Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№345                                                     04.09.2015г.                    град Стара Загора

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,     ІІІ ГРАЖДАНСКИ състав

   

на осемнадесети август 2015 година

в закрито заседание в следния състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ : НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                              

Секретар:  Н.Г.

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА – ДОКЛАДЧИК УРУКОВ

Гражданско дело № 48 по описа за 2015 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е на основание чл.95, ал.1, т.1, вр. чл. 35, чл.15, чл.18 от ЗАПСП и във връзка с чл.310, ал.1, т.3 от ГПК.

 

Постъпила е Искова молба от Г.Р.Х. *** против ответника “ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА -ГЪЛЪБОВСКИ ВЕСТИ” ЕООД гр. Гълъбово, представлявано от управителя си Ж.Т.Ж.,  в която твърди, че горепосочения вестник е нарушил авторските му права, като е публикувал негова кръстословица, която представлява обект на авторско право, без негово съгласие, като е премахнат надписа “Съставил: Г.Х.”, както и речника с трудните думи, който е съществена част от кръстословицата, в нарушение на чл. 15, ал.1, т.1, 4 и 5 и чл. 18, ал.1 и чл.35 от ЗАПСП. Твърди, че кръстословицата му представлявала обект на авторското право и съгласно чл.3, ал.1 от ЗАПСП имал право и на закрилата на закона. Твърди, че ответникът е нарушил  авторското му право, чрез действията си, подробно описани в исковата му молба. Моли съда да постанови решението си, с което да приеме за установено, че ответникът по делото “ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА-ГЪЛЪБОВСКИ ВЕСТИ” ЕООД гр. Гълъбово, представлявано от управителя си Ж.Т.Ж. е нарушило авторското му право, върху процесната кръстословица, публикувана в брой 15/1124/ от 28.04.2010г. Моли съда да му присъди и направените по делото разноски, включително деловодни и адвокатски хонорар.

 

Искът е процесуално допустим, родово и местно подсъден на настоящия ОС-Ст.Загора, исковата молба е редовна, отговаря на изискванията по чл.127, чл.128 и чл.129, ал.1 от ГПК /2008г./, и не са налице процесуални пречки по смисъла на чл.129, ал.2-6 и чл.130 от ГПК/2008г./.

 

По делото е проведена процедурата по чл.131, ал.1 от ГПК (2008г.) за размяната на книжа (исковата молба и всички приложения към нея).

В законният 1-месечен срок по чл.131, ал.1 от ГПК (2008г.) има постъпил писмен отговор на исковата молба от ответника “ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА-ГЪЛЪБОВСКИ ВЕСТИ” ЕООД гр. Гълъбово, представлявано от управителя си Ж.Т.Ж., с който оспорват изцяло предявения иск както по отношение на неговото основание. В тази връзка считат, че предявеният иск следва да бъде отхвърлен изцяло.

 

Ищецът по делото Г.Р.Х., редовно призован явява се лично по делото и счита, че предявената искова молба се явява  основателна и доказана, по съображенията подробно изложени в съдебното заседание от самия ищец по делото. Уточнява, че искът е установителен и не се претендира никакво обезщетение. В с.з. заявява, че отказва да отговаря по зададените му въпроси на осн. чл. 176 ГПК, като посочва, че е запознат с разпоредбата на основание чл.176, ал.1 ГПК. Заявява, че е имал устен договор с вестник “7 дни Стара Загора” относно публикуването на процесната кръстословица.

 

Процесуалният представител на ищеца – адв.Н.Н. е подала молба, в която посочва че не може да се яви за насроченото с.з, но поддържа изцяло исковата молба по изложените в нея съображения. Оспорва депозирания отговор, в частта, в която се оспорва авторството на ищеца, както и в частта, в която се оспорва отговорността на ответното дружество. Твърди, че изложеното в него няма връзка със съществото на спора. Няма нови доказателствени искания и не представя нови доказателства. Моли съда да уважи изцяло предявения иск. Претендира разноските по делото. Представила е и писмена защита в дадения от съда срок, с която моли иска да бъде изцяло уважен, по съображенията подробно изложени в същата.

 

Ответникът по делото “Издателска къща – Гълъбовски вести” ЕООД гр. Гълъбово, редовно призовани явява се управителя на дружеството Ж.Т.Ж. и счита, че предоставения доказателствен материал не отговаря на публикуваното във вестника, по съображенията подробно изложени в съдебното заседание по съществото на делото от датата 18.08.2015 год. и в депозираната в дадения от съда срок писмена защита.

 

Съдът след като обсъди всички събрани по делото доказателства преценени всяко по отделно, така и в тяхната съвкупност и взе предвид становищата и доводите на страните, намери за установено следното:

 

 

Според чл. 3 от ЗАПСП - „Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма." В този смисъл на първо място кръстословицата е резултат на творческа дейност. Съставянето и изисква определени знания (наука) и умения и талант (изкуство). Макар че в чл. 3 от ЗАПСП, който изброява някои обекти на авторското право, кръстословиците не са изрично включени, това изброяване не е изчерпателно. Примерно са изброени най-често срещаните типове произведения на творческа дейност. Творческата дейност, обаче, е разнообразна, поради което е невъзможно изчерпателно изброяване. Изчерпателно, обаче, са изброени произведенията, които НЕ СА обекти на авторско право. Тези обекти са изрично посочени в разпоредбата на чл. 4 от ЗАПСП и това са: нормативни актове, идеи и концепции, фолклорни творби, новини, факти, сведения и данни. Тъй като кръстословиците не могат да се отнесат към никоя от категориите в този изчерпателен списък, следва да се приеме, че те са обекти на авторско право. Това е така и защото при съставянето на кръстословици е налице творческа дейност. Творческата дейност се изразява в оригиналността при особения подбор и подреждане на различни думи, буквите на които да се засекат по хоризонтал и вертикал. Значенията на тези думи трябва да се опишат с кратки и ясни изречения, които да се изпишат по такъв начин, че да се съберат в предназначените за това полета. Всяка кръстословица се характеризира със своята неповторимост. За съставянето на кръстословица се изисква и особен вид умения, като при съчетания на всички тези дадености, съставителят на кръстословица става носител на авторско право.

 

Видно от материалите по настоящото дело е, че авторството на ищеца се оспорва от ответника по него. В този смисъл според разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от ЗАПСП „До доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него и/или техните опаковки." Неговото име е изписано като автор на кръстословицата във в-к "7 дни Стара Загора".

 

Двете основни императивни норми в ЗАПСП, стоящи в основата на предмета на доказване в един авторскоправен спор са съответно разпоредбите на чл.2 и чл.6 от ЗАПСП. Първият текст визира основанието,

касаещо възникването на авторското право. Законодателят е приел в чл.2 от ЗАПСП, че авторското право върху произведенията на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението. Вторият важен момент от предмета на доказване е самото авторство. Както нормативната уредба, така и константната практика на Върховните съдилища на Републиката, както и авторскоправната доктрина в България е приела един теоретично „улеснен” начин на доказването в този контекст, чрез изграждането на т.нар „предположение за авторство”, както се явява озаглавена и самата законова разпоредба на чл.6 от ЗАПСП. Последната гласи, че до доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени върху произведението по обичайния за това начин. Съдът счита, че по един категоричен и безспорен начин от събраните по делото доказателства е видно, че именно ищецът Г.Р.Х. се явява автора на процесната кръстословица. В тази насока неговото име е изписано на публикуваната в бр.144 от 17.12.2001 г. на вестник "7 дни Стара Загора" кръстословица, която няма спор по делото, че е абсолютно идентична с тази кръстословица, публикувана в бр.15/1124/ от датата 28.04.2010 г. във в."Гълъбовски вести". Това е видно и при обикновен преглед на същите две кръстословици, като в тази връзка не е налице необходимостта от  специални знания  из областта на науката ,  изкуството и занаятите по смисъла на чл. 195, ал.1 от ГПК които да обосновават назначаването на вещо лице.

Също така, относно това дали кръстословицата се явява и представлява обект на авторското право, съдът счита, че е безспорно установено по делото. Според разпоредбата на чл. 3 от ЗАПСП - Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма. В този смисъл на първо място кръстословицата е резултат на творческа дейност. Съставянето й изисква определени умения (наука) и талант (изкуство). На второ място всяка кръстословица се обективира визуално в текстово-графичен вид. Законът изрично посочва графичното оформление на периодично издание като обект на авторско право (чл. 3, ал.1, т. 9). Графичното оформление на кръстословицата, като част от периодично издание, също се явява обект на авторско право. Тъй като ищецът е автор и на графичното оформление на кръстословиците, а и според чл.10 от ЗАПСП, авторското право върху отделните части, включени в периодично издание, принадлежи на авторите им, той е носител и на това авторско право. Графичното оформление на една кръстословица включва: рамка; полета, в които се пишат въпросите; самият текст на въпросите, оформен по подходящ начин; стрелки; полета с различна форма, в които пише читателя; както и комбинирането на всички тези елементи по подходящ начин, за да се получи завършено произведение. В този смисъл съдът намира, че кръстословицата се явява литературно произведение по смисъла на закона – ЗАПСП. В същият смисъл е и константната практика на Върховните съдилища на Републиката  /Решение под № 421/16.06.2005 на ВКС на РБ по т.д. № 384/2004 г. на ТК, І-отд./.

Ответникът въпреки, че оспори по принцип авторството на процесиите кръстословици, по никакъв начин не успя да обори и твърдението на автора, че именно той или някое друго лице, различно от ищеца е авторът на кръстословицата, поради което настоящият съдебен състав счита, че авторството е безспорно установено. Основателността на иска се доказва именно с това, че ищецът Г.Р.Х. се явява авторът на процесната кръстословица.

 

По делото е допусната и разпитана свидетелката А.Г.С., която в с.з. заявява, че станалото е преди много години и вече нищо не помни. Посочва, че не работи с ищеца, никога не е работила с него и не е публикувала негови кръстословици. Сочи, че “Издателска къща – Гълъбовски вести” ЕООД гр. Гълъбово са им били клиенти, но същите от пет години вече не са такива. Посочва, че като изпълнители, каквото си поръча клиента, това се публикува от тях. Съдът не кредитира с доверие показанията на тази свидетелка, тъй като същите показания са изолирани и са за един период преди около пет години и свидетелката посочва, че оттогава не са клиенти на ответното дружеството и оттогава почти нищо не помни.

 

Освен това със сила на присъдено нещо въз основа на влязло в сила съдебно решение на Апелативен съд - Пловдив по гр. д. № 1067 / 2009 г. по описа на Окръжен съд - Стара Загора, ищецът е обявен за автор на всички кръстословици, публикувани във в-к „7 дни Стара Загора", включително и процесната, с оглед на това съдът счита, че авторството на ищеца е безспорно доказано.

Авторското право е нарушено чрез следните действия: Използването на произведението без разрешението на автора и в нарушение на чл. 18, ал. 1 и чл. 35 от ЗАПСП; Премахване на надписа, обозначаващ авторството - нарушение на чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗАПСП и премахването на речника с трудните думи -нарушение на чл. 15, ал. 1, т. 5 от ЗАПСП;

 

Ответникът твърди, че отговорността за нарушеното авторско право на ищеца следва да се носи от търговско дружество „Литера принт" АД - Стара Загора, които извършвали предпечатната подготовка на вестника. Изслушан бе свидетелят А.С. - служител в „Литера принт". Свидетелят на практика отказа да даде показания, твърдейки, че не си спомня факти, случили се преди 5 години. От неговите показания стана ясно само, че вестникът е бил отпечатван в печатница „Литера принт".

 

Ирелевантен съдът счита за спора факта - кой е „физическия" извършител на публикацията, предвид това, че ответник по делото е юридическо лице, което е носител на права и задължения чрез своите органи и чиято отговорност, за да се реализира не е нужна вина, а е достатъчен факта на нарушението. На първо място това произтича от ЗАПСП - чл. 956: „Юридическите лица и едноличните търговци носят гражданска отговорност за нарушаването на права по този закон, извършено виновно от лицата, които ги представляват, съответно от техни служители или от лица, наети от тях. В този случай вината се предполага до доказване на противното". Лицата, извършвали предпечатната подготовка, респ. „Литера принт", са наети в този смисъл от ответника. Разбира се, твърдяните действия на тези лица са укорими.   Те   са   извършвали   „възпроизвеждане"   и   „разпространение"   на произведения, обект на авторско право (§2, т. 3 и 4 от Допълнителните разпоредби на ЗАПСП). Но тези действия осъществяват състава на престъпление по чл. 271а. от НК и ответникът чрез своите твърдения фактически приписва извършено престъпление на служителите на "Литера принт". Вестникът се издава от ответника и последният се явява ползвател на кръстословицата, за него е икономическата изгода от публикуването й.

 

Съгласно §2, т. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗАПСП:"ползватели на произведения" са физическите и юридическите лица, като издателства, ... и други, които довеждат произведението до знанието на читателите, зрителите и слушателите пряко или чрез други лица разпространители". Ответникът не доказва и дори не твърди, че е поискал и получил разрешението на автора да публикува неговото произведение. С което и с оглед на презумпцията на чл. 956. следва да се приеме, че е извършено нарушение на правата на автора по чл. 18, ал. 1 и чл. 35 от ЗАПСП.

 

Съгласно чл. 95, ал.1, т.1 от ЗАПСП (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм., бр. 77 от 2002 г., предишен текст на чл. 95, бр. 99 от 2005 г.) Когато произведение, обекти по чл. 72 или бази данни по глава единадесета "а" се използват в нарушение на разпоредбите на този закон, носителят на правото или лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване, може да иска по съдебен ред: 1. (нова - ДВ, бр. 99 от 2005 г.) установяване факта на нарушението.

 

         С оглед на гореизложените съображения и доводи, съдът счита, че искът се явява основателен и доказан и като такъв следва да бъде изцяло уважен ведно със законните последици от това.

 

         На основание чл. 78, ал.1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплатен на ищеца направените от последния разноски по делото общо в размер на 530.70 лева от които 30.70 лева ДТ по делото за завеждане на иска и такса превод и сумата от 500 лева представляваща възнаграждение за един адвокат – адв. Н.Н. от ВТАК.

Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл.95, ал.1, т.1, вр.чл. 35, чл.15, чл.18 от ЗАПСП и във връзка с чл.310, ал.1, т.3 от ГПК. Окръжен съд- гр.Стара Загора

 

Р      Е      Ш      И     :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника “ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА-ГЪЛЪБОВСКИ ВЕСТИ” ЕООД с ЕИК 833034847, със седалище гр.Гълъбово, област Стара Загора, и адрес на управление ул. “Димитър Благоев” № 93, представлявано от управителя си Ж.Т.Ж., ЧЕ Е НАРУШИЛ авторското право на ищеца Г.Р.Х. ЕГН ********** *** и със съдебен адрес *** върху кръстословицата, публикувана във вестник "Гълъбовски вести" бр. 15/1124/ от 28.04.2010г. без знанието и съгласието на ищеца.

 

ОСЪЖДА ответника “ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА-ГЪЛЪБОВСКИ ВЕСТИ” ЕООД с ЕИК 833034847, със седалище гр.Гълъбово, област Стара Загора, и адрес на управление ул. “Димитър Благоев” № 93 , ДА ЗАПЛАТИ на ищеца Г.Р.Х. ЕГН ********** *** и със съдебен адрес *** сумата от 530,70лв. (петстотин и тридесет лева и 70 ст.), представляваща направените от ищеца разноски по делото.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 2-седмичен срок от връчването му на всяка от страните с въззивна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

 

 

 

                                                ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :