участникът в наддаването не е внесъл задатък или не е приложил съответната квитанция, предложението му не е било отразено във входящия регистър на съда, проданта не е приключила в съответното законоустановено време, в наддаването са взели участие лица, които не са имали право да наддават. В този смисъл е и Тълкувателно решение №  2/26.06.2015г. на ВКС съгласно което част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. Обявяването на купувач следва наддаването, но то подлежи на проверка само доколкото е довело до възлагане не по най - високата предложена цена. Извършената продан в конкретния случай не страда от нито един от посочените пороци, наддавателното предложение на обявеният купувач съдържа необходимите реквизити, предвидени в чл. 489 от ГПК - индивидуализация на имота, посочване на предлаганата цена с цифри и с думи, приложено е платежно нареждане за платен задатък и прочие.

В жалбата си жалбоподателката твърди, че от момента на обявения търг представител на ЧСИ или банката не е посещавал продадения имот и не е изготвял опис. Видно от материалите по приложеното изпълнително дело съдебният изпълнител е извършила опис на имота съгл. чл. 483 от ГПК на 20.05.2014 год., когато е посетила имота в присъствието на вещо лице и е съставила протокол. Съдебният изпълнител няма задължение периодично да посещава имота и да извършва проверки. Той е назначил за управител жалбоподателката, която и в това й качество също е била уведомявана за насрочените публични продажби.

Съдебния изпълнител няма задължение да назначава вещо лице, което да определи цената на имота, макар, че в конкретния случай началната цена е определена с участието на вещо лице. Определянето на началната цена следва да се съобрази със състоянието па имота, местонахождението му, пазарната конюнктура към момента на извършване на проданта. Началната цена не би могла да бъде пазарната към този момент, защото това би компрометирало успешното провеждане на публичната продан, поради липса на наддавачи, които да участват и да наддават над пазарната цена. Затова след съвкупна преценка на всички определящи фактори, следва да се определи такава начална цена, при която би се стигнало до максимално висока стойност, от която да се удовлетвори кредитора и по този начин да се погаси и дълга. Това е в интерес както на длъжника, така и на взискателя. В конкретния случай оценката е определено съобразно правилата на чл. 485 във вр. с чл.468 от ГПК. В допълнение следва да се отбележи, че съгл. ал.4 от чл.484 от ГПК описът се подписва от съдебния изпълнител и не се съобщава на страните. Жалбоподателката твърди, че не е подписала протокола, но това не опорочава извършването на описа, още повече, че като страна по делото тя винаги може да прави справки и да изисква копия от изготвените от съдебния изпълнител книжа.

Неоснователно е и твърдението, че ЧСИ не е поставил обявлението по чл. 487 от ГПК по местонахождението на имота. От приложените по делото книжа е видно, че на 27.03.2015г. призовкар от кантората на съдебния изпълнител е поставил обявление по местонахождението на апартамента.

В своята жалба Д. И. цитира множество практики на съда на Европейския съюз в Люксембург, в т.ч. и на английски език, които са ирелевантни в настоящия случай. Също така навежда неоснователни доводи за незаконосъобразното провеждане на публичната продан по изп. дело № 20147650400610, които са напълно недоказани и противоречат на приложените по изпълнителното дело писмени доказателства.

При втората публична продан на процесния недвижим имот, проведена за периода от 20.04.2015г. до 20.05.2015г. е постъпило едно единствено валидно наддавателно предложение, изготвено и подадено съгласно правилата на чл. 489 от ГПК от лице, което има право да участва в публичната продан. Посочените в жалбата доводи са основно за това, че цената не отговаря на стойността на имота, но същите не следва да се обсъждат, тъй като не касаят никое от изчерпателно изброените в чл. 435, ал. 3 от ГПК основания за отмяна на постановление за възлагане. Самостоятелно обжалване на продажната цена не е допустимо по ГПК. Ето защо, макар че жалбата е подадена след връчване на длъжника на копие от постановлението за възлагане, същата не посочва същински основания за обжалване на постановлението за възлагане съгласно чл. 435, ал.З ГПК, които да направят жалбата й основателна съобразно посочената законова разпоредба.

Предвид гореизложените съображения окръжният съд намира, че жалба с входящ №9782/08.06.2015 год., подадена от Д.Ж. Петкова- Илиева - длъжник по изпълнително дело № 20147650400610 по описа на ЧСИ Гергана Илчева срещу постановление за възлагане на недвижим имот изх. № 14854/27.05.2015г., издадено от ЧСИ Г. Илчева  при ОС-Стара Загора, е неоснователна и следва да бъде отхвърлена като такава.

 

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                                         Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата, подадена от Д.Ж. П. – И. с ЕГН********** ***  - длъжник по изпълнително дело № 20147650400610 по описа на ЧСИ Г.И. с рег. № 765 срещу постановление за възлагане на недвижим имот изх. № 14854/27.05.2015г., издадено от ЧСИ Г. И. при ОС-Стара Загора, като неоснователна.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

                                     

ЧЛЕНОВЕ: