Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 341                                   20.08.2015 Година               Град Стара Загора

 

                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,    ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 20 август  ………………………………...две хиляди и петнадесета  година

В закрито заседание в следния състав:

 

             Председател: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

Членове: РУМЯНА БОНЧЕВА

 

                РУМЯНА ТАНЕВА

                                                  

Секретар………………………...………………………………….………………

като разгледа докладваното от     зам.председателя    ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА         

въззивно гражданско дело номер 1433…………...…..по описа за 2015 година

                               

Производството е по реда на  чл. 435 и следващите от ГПК.

Постъпили са жалби с вх.№ 6864/22.05.2015г., вх.№ 7546/09.06.2015г., вх.№ 8762/06.07.2015г., вх.№ 8913/09.07.2015г. от ТД на НАП “ГОЛЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОСИГУРИТЕЛИ” гр. София - присъединен взискател по изп.д.№ 20138650401129 по описа на ЧСИ – М. Димитрова с район на действие ОС – Стара Загора с твърдения за незаконосъобразност на извършеното по делото разпределение, като последващите жалби са срещу разпореждания за връщане на първата жалба.

Предмет на настоящото производство са жалби с вх.№ 8762/06.07.2015г., вх.№ 8913/09.07.2015г. от ТД на НАП “ГОЛЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОСИГУРИТЕЛИ” гр. София.

Жалбоподателят развива подробни съображения защо счита за незаконосъобразни действията на ЧСИ по администрирането на подадените от него жалби, като основното оплакване е, че те не дължат заплащането на ДТ като представители на държавата. С оглед на това считат, че неправилно е оставена без движение жалбата им против извършеното разпределение от ЧСИ за внасяне на ДТ и съответно последвалите жалби. Подробни съображения излагат в жалбите си.

На основание чл. 436, ал.3 от ГПК са постъпили мотиви по обжалваното действие от ЧСИ Маргарита Димитрова.

          Окръжният съд, след като обсъди изложените в жалбите оплаквания и провери законосъобразността на обжалваните действия, извършени по изпълнителното дело,  намери за установено следното:

Изпълнително дело 20138650401129 е образувано на 16.09.2013г, въз основа на влезли в сила актове за събиране на публични общински вземания за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци. Поканата за доброволно изпълнение е получена от длъжника на 04.11.2013г. По изпълнителното дело е извършен опис и няколко публични продани на недвижими имоти на длъжника, находящи се в гр. Стара Загора /на територията на Затвора/. На проведената публична продан от 27.03.2015г. до 27.04.2015г. една от обявените сгради е купена от участник в продажбата, цената е внесена, изготвено е постановление за възлагане, което е влязло в сила. На 13.05.2015г. е изготвено разпределение на постъпилата по делото сума, като в него участват присъединените по право кредитори - в случая ТД на НАП - присъединени по право на основание чл. 191 ДОПК и поради вписана в тяхна полза възбрана, както и кредитори, които са подали молба за присъединяване на конкретното дело и са конституирани като такива на основание чл. 456 ГПК. Разпределението е предявено на 19.05.2015г. На 22.05.2015г. с вх.№ 6864/22.05.2015г. и пощенско клеймо от 21.05.2015г. е постъпила жалба от ТД на НАП “ГОЛЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОСИГУРИТЕЛИ” срещу изготвеното по делото разпределение на събраната сума. Жалбата е оставена без движение за внасяне на дължимите държавни такси и такси по ТТРЗЧСИ за администрирането й и представяне на преписи от същата. Със съобщение от същата дата изх.№ 5593/22.05.2015г., връчено на същата дата, жалбоподателя е уведомен. По изпълнителното дело има на всички съобщения до НАП подпис и име на данъчния служител в деловодството, приел съобщението. Същите са адресирани до ТД на НАП Пловдив Офис – Стара Загора.  

По делото след съобщението за оставяне без движение на жалбата не е постъпила никаква молба от жалбоподателя. Не са представени преписи от жалбата за връчване на страните, не е направено искане за администриране на същата без внасяне на държавна такса или такси по ТТРЗЧСИ. На 02.06.2015г. е изготвено разпореждане за връщане на жалба. Същото е съобщено на жалбоподателя на 02.06.2015г. /съобщ.изх.№ 5852/02.06.2015г./

На 09.06.2015г. с вх.№ 7546/09.06.2015г. и пощенско клеймо от 08.06.2015г. е постъпила жалба срещу разпореждането за връщане на жалба. Същата е оставена без движение, съобщено на жалбоподателя - изх.№ 6207/12.06.2015г., връчено на същата дата. Отново в едноседмичния срок не е постъпила никаква молба по делото. С разпореждане от 24.06.2015г. е върната жалбата, подадена срещу разпореждането за връщане на първата жалба. Разпореждането е съобщено на жалбоподателя - изх.№ 6832/24.06.2015г., получено на 25.06.2015г.

На 29.06.2015г. е постъпила жалба с вх.№ 8520/29.06.2015г. копие на жалба изпратена до ОС гр. Стара Загора. На 06.07.2015г. -вх.№8762/06.07.2015г. същата жалба е препратена по компетентност от ОС на ЧСИ за администриране. Оставена е без движение за представяне на необходимия брой преписи за връчване на страните. Същите са представени с молба вх.№ 9100/15.07.2015г. Жалбата е срещу разпореждането за оставяне без движение на жалба 7546/09.06.2015г., съобщено на жалбоподателя на 12.06.2015г. /пощенското клеймо на същата от постъпването в съда е от 25.06.2015г. т.е. 13 дни след получаване на съобщението за без движение/.

На 09.07.2015г. с вх.№ 8913/09.07.2015г. е постъпила, препратена по компетентност от ОС на ЧСИ за администриране жалба срещу разпореждането за връщане на жалба от 24.06.2015г. Същата е постъпила с необходимия брой преписи, /с пощенско клеймо за изпращането на същата до съда-01.07.2015г/

На 10.07.2015г. е констатирано постановено решение на ОС за откриване на производство по несъстоятелност на длъжника, като по делото е изготвено постановление за спиране на производството.

Основното оплакване на жалбоподателя е, че не дължи държавни такси и такси по ТТРЗЧСИ за администриране на жалбите му.

За произнасяне от ОС ЧСИ е администрирала последните две жалби- тази срещу разпореждането за оставяне без движение на жалбата от 09.06.2015г. и жалбата срещу разпореждането за връщане на същата от 24.06.2015г. Към настоящия момент предмет на обжалване /с администрирани жалби/ е оставянето без движение и връщането на жалба вх.№ 7546/09.06.2015г., която е срещу разпореждането за връщане от 02.06.2015г..

По същество ЧСИ изразява становище, че разпореждането за връщане на първата жалба срещу разпределението /вх.№ 6864/22.05.2015г./ от 02.06.2015г. е законосъобразно /дори без разглеждане по същество на въпроса за дължимостта на държавни такси и такси по ТТРЗЧСИ/. Сочи, че в дадения на жалбоподателя срок същия не е представил преписи на жалбата, въпреки че е бил изрично уведомен за това си задължение, както и за последиците от неизпълнението му. Всички последващи жалби, касаели законосъобразността на разпореждането за връщане от 02.06.2015г. на жалба вх.№ 6864/22.05.2015г./.

 

По жалба с вх.№ 8762/06.07.2015г. от ТД на НАП “ГОЛЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОСИГУРИТЕЛИ” гр. София окръжният съд намира следното:

Тази жалба е против съобщение с изх. № 6207 от 12.06.2015г. на ЧСИ М.Димитрова, с което подадената от ТД на НАП ГДО жалба срещу разпореждане за връщане на жалба е оставена без движение.

Окръжният съд намира същата за процесуално недопустима. По реда на чл. 435, ал.1 от ГПК подлежат на обжалване от взискателя изчерпателно изброени в нормата изпълнителни действия – отказа на съдебния изпълнител да извърши исканото изпълнително действие както и спирането и прекратяването на принудителното изпълнение. Извън посочените действия, законодателят не е предвидил такава възможност за други действия и актове на съдебния изпълнител. Разпореждането, с което жалбата е оставена без движение не попада сред визираните в разпоредбата на чл. 435, ал.1 от ГПК актове на съдебния изпълнител, които могат да бъдат обжалвани от длъжника. По принцип разпореждането за оставяне без движение на жалба подлежи на проверка по реда на проверката на разпореждане за връщане на жалбата.  

С оглед изложеното, окръжният съд счита, че жалба с вх.№ 8762/06.07.2015г. от ТД на НАП “ГОЛЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОСИГУРИТЕЛИ” гр. София е процесуално недопустима, тъй като обжалваното разпореждане за оставяне без движение на жалбата им не попада сред действията и актовете, които подлежат на самостоятелно обжалване.

Предвид горното следва жалба с вх.№ 8762/06.07.2015г. от ТД на НАП “ГОЛЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОСИГУРИТЕЛИ” гр. София да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото в тази част - да бъде прекратено.

 

По жалба с вх.№ 8913/09.07.2015г. от ТД на НАП “ГОЛЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОСИГУРИТЕЛИ” гр. София окръжният съд намира следното:

Жалбата е против разпореждане на ЧСИ от 24.06.2015г., с което  ЧСИ връща постъпилата жалба с вх. № 7546/09.06.2015г. на ТД на НАП “ГОЛЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОСИГУРИТЕЛИ” гр. София поради това, че същата е била оставена без движение за внасяне на дължимите такси по администрирането на жалбата. ЧСИ е приел, че жалбоподателя е редовно уведомен затова, но в законоустановения срок по делото не са представени доказателства за внасяне на дължимите такси не било постъпило и никакво изявление от жалбоподателя, в указания срок или друго процесуално искане, което да подлежи на разглеждане. Поради това е разпоредил връщане на жалба с вх.№ 7546/09.06.2015г.

Съгласно разпоредбата на чл.84 т. 1 от ГПК държавата и държавните учреждения се освобождават от заплащане на ДТ, освен по искове за частни държавни вземания и права върху вещи – частна държавна собственост. В конкретния случай ЧСИ е оставил без движение жалбата на ТД на НАП “ГОЛЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОСИГУРИТЕЛИ” гр.София. Безспорно в конкретния случай се касае за публични държавни вземания по смисъла на чл.162 от ДОПК, поради което не се дължат заплащане на ДТ от жалбоподателя по делото - ТД на НАП “ГОЛЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОСИГУРИТЕЛИ” гр. София. С оглед на гореизложеното окръжният съд намира, че неправилно ЧСИ е оставил без движение жалба с вх.№ 8762/06.07.2015г.  за внасяне на ДТ, тъй като същите съгласно чл.84 т.1 от ГПК са освободени от заплащането на такива. Ето защо следва да бъде отменено разпореждане от 24.06.2015г., с което ЧСИ неправилно връща постъпилата жалба с вх. № 7546/09.06.2015г. на ТД на НАП “ГОЛЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОСИГУРИТЕЛИ” гр. София и върне делото на същия за администриране по надлежния ред на жалба с вх. № 7546/09.06.2015г. на ТД на НАП “ГОЛЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОСИГУРИТЕЛИ” гр. София.

За пълнота следва да се отбележи, че видно от разпореждане от 13.08.2014г., ЧСИ е конституирал като страна в производство в качеството им на присъединен взискател по делото  ТД на НАП “ГОЛЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОСИГУРИТЕЛИ” гр. София, поради което всички съобщения и призовки до тази страна следва да бъдат изпращани до нея на адреса, посочен в гр. София, а не на офиса на ТД на НАП Пловдив - офис Стара Загора.

Предвид гореизложеното, въззивният съд намира, че жалбата с вх.№ 8913/09.07.2015г. от ТД на НАП “ГОЛЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОСИГУРИТЕЛИ” гр. София – присъединен взискател по право по изпълнително дело № 20138650401129 по описа на ЧСИ М.Димитрова рег.№ 865 - ОС Стара Загора, срещу разпореждане на ЧСИ-М.Димитрова от 24.06.2015г., с което е  върната жалба вх.№7546 от 09.06.2015г. на ТД на НАП “ГОЛЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОСИГУРИТЕЛИ” гр. София – е основателна, а обжалваното действие незаконосъобразно. С оглед на това следва това действие на ЧСИ да бъде отменено.

 

Водим от горните мотиви, окръжният съд       

         

                                          Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ТД на НАП “ГОЛЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОСИГУРИТЕЛИ” гр. София с вх.№ 8762/06.07.2015г.  против разпореждане за оставяне без движение на жалбата им с вх. № 7546/09.06.2015г. по изпълнително дело 20138650401129 по описа на ЧСИ-М.Димитрова с район на действие ОС-Стара Загора, като процесуално недопустима.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в. гр. д. № 1433/2015 г. по описа на ОС – Стара Загора в тази му част.           

 

        Решението в тази част подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено пред АС- Пловдив.

 

ОТМЕНЯВА разпореждане от 24.06.2015г. на ЧСИ-М.Димитрова по изпълнително дело 20138650401129 по описа на ЧСИ-М.Димитрова с район на действие ОС-Стара Загора, с което  същата връща постъпилата жалба с вх. № 7546/09.06.2015г. на ТД на НАП “ГОЛЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОСИГУРИТЕЛИ” гр. София.

  

          Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         

 

 

ЧЛЕНОВЕ: