О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 856  /23.07.2015г.                                                  Град С.

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                               Граждански състав

На 23.07.                                                                                      Година 2015

в публичното заседание, в следния състав:

                                               

                                           Председател: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                ЧЛЕНОВЕ:  1. ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                    2. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар  СТОЙКА СТОИЛОВА

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1325 по описа за 2015 година.

 

 

Производството е на основание чл. 435 и сл. от ГПК.

 

Постъпила е жалба от П.Г.П. против Действията на съдебен изпълнител по изпълнително дело № 982/2008г. на ЧСИ К.А., с която в предвидения от закона срок обжалва пред въззивния съд извършените действия от ЧСИ К. А. с рег. № ., с район на действие ОС - С. по същото изпълнително дело в качеството му на длъжник, относно следното:

 

Въззивникът П.Г.П. твърди, че е извършен запор върху пенсията му, като в продължение на две години не били извършвани никакви изпълнителни действия по изп. дело и същият поискал неговото прекратяване. Твърди, че до настоящия момент съдебния изпълнител не е прекратил изпълнителното производство въпреки изричното искане на длъжника за това. С постановление ЧСИ отказал да прекрати изпълнителното производство, което според жалбоподателя било незаконосъобразно.

 

Предвид изложените съображения въззивникът П.Г.П.  моли да бъдат отменени действията на ЧСИ К.А. по изп. дело № 982/2008г. – отказ за прекратяване на изпълнителното производство действията – не произнасяне по молба за прекратяване на изпълнението и продължаване на изпълнението по същото изп.дело на ЧСИ К.А. с рег. №  766, с р-н на действие Окръжен съд – С. и съдът да задължи съдебния изпълнител да прекрати изпълнителното производство и отмени наложените възбрани и други ограничения по изпълнителното дело, ведно със законните последици от това.

 

В законоустановения срок по ГПК не е постъпил писмен отговор от въззиваемия по делото.

 

На основание чл. 436, ал. 3 ГПК по делото са постъпили писмени мотиви по обжалваните действия от ЧСИ К.А., като моли жалбата на жалбоподателя да бъде оставена без уважение по съображенията подробно изложени в  същите мотиви.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства преценени в тяхната съвкупност и същевременно всяко поотделно, намери за установено следното:

 

Въззивният съд намира, че първоначално Изпълнително дело № 20087660400982 /982/2008г./ е образувано в Кантората на ЧСИ на датата 19.05.2008г. по молба на взискателя С.П.П. на основание §3, ал.1 от ЗЧСИ за продължаване на изпълнителните действия.

 

На 08.08.2008г. взискателят е възложил на ЧСИ правата по чл.18 от ЗЧСИ /л.28/. На същата дата са извършени справки за имотното състояние на длъжника, съпруг -недлъжник и починали родители на длъжника /л.28/.

На 01.09.2008г са извършени справки за деклариран трудов договор и банкови сметки на жалбподателя /л.58 от изп. дело/.

 

На   25.09.2008г.   е   насрочен   опис   на   секвестируемо   имущество  на длъжника. На декларирани съгласно НБД Население адреси длъжник и съпруг- недлъжник на са открити и екземпляри от същите са залепени на адреса /л.60/.

 

На 21.10.2008г. е наложен запор на трудово възнаграждение /л.64/.

На 24.04.2009г. е извършена справка за деклариран трудов договор и е изпратено съобщение до длъжник да започне погасяване на задължението по изп.дело /л.69/.

На 28.03.2011г. е наложен запор на пенсия в НОИ /л.72/.

На 12.04.2011г. е наложен запор на декларирани банкови сметки на длъжника в Банка ДСК ЕАД /л.78/.

На 20.03.2013г. е извършена справка в НБД Население и декларирани банкови сметки /л.81/. Съгласно отговор от НОИ длъжника продължава да има декларирана сметка в Банка ДСК ЕАД /л.84/.

 

На 12.05.2015г. е депозирана молба с вх.№ 6034/12.05.2015г. с основание: чл.433, ал.1, т.8 от ГПК. В нея длъжника посочва, че има наложен запор на банкова сметка ***. и поради този факт следва да се прекрати изп.дело на осн.чл.433, ал.1, т.8 от ГПК. Това ще му даде възможност да получава пенсията си в пълен размер /л.91/.

 

С писмо изх.№ 20418/14.05.2015г. ЧСИ е уведомил длъжника, че до настоящия   момент   по   изп.дело   няма   постъпили   суми   и   няма   законови основания за прекратяване на изп.дело и същият следва да предложи начин на изпълнение /л.92/.

 

Съгласно императивната разпоредба на чл.435, ал.2 от ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестеруемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските.

 

В конкретният случай въззивният съд намира, че в разпоредбата на чл. 435, ал. 2 от ГПК са изрично и изчерпателно изброени актовете и изпълнителните действия, които длъжникът може да обжалва. В случая нито едно от основанията предвидени в същата разпоредба не е посочено от жалбоподателя П.Г.П.. Безспорно отказът на ЧСИ да прекрати горепосоченото изпълнително дело също не е посочено сред тях, както и налагането на запор върху пенсията на длъжника. В ал.1 на чл.435 от ГПК е предвидена процесуалната възможност тези действия да бъдат обжалвани само от взискателя.

 

Налага се категоричният извод, че жалбата на жалбоподателя П.Г.П. се явява процесуално недопустима. Обжалваните с нея действия на ЧСИ К.А. не попадат в кръга на предвидените за обжалване от закона действия на съдебния изпълнител, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.

 

С оглед на гореизложените съображения и доводи въззивният съд счита, че  жалбата на жалбоподателя се явява процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, ведно с всички законни последици от това.

          

Съобразно константната практика на Върховните съдилища на Републиката, настоящото определение подлежи на обжалване пред по-горен съд, а именно, пред Апелативен съд – гр. П..

       

Водим от горното, Окръжен съд – гр.С. в настоящият си състав и на основание чл. 435, ал.2 от ГПК

 

   О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 6314/20.05.2015г., подадена от П.Г.П., с ЕГН **********,*** против Действията на ЧСИ К.А., по изпълнително дело № 982/2008г., с която в предвидения от закона срок обжалва извършените действия от ЧСИ К. А. с рег. № ., с район на действие ОС - С., а именно: отказът на ЧСИ за прекратяване на изпълнението на основание чл.433, ал.1, т.8 от ГПК по изп. дело № 982/2008 год. по описа на ЧСИ К.А. с рег. №  766, с район на действие Окръжен съд – С., като процесуално НЕДОПУСТИМА.

 

ВРЪЩА изпълнително дело № 982/2008г. на Частен съдебен изпълнител Кръстьо Ангелов, с рег. № 766, с район на действие Окръжен съд гр. С., за продължаване на изпълнителните действия по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните, с частна жалба пред Апелативен съд- П., чрез Окръжен съд – С..

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

                                                                                  2.