Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№346                                                     04.09.2015г.                    град Стара Загора

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,     ІІІ ГРАЖДАНСКИ състав

   

на осемнадесети август 2015 година

в закрито заседание в следния състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ : НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                              

Секретар:  Н.Г.

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА – ДОКЛАДЧИК УРУКОВ

Гражданско дело № 50 по описа за 2015 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е на основание с чл.95, ал.1, т.1, вр. чл. 35, чл.15, чл.18 от ЗАПСП и във връзка с чл.310, ал.1, т.3 от ГПК.

 

Постъпила е Искова молба от Г.Р.Х. *** против ответника “МЕДИЯ СЗ” ЕООД гр. Стара Загора, представлявано от управителя си Л.Б.Р., което търговско дружество издавало вестник “Новината”, в която твърди, че горепосочения вестник е нарушил авторските му права, като е публикувал негова кръстословица, която представлява обект на авторско право, без негово съгласие, като е премахнат надписа “Съставил: Г.Х.”, както и речника с трудните думи, който е съществена част от кръстословицата, в нарушение на чл. 15, ал.1, т.1, 4 и 5 и чл. 18, ал.1 и чл.35 от ЗАПСП. Твърди, че кръстословицата му представлявала обект на авторското право и съгласно чл.3, ал.1 от ЗАПСП имал право и на закрилата на закона. Твърди, че ответникът е нарушил  авторското му право, чрез действията си, подробно описани в исковата му молба. Моли съда да постанови решението си, с което да приеме за установено, че ответникът по делото “МЕДИЯ СЗ” ЕООД гр. Стара Загора, представлявано от управителя си Л.Б.Р. е нарушило авторското му право, върху процесната кръстословица, публикувана в брой 48 от 13.09.2008г. във вестник “Новината”. Моли съда да му присъди и направените по делото разноски, включително деловодни и адвокатски хонорар.

 

Искът е процесуално допустим, родово и местно подсъден на настоящия ОС-Ст.Загора, исковата молба е редовна, отговаря на изискванията по чл.127, чл.128 и чл.129, ал.1 от ГПК (2008г.), и не са налице процесуални пречки по смисъла на чл.129, ал.2-6 и чл.130 от ГПК (2008г.).

По делото е проведена процедурата по чл.131, ал.1 от ГПК (2008г.) за размяна на книжа (искова молба и всички приложения към нея).

В законният 1-месечен срок по чл.131, ал.1 от ГПК (2008г.) има постъпил писмен отговор на исковата молба от ответника “МЕДИЯ СЗ” ЕООД гр. Стара Загора, представлявано от управителя си Л.Б.Р., с който оспорват изцяло предявения иск, по отношение на неговото основание. В тази връзка управителя на дружеството твърди, че никога не е чувал и виждал документи на “МЕДИЯ СЗ” ЕООД гр. Стара Загора. Посочва, че през 1999г. в гр. Велико Търново му откраднали документите, като разбили ключалката на автомобила, с който пътувал. В тази връзка моли иска да бъде отхвърлен изцяло.

 

Ищецът по делото Г.Р.Х., редовно призован явява се лично по делото и счита, че предявената искова молба се явява  основателна и доказана, по съображенията подробно изложени в съдебното заседание от самия ищец по делото. Прави уточнение, че иска е срещу “МЕДИЯ СЗ” ЕООД гр. Стара Загора, а не срещу Л.Б.Р..

 

Процесуалният представител на ищеца – адв.Н.Н. е подала молба, в която посочва че не може да се яви за насроченото с.з, но поддържа изцяло исковата молба по изложените в нея съображения. Оспорва изцяло депозирания отговор, тъй като изложеното в него е без правен смисъл и няма връзка със съществото на спора. Няма нови доказателствени искания и не представя нови доказателства. Моли съда да уважи изцяло предявения иск. Претендира разноски. Представила е и писмена защита в дадения от съда срок, с която моли иска да бъде изцяло уважен, по съображенията подробно изложени в същата.

 

Ответникът по делото “МЕДИЯ СЗ” ЕООД гр. Стара Загора, редовно призовани явява се управителя на дружеството Л.Б.Р. и моли да се отхвърли иска.

 

Съдът след като обсъди всички събрани по делото доказателства преценени всяко по отделно, така и в тяхната съвкупност и взе предвид становищата и доводите на страните, намери за установено следното:

 

 

 

 

 

 

 

 

Видно от материалите по настоящото дело е, че по принцип авторството на ищеца не се оспорва от ответника по него. В този смисъл според разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от ЗАПСП „До доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него и/или техните опаковки." Неговото име е изписано като автор на кръстословицата във в-к "7 дни Стара Загора".

Двете основни императивни норми в ЗАПСП, стоящи в основата на предмета на доказване в един авторскоправен спор са съответно разпоредбите на чл.2 и чл.6 от ЗАПСП. Първият текст визира основанието,

касаещо възникването на авторското право. Законодателят е приел в чл.2 от ЗАПСП, че авторското право върху произведенията на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението. Вторият важен момент от предмета на доказване е самото авторство. Както нормативната уредба, така и константната практика на Върховните съдилища на Републиката, както и авторскоправната доктрина в България е приела един теоретично „улеснен” начин на доказването в този контекст, чрез изграждането на т.нар „предположение за авторство”, както се явява озаглавена и самата законова разпоредба на чл.6 от ЗАПСП. Последната гласи, че до доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени върху произведението по обичайния за това начин. Съдът счита, че по един категоричен и безспорен начин от събраните по делото доказателства е видно, че именно ищецът Г.Р.Х. се явява автора на процесната кръстословица. В тази насока неговото име е изписано на публикуваната в бр.042 от 28.02.2002 г. на вестник "7 дни Стара Загора" кръстословица, която няма спор по делото, че е абсолютно идентична с тази кръстословица, публикувана в бр.48 от датата 13.09.2008 г. във в."Новината". Това е видно и при обикновен преглед на същите две кръстословици, като в тази връзка не е налице необходимостта от  специални знания  из областта на науката ,  изкуството и занаятите по смисъла на чл. 195, ал.1 от ГПК които да обосновават назначаването на вещо лице.

Също така, относно това дали кръстословицата се явява и представлява обект на авторското право, съдът счита, че е безспорно установено по делото. Според разпоредбата на чл. 3 от ЗАПСП - Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма. В този смисъл на първо място кръстословицата е резултат на творческа дейност. Съставянето й изисква определени умения (наука) и талант (изкуство). На второ място всяка кръстословица се обективира визуално в текстово-графичен вид. Законът изрично посочва графичното оформление на периодично издание като обект на авторско право (чл. 3, ал.1, т. 9). Графичното оформление на кръстословицата, като част от периодично издание, също се явява обект на авторско право. Тъй като ищецът е автор и на графичното оформление на кръстословиците, а и според чл.10 от ЗАПСП, авторското право върху отделните части, включени в периодично издание, принадлежи на авторите им, той е носител и на това авторско право. Графичното оформление на една кръстословица включва: рамка; полета, в които се пишат въпросите; самият текст на въпросите, оформен по подходящ начин; стрелки; полета с различна форма, в които пише читателя; както и комбинирането на всички тези елементи по подходящ начин, за да се получи завършено произведение. В този смисъл съдът намира, че кръстословицата се явява литературно произведение по смисъла на закона – ЗАПСП. В същият смисъл е и константната практика на Върховните съдилища на Републиката  /Решение под № 421/16.06.2005 на ВКС на РБ по т.д. № 384/2004 г. на ТК, І-отд./.

Ответникът дори не оспори по принцип авторството на процесиите кръстословици, като по никакъв начин не успя да обори и твърдението на автора, че именно той или някое друго лице, различно от ищеца е авторът на кръстословицата, поради което настоящият съдебен състав счита, че авторството е безспорно установено. Основателността на иска се доказва именно с това, че ищецът Г.Р.Х. се явява авторът на процесната кръстословица.

 

В тази връзка управителя на ответното дружеството твърди, че никога не е чувал и виждал документи на “МЕДИЯ СЗ” ЕООД гр. Стара Загора. Посочва, че през 1999г. в гр. Велико Търново му откраднали документите, като разбили ключалката на автомобила, с който пътувал. В тази връзка моли иска да бъде отхвърлен изцяло. Същият твърди , че е сезирал икономическа полиция, но по делото от управителя на ответното дружество Л.Б.Р. не са представени и ангажирани никакви доказателства, които да установяват тези твърдения, включително и че е налице образувано наказателно или досъдебно производство срещу дадено лице за соченото посегателство и кражба срещу управителя на ответното дружество.

 

По принцип ответника не оспорва правното основание, нито обосновава своите твърдения, нито пък представи някакви доказателства кой е автора на процесната кръстословица. Нещо повече, ответникът не ангажира нито едно доказателство, с което да оспори авторството на ищеца или да обори законоустановената презумпция на ЗАПСП, визирана в чл.6 от същия закон, касаеща авторството на процесната кръстословица.

 

Освен това със сила на присъдено нещо въз основа на влязло в сила съдебно решение на Апелативен съд - Пловдив по гр. д. № 1067 / 2009 г. по описа на Окръжен съд - Стара Загора, ищецът е обявен за автор на всички кръстословици, публикувани във в-к „7 дни Стара Загора", включително и процесната, с оглед на това съдът счита, че авторството на ищеца е безспорно доказано.

Авторското право е нарушено чрез следните действия: Използването на произведението без разрешението на автора и в нарушение на чл. 18, ал. 1 и чл. 35 от ЗАПСП; Премахване на надписа, обозначаващ авторството - нарушение на чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗАПСП и премахването на речника с трудните думи -нарушение на чл. 15, ал. 1, т. 5 от ЗАПСП;

 

Съгласно чл. 95, ал.1, т.1 от ЗАПСП (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм., бр. 77 от 2002 г., предишен текст на чл. 95, бр. 99 от 2005 г.) Когато произведение, обекти по чл.72 или бази данни по глава единадесета "а" се използват в нарушение на разпоредбите на този закон, носителят на правото или лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване, може да иска по съдебен ред: 1. (нова - ДВ, бр. 99 от 2005 г.) установяване факта на нарушението.

 

         С оглед на гореизложените съображения и доводи, съдът счита, че искът се явява основателен и доказан и като такъв следва да бъде изцяло уважен ведно със законните последици от това.

 

         На основание чл. 78, ал.1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените от последния разноски по делото общо в размер на 380.70 лева от които 30.70 лева ДТ по делото за завеждане на иска и такса превод и сумата от 350 лева представляваща възнаграждение за един адвокат – адв. Н.Н. от ВТАК.

Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл.95, ал.1, т.1, вр.чл. 35, чл.15, чл.18 от ЗАПСП и във връзка с чл.310, ал.1, т.3 от ГПК. Окръжен съд- гр.Стара Загора

 

                                      Р      Е      Ш      И     :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника “МЕДИЯ СЗ” ЕООД гр. Стара Загора, ЕИК 200132655, със седалище и адрес на управление: ул. “Св. Отец Паисий” №61, вх.В, ет.2, ап.67 представлявано от управителя си Л.Б.Р. ЧЕ Е НАРУШИЛ авторското право на ищеца Г.Р.Х. ЕГН ********** *** и със съдебен адрес *** върху кръстословицата, публикувана във вестник "Новината" бр. 48 от датата 13.09.2008г. без знанието и съгласието на ищеца.

 

ОСЪЖДА ответника “МЕДИЯ СЗ” ЕООД гр. Стара Загора, ЕИК 200132655, със седалище и адрес на управление: ул. “Св. Отец Паисий” №61, вх.В, ет.2, ап.67 представлявано от управителя си Л.Б.Р., ДА ЗАПЛАТИ на ищеца Г.Р.Х. ЕГН ********** *** и със съдебен адрес *** сумата от 380,70лв. (триста и осемдесет лева и 70 ст.), представляваща направените от ищеца разноски по делото.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 2 - седмичен срок от връчването му на всяка от страните с въззивна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд - гр.Пловдив.

 

 

 

 

                                                ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: