Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 329  …………………13.07.2015 година………………..Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На тринадесети юли………..…………………………………………..Година 2015              

В закрито заседание в следния състав:                                            

                                               

                                             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТИХОЛОВА  

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

                                                                              ИВАНЕЛА КАРАДЖОВА                                                                                      

                        

 

Секретар………………………………………………………………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1380…по описа за 2015………..……...година.

 

        Производството е по реда на чл.435 и следв. ГПК и е образувано по жалба на „Металик” АД- Стара Загора и „Енергоремонт- Гълъбово” АД гр.Гълъбово-длъжници по изп.дело № 20148650400392 на ЧСИ М.Д., рег.№ 865.

 

        Жалбоподателите обжалват действията на ЧСИ- постановление за приемане на разноски в изпълнителното производство и на такси и разноски по ТТРЗЧСИ от 27.04.2015 г. Считат, че същото е незаконосъобразно, тъй като било извършено прихващане със задължения на взискателя и реално суми не били събирани. Неправилно поради това ЧСИ им възложил разноските, които в случая следвало да заплати взискателят. Неправилно също така им били възложени и разноски по чл.26 ТТРЗЧСИ. Не им били връчени и сметки съгласно чл.79 ЗЧСИ. Молят обжалваното постановление да бъде отменено и им се присъдят направените по делото разноски.

 

        Взискателят „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД с.Ковачево, община Раднево взема становище, че жалбата е неоснователна и моли същата да бъде оставена без уважение.          

        Приложени са мотиви по обжалваните действия от Частния съдебен изпълнител съгласно чл.436, ал.3 ГПК.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и законосъобразността на обжалваните действия на съдебния изпълнител,   намери за установено следното:

 

        Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, срещу подлежащо на обжалване от длъжника действие на съдебния изпълнител в хипотезата на чл. 435, ал.2, предл.последно от ГПК.

 

        Изпълнителното производство е образувано на 31.10.2014 г. въз основа на изпълнителен лист, издаден от РС- Раднево по влязло в сила решение № 114 от 26.07.2013 г., постановено по гр.дело № 217/2013 г. Поканите за доброволно изпълнение са получени от длъжниците на 05.11.2014 г. и 11.11.2014 г. Заедно с поканите и в съответствие с искането на взискателя в молбата за образуване на производството и чл.507 ГПК са изготвени и изпратени и запорни съобщения за налагане на запор на банкови сметки за всеки от длъжниците в една банка.

 

        На 06.11.2014 г. по делото е постъпила молба от взискателя за прекратяване на производството поради извършени прихващания на насрещни вземания с длъжниците. На 07.11.2014 г. по делото е постъпила уточняваща молба в смисъл, че дължимата на взискателя сума не е събрана изцяло, поради което е направено искане след събирането на същата, производството да бъде прекратено /тази молба е постъпила в оригинал по делото на 10.11.2014 г./. На 11.11.2014 г. и на 12.11.2014 г. сумата по наложените запори е постъпила по делото изцяло. На 13.11.2014 г. ЧСИ е изготвил и изпратил съобщения до банките за вдигане на наложените запори на банкови сметки. След изтичане на срока за доброволно изпълнение е изготвено постановление за прекратяване на изпълнителното производство.

 

        На  06.11.2014 г. по делото са постъпили и потвърждения за прихващане на насрещни задължения, подадени от длъжниците. Към тази дата обаче вече са направени разноски по образуваното изпълнително производство и започнало изпълнение. Тези разноски следва да се понесат от длъжниците съгласно разпоредбата на чл.79, ал.1 ГПК, дори и когато изп.дело се прекрати при хипотезите на чл.433, ал.1 ГПК. Неоснователно е поради това твърдението на жалбоподателите, че извършеното прихващане по реда на чл.104 ЗЗД има ретроактивно действие по отношение на извършените до този момент разноски по изпълнителното дело. Едва след образуване на изпълнителното производство и налагане на запорите за принудително събиране на дължимите суми длъжниците са изразили съгласие за извършване на прихващането, защото макар и едностранна сделка, прихващането може да бъде оспорено от насрещния кредитор. Предвид извършеното плащане чрез прихващане след започване на изпълнителното производство правилно са събрани и съответните дължими такси по ТТРЗЧСИ /в този смисъл: Р 640- 2010- ІV г.о., Р 523- 2012- ІV г.о., Р 266- 2013- ІV г.о. на ВКС, всички постановени по реда на чл.290 ГПК/.

 

        Длъжниците по делото дължат на ЧСИ пропорционалната такса по т.26 ТТРЗЧСИ, тъй като вземането на кредитора е било удовлетворено след започване на принудителното изпълнение и предприемане на изпълнителни действия, в т.ч. запори по сметки. Таксата върху събраната сума за изпълнение на парично вземане по чл.26 ТТРЗЧСИ  по общото правило на чл.79, ал.1 ГПК е за сметка на длъжника, платил след започване на изпълнението, независимо дали е извършил плащането пряко на взискателя или сумата е постъпила по изпълнителното дело. Пред вид на това, правилно ЧСИ е начислил и такса по т.26 ТТРЗЧСИ.

 

        Неоснователни са и оплакванията във връзка с невръчване на сметки съгласно чл.79 ЗЧСИ. Сметката по чл.79 ЗЧСИ е счетоводен документ, който е основанието за отчисляването на такси от постъпилата по делото дължима сума и/или за авансовото им внасяне от взискателя. Издаването на сметка по чл.79 ЗЧСИ е свързано със задължение на ЧСИ да издаде и съпътстваща същата фактура с идентично съдържание, въз основа на която начисленото върху таксите ДДС се отчислява и внася в полза на бюджета. Още в първата си жалба по делото, вх.№ 15272 от 12.12.2014 г. жалбоподателите- длъжниците признават факта на получаване на счетоводните документи.  

 

        С оглед гореизложените съображения въззивният съд намира, че обжалваното постановление е правилно, а подадената срещу него жалба- неоснователна, поради което следва да бъде оставена без уважение.

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                Р   Е   Ш   И :

 

        ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна жалбата на „Металик” АД, ЕИК 833067427, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, кв.”Индустриален”, и „Енергоремонт Гълъбово” АД, ЕИК 833103535, със седалище и адрес на управление: гр.Гълъбово 6280, против действията на Частния съдебен изпълнител М.Д., рег. № 865, по изп.дело № 20148650400385- Постановление от 27.04.2015 г. за приемане на разноски в изпълнителното производство и на такси и разноски по ТТРЗЧСИ.

 

        Решението не подлежи на обжалване.

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: