Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за

поправка на очевидна фактическа грешка

 

351                                             15.09.2015г.                      град Стара Загора

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,  Гражданско отделение, Четвърти състав,

на петнадесети септември 2015 година

в открито заседание в следния състав:           

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева

като разгледа докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ.

Гражданско дело № 109  по описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази следното :

 

Производството е на основание чл.247, ал.4 от ГПК във вр. с чл.55 от ЗЗД.

 

По делото е постановено Решение № 295/01.07.2015г./л.145– 149 от  делото/, като в мотивите му съдът е постановил исковете да се отхвърлят, ведно със законните последици от това, като се е произнесъл изрично по искането на ответника за присъждане на направените от него разноски по делото пред настоящата първа съдебна инстанция в размер на по- голямото адв.възнаграждение/2 500 лв./ и възнаграждението за вещо лице/100 лв./.

Постъпила е изрична писмена Молба вх.№ 9522/23.07.2015г. от ответника с искане съдът да се произнесе с допълнително Решение, като поправи допусната ОФГ относно присъдените разноски по делото в диспозитива така, както е в мотивите.

В законния 1- месечен срок по чл.248, ал.2 от ГПК ищецът не е подал писмен Отговор.

Съдът констатира, че действително в мотивите си на съдебното Решение е постановил предявените ищцови искове да се отхвърлят изцяло, ведно със законните последици от това, като се е произнесъл изрично по искането на ответника за присъждане на всички направените от него разноски по делото пред настоящата първа съдебна инстанция, в размер на 2 500 лв. адв. хонорар/по- големия от двата/ и 100 лв. за вещо лице, което обаче в диспозитива на Решението е посочено само разликата между по- големия и по- малкия размери на двете адв. възнаграждения, което следва да бъде поправено, като общата сума на дължимите разноски е в размер на 2 600 лв.

В останалата част не се констатира в съдебното Решение да е допусната друга ОФГ, поради което не се налага такава да бъде евентуално поправяна в хода на настоящото съдебно производство по делото.

Настоящото допълнително постановено Решение за поправка на очевидна фактическа грешка/ОФГ/ може да се обжалва в общия 2 седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с въззивна жалба чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд– гр.Стара Загора пред въззивния му Апелативен съд– гр.Пловдив.

 

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.247, ал.4 от ГПК във вр. с чл.55 от ЗЗД, първоинстанционният ОС- Ст.Загора

 

                                Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА поправка на ОФГ в Решение № 295/01.07.2015г. по настоящото първоинстанционно гр.д.№ 109/2014г. по описа на ОС- Ст.Загора, като във втория диспозитив относно разноските досегашния израз: “сумата от 1 230 лв./хиляда двеста и тридесет лева/ следва да се чете като : “ сумата 2 600 лв./две хиляди и шестстотин лева/”.

 

Решението за поправка на очевидна фактическа грешка може да се обжалва в общия 2 седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с въззивна жалба чрез Окръжен съд – Стара Загора пред Апелативен съд – Пловдив.

 

  Окръжен съдия :