О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 846                                           21.07.2015 г.                      град  Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                  ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и първи юли                                                                      2015 Година

в закрито заседание, в следния състав:

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар……………………….,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 1117 по описа за 2012 г., за да се произнесе, съобрази следното:

           

 

Производството е на основание чл. 127 – 129 от ГПК.

 

Постъпила е първоначална искова молба от ищеца С.П.К., чрез адвокат Ж.З., против Д.М.Г., с която моли съда да постанови решение с което да развали договор за продажба на недвижими имот срещу поемане на задължението за гледане и издръжка, обективиран в нотариален акт от 22******* по описа на Нотариус при Районен съд - Стара Загора, за прехвърляне от ищеца С.П.К. на ответника на недвижим имот: Апартамент, съставляващ апартамент под *******, срещу поето насрещно задължение на ответника Д.М.Г. да го гледа и издържа пожизнено и безвъзмездно, лично или чрез майка си И.Д.К. или чрез други трети лица, изразяващо се в даване на храна, облекло, отопление, осветление, лекарства, почистване, пълни грижи при болест и немощ, добри обноски и синовни отношения, поради пълно неизпълнение на поетите с договора задължения спрямо него, които ответникът е следвало да изпълнява стриктно. В хода на делото, ищецът С.П.К. е уточнил и конкретизирал исковата си молба, като е завел и поправена такава, с която моли съда да постанови решение, с което да осъди Д.М.Г. да заплати на С.П.К. сумата от 27 000 лв., представляващи обезщетение за неизпълнение на договор за продажба на недвижим имот срещу поемане на задължението за гледане и издръжка, обективиран в нотариален акт от *******. по описа на Нотариус при Районен съд Стара Загора, за прехвърляне от ищеца на ответника на процесния недвижим имот, срещу поето насрещно задължение на ответника Д.М.Г., да гледа и издържа ищеца С.П.К. -  пожизнено и безвъзмездно, лично или чрез майка си И.Д.К., или чрез други трети лица, изразяващо се в даване на храна, облекло, отопление, осветление, лекарства, почистване, пълни грижи при болест и немощ, добри обноски и синовни отношения, поради пълно неизпълнение на поетите с договора задължения спрямо ищеца, които ответникът следва да изпълнява стриктно, както и да бъде осъден  да  заплати направените по делото разноски и възнаграждението за един адвокат.

           

Ответникът Д.М.Г. по делото, взема становище, че искът е процесуално недопустим и неоснователен, като се сочат подробни съображения за това.

 

С определение от 23.03.2015 г. съдът е отменил протоколното си определението от 24.02.2015 г. с което е приключил съдебното дирене и е дал ход на устните състезания, отменил е протоколното си определението от 15.10.2013 г., касаещо правната квалификация на настоящия спор, че същата е във вр. с чл.57, ал.2 от ЗЗД във вр. с чл. 55, ал.1 от ЗЗД и е оставил без движение по гр. д. № 1117/2012 г. по описа на ОС гр. Стара Загора, като е дал едноседмичен срок от връчването на ищеца, в който да отстрани следните нередовности: да конкретизира периода по месеци и години за който твърди, че е налице неизпълнение на ответника по договора за продажба на недвижим имот срещу поемане на задължението за гледане и издръжка и посочи цена на всяка една отделна искова претенция, с вписване на предупреждението, че в противен случай исковата молба ще бъде върната обратно на ищеца, а производството по делото прекратено.

 

По делото е постъпила молба вх. № 4647/14.04.2015 г. от адв. Ж.З., като пълномощник на ищеца в която уточнява, че трансформира задължението на ответника по договора за продажба на недвижими имот срещу поемане на задължението за гледане и издръжка, обективиран в нотариален акт от 22******* по описа на Нотариус при Районен съд - Стара Загора в задължение за плащане на сумата от по 300 лв. на месец, като се осъди ответника да заплати на ищеца тази сума с падеж – всяко първо число на месеца за съответния месец, за периода считано от 19.03.2012 г. до датата на подаване на ИМ в съда, както и за периода след подаване на ИМ, до настъпване на основание за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до окончателното и заплащане.

 

В съдебно заседание, проведено на 19.05.2015 г., ищеца, чрез адв. З. поддържа така подадената молба, а проц. представител на ответника адв. Д.Г. прави възражение за родова неподсъдност на спора, предвид уточнението на ИМ, направено от ищеца. 

 

Ето защо съдът е приел, че предвид уточнението на ИМ, направено от ищеца в молбата му от 14.04.2015 г., следва производството по делото да бъде прекратено поради родова неподсъдност на спора, като е изпратил делото на компетентния съд- Районен съд Стара Загора.

 

С определение № 1850/26.06.2015  г. по гр. дело 2980/2015 г. СтРС е прекратил производството пред себе си и е повдигнал спор за подсъдност между СтРС и СтОС.

 

По повдигнатия спор за подсъдност със свое определение № 398/10.07.2015 г. по въззивно ч. гр. дело № 377/2015 г., ПАС е определил, че компетентен да разгледа делото е СтОС. В мотивите си въззивната инстанция е приела, че не следва да бъде обсъждано поредното изменение на иска, направено от ищеца с молба от 14.04.2015 г., с което се изменя както основанието на иска, така и неговият размер, като се предявява такъв за трансформиране на натурално задължение в парично вместо за заплащане на обезщетение за имуществени вреди, тъй като не е спазен срокът по чл. 214 от ГПК, а не може да бъде толерирано безцелното и продължително лутане на ищеца при търсене на най-благоприятния за него начин за осъществяване на материалните му права, като ролята на съда е именно в това да прилага точно закона и да осигурява равни възможности на страните за защита в исковия процес. Следователно искът, по който съдът следва да се произнесе, е този по чл. 79, ал. 1 от ЗЗД за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 27 000 лв., като съгласно разпоредбата на чл. 104, ал. 4 от ГПК и доколкото цената на иска е над 25 000 лв., той подлежи на разглеждане от окръжен съд като първа инстанция, поради което делото следва да се върне на Старозагорския окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

 

Настоящия съдебен състав намира, че не може да се произнесе по нередовна ИМ, а тя е останала нередовна въпреки многократните оставяния без движение на ИМ, както е отбелязал ПАС и по които настоящия съдия – докладчик няма никаква вина, тъй като делото му е разпределено след отвод на първоначално определения съдия докладчик Николай Уруков на 08.01.2015 г.. Произнасянето по нередовна ИМ води до постановяването на недопустимо решение.

 

Съгласно задължителните указания на ПАС искът, по който съдът следва да се произнесе СтОС, е този по чл. 79, ал. 1 от ЗЗД за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 27 000 лв.. Разпоредбите на чл. 79, ал. 1 ЗЗД постановява, че ако длъжникът не изпълни точно задължението си, кредиторът има право да иска изпълнение на поетото задължение заедно с обезщетение за забавата или да иска обезщетение за неизпълнение. В случай, че неизправна страна по договор за издръжка, както се твърди в ИМ е длъжникът, кредиторът има право във форма на компенсаторно обезщетение да иска вместо изпълнение в натура, заплащането на паричния му еквивалент. Последната възможност е тази, която дава право на изправния кредитор по алеаторен договор за издръжка в натура да иска от неизправния длъжник по такъв договор вместо изпълнение в натура, обезщетение за неизпълнение в пари. /Тълкувателно решение № 96 от 28.VI.1966 г. по гр. д. № 65/66 г., ОСГК/.

 

В конкретния случай ищецът претендира сумата от 27 000 лв., представляваща обезщетение за неизпълнение на договор за продажба на недвижим имот срещу поемане на задължението за гледане и издръжка, за прехвърляне от ищеца на ответника на процесния недвижим имот, срещу поето насрещно задължение на ответника, да гледа и издържа ищеца, но същия не е конкретизирал периода за който твърди, че е налице неизпълнение на ответника по процесния договор, нито е посочил цена на всяка една отделна искова претенция, без които за съда е невъзможно да с произнесе по така предявения иск, тъй като при позитивно за ищеца решение, ще се формира СПН само за период и размер на претенциите, посочени в ИМ.

 

 При това положение съдът намира, че следва да прекрати производството по делото, тъй като ищецът не е отстранил нередовностите на ИМ в дадения му за това срок, а под формата на уточнение на ИМ, с молба от 14.04.2015 г. е изменил както основанието на иска, така и неговият размер, което е недопустимо, тъй като не е спазен срокът по чл. 214 от ГПК/ Определение № 398/10.07.2015 г. по въззивно ч. гр. дело № 377/2015 г., по описа на ПАС/.

 

Ето защо, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1117/2012 г. по описа на ОС  Стара Загора, поради неотстраняване в срок на нередовностите в ИМ.

             

ПРЕПИС от Определението да се връчи на страните по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва в едноседмичен срок от получаването му с частна жалба, чрез ОС- гр.Ст.Загора пред АС- гр. Пловдив.

                                                               

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :