О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

883                                             31.07.2015 г.                           гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,     І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ    на  тридесет и първи юли                                  две хиляди и петнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                                           

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ:  РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                                   МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

като  разгледа  докладваното  от  съдията  -  докладчик   МАВРОДИЕВА

частно  гр.  дело № 1413 по описа  за  2015 година.

 

Производството по делото е образувано по частна жалба, подадена от Е.А.А. против определение от 23.06.2015г., постановено по гр.д. № 1979/2015г.  по описа на Старозагорския районен съд, с което се отхвърля като неоснователно искането за привличане като трето лице – помагач на Е.А.А. “Консорциум елмонтажи” ООД, по предявения срещу нея от “Мини Марица изток” ЕАД иск по КТ за плащане на обезщетение за вреди. 

 

Частният жалбоподател е останал недоволен от обжалваното определение, поради което го обжалва в срока. Счита, че исканото лице имало правен интерес от решаване на спора в негова полза, за да се помогне да бъде установено, че платените му СМР били действително извършени. 

 

          В срока не е постъпил отговор от другата страна – “Мини Марица изток ” ЕАД, гр.Раднево. 

 

          Съдът, след като обсъди направените в жалбите оплаквания и провери допустимостта и намери за установено следното:

         

          Жалбата е допустима, като подадена в срока за обжалване.

         

          С обжалваното определение Старозагорския районен съд е оставил без уважение искането на ответника Е.А.А. за привличане като трето лице помагач “Консорциум елмонтажи” ООД като неоснователно.

 

          Производството е образувано по искова молба на “Мини Марица изток” ЕАД срещу Е.А.А. за присъждане на обезщетение за вреди, причинени на работодател по КТ. С отговора на исковата молба ответницата е направила искане за привличане като трето лице помагач на нейна страна – “Консорциум елмонтажи” ООД, като твърди, че това дружество било изпълнител по договор за изпълнение на СМР на обект “Рудник Трояново 3”.

 

          Съгласно разпоредбата на чл.219, ал.1 от ГПК, ответникът с отговора на исковата си молба, може да привлече трето лице, когато това лице има право да встъпи, за да помага. Привличането е средство за защита и право на привличащата страна, чрез което се цели да улесни защитата си срещу противната страна с помощта на привлеченото лице. С това средство се цели при неблагоприятен за страната изход на делото да се подчини привлеченото трето лице на силата на мотивите/чл.223, ал.2 ГПК/, за да обезпечи  своето правно положение в следващ процес, воден между нея и привлеченото лице.  Наличието на правен интерес от встъпване в процеса, се обуславя за третото лице от интерес от постановяване на решение в полза на привличащата го страна. Привличащата го страна, чрез този способ обезпечава благоприятен изход на обратния си иск срещу привлеченото лице.

          В случая, в настоящото производство за присъждане обезщетение на работодателя за вреди, причинени от работника или служителя, не са налице предпоставки за привличане на трето лице – помагач на страната на ответника. Това е така, защото ответника – работник или служител не се намира в никакви отношения с посоченото трето лице – “Консорциум елмонтажи” ООД и поради това не разполага с регресни права срещу това лице при какъвто и да е изход на делото. От друга страна третото лице, няма интерес от встъпване, тъй като няма интерес от подпомагане на ответника в производството, нито от благоприятен за ответника резултат. Изходът от делото, по никакъв начин не би рефлектирал върху правната сфера на това лице.  

          Неоснователно е изложеното в жалбата, че тъй като твърдението за причинени вреди, произтичало от приемането за извършени и подлежащи на заплащане несъществуващи СМР, извършени от “Консорциум елмонтажи” ООД, гр.Търговище, който бил страна по договора с ищеца – изпълнител, същия имал интерес от решаване на спора в полза на ответника. Наистина това трето за производството лице и ищеца “Мини Марица изток” ЕАД вероятно са в договорни отношения за извършване на СМР, но тези отношения нямат никаква връзка с предмета на настоящото дело – иск за вреди по КТ. Не отговаря на истината твърдението на частния жалбоподател, че евентуалното решаване на спора в полза на ищеца би поставило третото лице в ситуация на неизпълнение на договор, по който е страна. Отношенията между ищеца и третото лице, във връзка с договор за СМР не зависят от изхода по настоящото дело по никакъв начин.

 

          Предвид изложеното съдът намира, че подадената жалба се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Постановеното определение е законосъобразно и правилно, поради което същото следва да бъде потвърдено.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.278, ал.1 и 2 от ГПК, Окръжният съд

                                       

О П Р Е Д Е Л И :

 

          ПОТВЪРЖДАВА определение  от 23.06.2015г., постановено по гр.д. № 1979/2015г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което се оставя без уважение искането на ответника Е.А.А. за привличане на “Консорциум елмонтажи” ООД като трето лице - помагач на негова страна в производството.

 

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в едноседмичен срок от връчването му на страните, с частна жалба пред ВКС гр.София, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

ЧЛЕНОВЕ: