О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

Номер 878                                   30.07.2015 година                  Град Стара Загора   

                                            

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД     ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 30 юли                                                       две хиляди и петнадесета година

В закрито заседание в следния състав: 

                                             

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                               МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар……………………………….…………………………………………..                                                        

Прокурор………………………………………………………………………….                                            

като разгледа докладваното от зам.-председателя  ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА                        

въззивно ч. гражданско дело номер 1397  по описа за 2015 година.

 

Образувано е по частна жалба на В.В.К. като настойник и представляваща поставената под пълно запрещение С.В.Г.  против определение №362 от 28.04.2015г., постановено по ч.гр.д.№ 277/2015г. по описа на Радневския  районен съд, с което  е         оставено без уважение искането на В.В.К. като настойник на поставената  под пълно запрещение С.В.Г. за издаване на разрешение за продажба на недвижим имот, а именно: 2/6 ид.ч. от  земеделска земя - нива, находяща се в землището на село с. Даскал Атанасово, общ.Раднево, с площ от 15 дка, четвърта категория, в местността ”Ямките”, представляваща имот № 020231 /обр. от имот 020230/, като незаконосъобразно и неоснователно.

Жалбоподателката обжалва определението, като счита същото за незаконосъобразно и необосновано, поради което моли да бъде отменено и  бъде решен въпроса по същество като й  бъде дадено исканото разрешение. Прилага писмени доказателства към частната си жалба.

Съдът, като обсъди направените в частната жалба оплаквания и с оглед данните по делото, намери за установено следното:

Частната жалба е процесуално допустима, подадена е в срок и от надлежна страна. Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред районния съд е с правно основание чл.165 ал.4 СК, във вр. с чл.130, ал.3 СК, образувано по искане на В.В.К. като настойник и представляваща поставената под пълно запрещение С.В.Г.. В молбата настойникът твърди, че сестра й се нуждае от средства за лекарства, дрехи и храна. Собствеността върху имота, описан в молбата била придобита по наследство от общия за двете наследодател – Желязко Минчев Желязков, починал на 25.12.2008г. Моли съда, да й разреши да извърши продажбата от името на поднастойната си С.В.Г. на 2/6 ид.ч. от  земеделска земя - нива, находяща се в землището на село с. Даскал Атанасово, общ.Раднево, с площ от 15 дка, четвърта категория, в местността ”Ямките”, представляваща имот № 020231 /обр. от имот 020230/.

Представено е и становище от Органа по настойничество и попечителство при Община – Раднево.

Установява се от представените писмени доказателства, че молителката и сестра й са наследници на Ж.М.Ж., починал на 25.12.2008г.

В мотивите на обжалваното определение Радневския районен съд е приел, че с оглед твърдяното основание, по силата на което поставената под пълно запрещение придобива правата върху гореописаните движими вещи и вземания, а именно наследяване, молителят следва да установи факта на приемане на наследството. Това е така, тъй като съобразно разпоредбата на чл.49 ЗН наследството се придобива с приемането му. В конкретния случай призованото да наследява лице е поставено под пълно запрещение по смисъла на чл.5  ЗЛС, поради което е недеспособно. Относно недеспособните лица чл.61, ал.2 ЗН предвижда, че те винаги приемат наследството само под опис, тъй като приемането по опис е вид изрично приемане.

Първоинстанционният съд е постановил отказ да даде исканото разрешение поради това, че по настоящото дело не се представят доказателства, че поднастойната е приела наследството по опис. Приел е, че поради липсата на доказателства за приемане на наследството, не е настъпил и ефекта на преминаването на същото в полза на С.Г., поради което молбата да се разреши извършването на разпореждане с отделни предмети от наследството е неоснователна.

Въззивният съд намира тези изводи за правилни и законосъобразни.

Съгласно разпоредбата на чл.165 ал.4 от СК при разпореждане с имуществото на лице под настойничество /както е в настоящия случай/, се прилагат съответно чл.130 ал.3 и 4 от СК изречение първо. Разпоредбата на  чл.130, ал.3 от СК сочи, че извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, се допуска с разрешение на районния съд по настоящия му адрес, ако разпореждането не противоречи на интереса на детето. С оглед твърдяното основание, по силата на което поставената под пълно запрещение  придобива правата върху гореописания недвижим имот, а именно наследяване, молителят следва да установи факта на приемане на наследството. Това е така, защото съобразно чл.49 ЗН наследството се придобива с приемането му. Призованата да наследява С.В.Г. е  поставена под пълно запрещение по смисъла на чл.5, ал.1 ЗЛС, поради което е недееспособна. Относно недееспособните лица чл.61, ал.2 ЗН предвижда, че те винаги приемат наследството по опис и тъй като приемането по опис е вид изрично приемане /в този смисъл Р- 859- 2008- I г. о. на ВКС/, следва, че тези лица не могат да придобиват наследство чрез конклудентни  действия,  доколкото  не  биха  могли  сами  да  извършат такива.

        По настоящото дело не се представят доказателства, че поставената под пълно запрещение С.В.Г. е приела наследството по опис. Поради липсата на доказателства за приемане на наследството, не е настъпил и ефекта на преминаването на същото в полза на същата, поради което молбата да се разреши извършването на разпореждане с отделни предмети от наследството е неоснователна и следва да се отхвърли.

          Именно по тези съображение е постановен и отказът на РРС и въпреки, че това изрично е вписано, частната жалбоподателка не представя такива доказателства и пред настоящата въззивна инстанция.

          С оглед на гореизложеното въззивният съд намира обжалваното определение за правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено. При постановяването му не са допуснати нарушения на материалния и процесуалния закони.

 

Водим от горните мотиви, окръжният съд  

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №362 от 28.04.2015г., постановено по ч.гр.д.№ 277/2015г. по описа на Радневския  районен съд.

 

Определението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

     

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      

         

 

          ЧЛЕНОВЕ: