Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 364/25.09.2015г.                                                Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                          Граждански състав

На 25.09.                                                                                 Година 2015

в  закрито заседание, в следния състав:

                                                         

                                        Председател:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                                  

                                                   Членове: 1. ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

           

                                                                   2.  НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар  СТОЙКА СТОИЛОВА

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1331 по описа за 2015 година

 

 

Производството е на основание чл. 435 и сл. от ГПК.

 

Производството е образувано по постъпила жалба, с правно основание чл. 435, ал. 3 ГПК, срещу действията на ЧСИ Г. И.с район на действие Окръжен съд – С., по изпълнително дело № 20137650400344/2015г., по описа на  ЧСИ, изразяващи се в провеждане на публична продажба и издаване на постановление за възлагане на недвижим имот по изпълнителното дело.

 

Жалбата е подадена от жалбоподателя В. Ж. Г., която на практика се явява с правно основание чл. 435, ал.3, предл.3 от ГПК. В жалбата жалбоподателят твърди, че бил проведен публичен търг на собствения му недвижим имот с административен адрес: гр. С., ул. “Д. К.” № ., ап.. в жилищната сграда с № ., на ет. . на същия адрес.

 

Твърди, че постановлението за възлагане било незаконосъобразно и издадено при съществени нарушения на процесуалните правила. Заявява, че не й бил връчен препис от заявлението, което накърнявало правото й на защита въпреки това срокът на обжалване действията на ЧСИ текъл от получаване на съобщението, че постановлението е изготвено.

 

Търгът бил проведен успешно и е бил обявен съответно и купувач на същия. Счита, че е налице съществено нарушение на процедурата по обявяването и извършването на това действие на ЧСИ, тъй като били приети молби за участие в продажбата след законоустановения срок – до края на предходния работен ден, което било установено след проверката в деловодството на РС-С. З.. Било ограничено и правото на третите лица да осуетят публичната продажба чрез плащане. 

 

 Счита, че е нарушено правото й на защита и търгът бил обявен и проведен в нарушение на ГПК, по-конкретно на разпоредбата на чл. 292, ал. 2 ГПК, тъй като при провеждане на наддаването и отразяване на наддавателните предложения ЧСИ не е извършил три пъти запитване дали има друго лице, което да предложи по-висока цена.

 

С оглед на гореизложеното, моли, да бъдат отменени като незаконосъобразни горепосочените действия на ЧСИ Гергана Илчева, с район на действие Окръжен съд – С. З.., изразяващи се в провеждане на публична продажба на посочения недвижим имот и да бъде отменено постановлението за възлагане, издадено по горепосоченото изпълнително дело. Подробни съображения и доводи са изложени в жалба на жалбоподателката Генчева.

Не прави искане за събиране на други доказателства и за присъждане на разноски.

 

В законоустановения срок е постъпило писмено възражение от  Търговска банка “В.” ЕАД, с което молят да бъде оставена без разглеждане като недопустима, респ. като се остави като необоснована и недоказана жалбата на жалбоподателката Г., подадена срещу постановлението за възлагане от 08.04.2015г., с което на основание чл. 496 ГПК е възложен процесния недвижим имот на купувача О. Д.М.. 

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства преценени в тяхната съвкупност и същевременно всяко поотделно, намери за установено следното:

 

По допустимостта на жалбата Окръжният съд намира, че жалбата се явява процесуално допустима, поради следните съображения:

 

От една страна, за да бъде легитимиран да обжалва действията на ЧСИ, длъжникът следва да се позовава на някоя от лимитативно изброените хипотези на чл.435, ал.3 от ГПК, а именно: хипотезата по ал.3, касаеща публичната продан. В случая съдът счита относно допустимостта на жалбата, че е налице хипотезата на чл. 435, ал.3, предл. 3 от ГПК, а именно, че ипотекарния длъжник твърди, че публичната продан не е извършена надлежно и е проведена при нарушение на процесуалните правила.

 

От друга страна е налице хипотезата и на чл. 435, ал. 3, предл. 3 ГПК, а именно: длъжникът атакува постановлението за възлагане на процесния недвижим имот като твърди, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно. В тази връзка настоящата съдебна инстанция намира, че жалбата се явява процесуално допустима и като такава следва да бъде разгледана по съществото си относно нейната материална основателност.

 

        По съществото си, подадената жалба е неоснователна, поради следните съображения:

Изпълнително дело № 20137650400344 е образувано по молба с вх. № 4166 от 19.02.2013 год. на взискателя Търговска банка „Виктория" ЕАД (предишно наименование „Креди Агрикол - България" ЕАД), със седалище и адрес на управление: гр. С., район О.бул. К. М.Л. № 2, БЦ ЦУМ, ет. 5 срещу длъжниците — ЕТ'„С. М.", със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „К." № ., представлявано от С. М.; „Елмаз 2013" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. С., кв. „Т.- север" ЕООД, бл. ., вх. А, ет.., ап. . представлявано от Н. Г. Б.; „З. С" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. С., кв. „Т.", бл. ., вх. . ет. . ап. ., представлявано от С.М. М.; С. М. М. от гр. С., ул. Ж. № . ет. 4, ап.. и И. Р. М. от гр. С., ул. Ж. . № ., ет. ., ап. .. Към молбата е приложен изпълнителен лист от 04.01.2013г., както и заповед № 53/04.01.2013 год. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК, и двете издадени от Районен съд, гр. С. по ч. гр. дело № 125/2013 год. по описа на съда. Търговска банка „В." ЕАД е обезпечен кредитор, в чиято полза е учредена договорна ипотека, вписана в том 6, акт № .. год., дв. Бх. Рег. №11960 от 14.12.2009 год., върху недвижим имот, собственост на жалбоподателката В. Ж. Г, представляващ:

 

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.513.334.1.32, с адрес на имота: : гр. С., ул. “Д. К.” № ., ап.. в жилищната сграда с № ., на ет., който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.513.334, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1, с площ по документ: 46,37 кв.м по кадастрална карта, одобрена със Заповед РД-18-43/25.05.2009 год. на Изпълнителния директор на АТКК, при съседни самостоятелни,обекти в сградата: на същия етаж: 68850.513.334.1.31, под обекта: 68850.513.334.1.17, 68850.513.334.1.16, над обекта: 68850.513.334.1.36, а по документ за собственост представлява АПАРТАМЕНТ № 4, находящ се в : гр. С., ул. “Д. К.” № ., ап.. в жилищната сграда с № ., на ет. от жилищна сграда с ОСА и гаражи, съгласно Разрешение за ползване № ДК 07-66 от 19.05.2009 г. на РДЬ1СК — С., построена с отстъпено право на строеж в дворно място от 681 кв.м, съставляващо УПИ I, в квартала 205 по плана на града, при граници на УПИ: от североизток - улица, от изток - улица, от северозапад - УПИ 11-214 и УПИ ХV-211, 212, 213, от запад и югозапад - УПИ XXI-211 „а' от юг -ул. Д.", който апартамент е със застроена площ от 46,37 кв.м, състоящ се от: дневна, антре, склад, баня тоалетна и една тераса, при граници на апартамента по нотариален акт: от север —улица, от изток — улица, от запад апартамент № 3 от секция „Б" и коридор, от юг -стълбище и коридор, заедно с прилежащите му 11,25 кв.м идеални части от общите части на сградата и 1,681 % идеални части от отстъпеното право на строеж върху дворното място, като общата площ на апартамента ведно с общите части е 57,62 кв.м.

По писмено искане на взискателя по делото съдебният изпълнител И. е наложила възбрана върху гореописания недвижим имот, вписана в СВ – С.с вх. рег. № 2264/07.03.2013 год, том 1, № 259/2013 год, дв.вх.рег. № 2232/07.03.2013 год. Извършила е опис на имота, за който е съставила протокол на 28.03.2015г. По изп. дело № 20137650400344 са проведени пет публични продажби за имота, както следва:

          Първа публична продан за периода от 10.05.2013 год. до 10.06.2013 год. при цена58 700 лева. За тази продан ипотекарния длъжник е бил надлежно уведомен с
нарочно съобщение на 09.05.2013 год. Проданта е обявена за нестанала поради липса на купувачи.

 

         Втора публична продан за имота е проведена за периода от 16.08.2013 год. до год. при цена равна на осемдесет процента от цената при  първата продан в размер на 46 960 лева. Продажбата е обявена за нестанала поради липса на купувачи;

 

          Третата (първа) публична продан за имота е проведена за периода от 19.02.2014 год. до 19.03.2014 год. при определената начална цена за имота в размер на 47 000
лева.   Видно   от  приложения   по  делото   протокол   от  24.03.2014г.   проведената публична продан на недвижимия имот е обявена за нестанала поради неявяване на купувачи;

 

         Четвърта   (втора)   публична   продан   за   имота   е   проведена   за   периода   от 17.10.2014 год. до 17.11.2014 год. при цена равна на осемдесет процента от цената
при първата продан в размер на 37 600 лева. С протокол от 20.11.2014г. публичната продажба е обявена за нестанала поради липса на купувачи;

 

        Пета (първа) публична продан за имота е проведена за периода от 26.02.2015год. до 26.03.2015 год. при определената начална цена за имота в размер на 37 600
лева- При тази публична продажба за купувач на имота е обявен Огнян Димитров Марков, подал единствено валидно наддавателно предложение, за сумата от 37 605 лв., които е внесъл предложената от него цена в законоустановения срок сьгл. чл. 492, ал.З от ГПК.

След заплащането на цената от купувача Огнян Димитров Марков, съдебният изпълнител е изготвила постановление за възлагане за продадения недвижим имот. Уведомила е страните по делото, в т.ч. и ипотекарннят длъжник В. Ж. Г за изготвеното постановление за възлагане.

 

На 29.04.2015г. по делото е постъпила жалба от В. Ж. Г. Оплакванията на жалбоподателката са в смисъл, че при проведената публична продан на имота са допуснати процесуални нарушения, довели до опорочаване на акта, с който с приключила — Постановление за възлагане на недвижим имот от 08.04.2015г. Моли Окръжен съд - гр. Стара Загора, да отмени като незаконосъобразно издаденото по делото постановление за възлагане, поради порочно проведена публична Продан, като задължи съдебния изпълнител да проведе продажбата, съобразно правилата на процесуалния закон.

 

В конкретният случай съдът следва да отбележи, че на първо място по отношение на оплакването на жалбоподателката, че не й е връчен препис от постановлението за възлагане, следва да се отбележи, че съгласно действащата нормативна уредба, няма законово изискване в този смисъл. За съдебния изпълнител не е налице задължение да изпраща на страните постановление за възлагане, а да ги уведоми за изготвения акт на ЧСИ и за възможността да го обжалват по същество, а в съобщенията, изпратени от ЧСИ ясно е индивидуализиран продадения имот, като изрично е посочено, че постановлението за възлагане на недвижим имот подлежи на обжалване чрез Частния съдебен изпълнител пред Окръжен съд - гр. С. З. в едноседмичен срок от връчване на съобщението за изготвянето му на страните.  В тази насока до ипотекарната длъжница В. Ж. Г е изпратено изрично писмено уведомление изх. № 11008/08.04.2015г., което е получено лично от длъжницата Г. на 21.04.2015г./л. 714 от изп. дело/. Следва извода, че това оплакване се явява неоснователно и недоказано и като такова следва да бъде оставено без уважение.

 

По отношение на оплакването на жалбоподателката, че са били приети молби за участие в продажбата след законоустановения срок, следва да се отбележи, че по делото е приложен протокол на съдебния изпълнител от 26.03.2015г. (стр.691 от делото), от който е видно, че на 26.03.2015г, ЧСИ е установила, че сградата на Районен съд - град С. З..  е затворена заради подаден сигнал за поставено взривно устройство, поради което е налице невъзможност евентуални участници в публична продан, която изтича в този ден, да подадат наддавателните си предложения. С оглед запазване на интересите на лицата, желаещи да вземат участие в публичната продажба, съдебният изпълнител е удължила срока за подаване на писмените наддавателни предложения, като е разпоредила отварянето на постъпилите писмени наддавателни предложения да се извърши вместо в началото на работния ден на 27.03.2015г. — в началото на следващия работен ден — 30.03.2015г. За удостоверяване на обстоятелство, че 26.03.2015Г. е бил неработен ден за канцелариите на Районен съд - град С. З.., ЧСИ е изискала от съда издаване на удостоверение в този смисъл. На 03.04.2015г. по изпълнителното дело е приложена служебна бележка от РС — град С. З.. с изх. №671/27.03.2015г. (стр.705 от делото), в  уверение на това, че на 26.03.2015г.. в 09.01ч. е бил подаден сигнал в полицията за поставено взривно устройство в съдебната палата в град С. З.. и от този момент до 17.00 часа е бил неприсъствен ден за Старозагорския Районен съд.

 

Изложеното дотук следва да покаже, че съдебният изпълнител Г. Илчева не е нарушила закона като е приела молби за участие в публичната Продан, подадени след изтичане на установения срок, а е положила максимални усилия да спази изискванията на чл. 488, ал.1 от ГПК. Удължавайки срока на проданта с един ден, ЧСИ е действала в защита на интересите не само на евентуалните участници в публичната продажба, но също така и на длъжника, и на взискателя.

 

Не е аргументирано и не става ясно на какво се основава твърдението на жалбоподателката, че е било ограничено правото на третите задължени лица да осуетят публичната продажба чрез плащане. Това изявление не е свързано и не е подкрепено с какъвто и да с писмен документ по делото — молба или друг вид изявление от страните или акт на съдебния изпълнител.

Горното се отнася и за твърдението на В. Ж. Г, че при провеждане на наддаването, съдебният изпълнител не е извършила три пъти запитване дали има друго лице, което да предложи по — висока цена. Както вече бе отбелязано, процесният недвижим имот е бил изнасян пет пъти на публична. Продан по настоящото изпълнително дело, като предходните четири продани са били обявени за нестанали поради неявяване на купувачи. Едва при петата публична продажба се е явил един единствен участник, подал едно валидно наддавателно предложение. ЧСИ няма основания да запитва три пъти единствения наддавач, подал наддавателно предложение за имота, дали няма да предложи по-висока цена, при положение, че той е депозирал само едно валидно наддавателно предложение и не са налице условията  на чл. 492, ал. 1 от ГПК.

 

Въззивният съд намира, че направените оплаквания в жалбата на  жалбоподателката В. Ж. Гсе явяват изцяло в противоречие с реалната обективна обстановка по делото, относима към провеждане на публичната продан на процесния недвижим имот, подробно описан по-горе.

 

 С оглед на гореизложените съображения и доводи въззивният съд счита, че  жалба на жалбоподателката Генчева се явява неоснователна и недоказана и като такава следва да бъде оставена без уважение, ведно с всички законни последици от това.

 

На основание чл. 437, ал. 4, изр. последно от ГПК, настоящото решение е окончателно и подлежи на обжалване пред по-горен съд.

       

Водим от горното, Окръжен съд – гр.Стара Загора в настоящият си състав и на основание чл. 437, ал. 4, във вр. с чл. 435, ал. 2 и 3 и чл.492, ал.2 от ГПК.

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 6970/29.04.2015г., подадена от В. Ж. Г. от гр. С. З. , ул. “Ген. Д.” № .,  ЕГН 7012307573, срещу действията на Частен съдебен изпълнител Гергана Илчева рег. № 765, с район на действие Окръжен съд – гр. С. З.., изразяващи се в провеждане на публична продан на следния недвижим имот и съответно да бъде отменено постановление за възлагане на същия имот по изпълнително дело № 20137650400344/2013г., а именно:

 

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.513.334.1.32, с адрес на имота: : гр. С., ул. “Д. К.” № ., ап.. в жилищната сграда с № ., на ет., който обект се намира в сграда № ., разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.513.334, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1, с площ по документ: 46,37 кв.м по кадастрална карта, одобрена със Заповед РД-18-43/25.05.2009 год. на Изпълнителния директор на АТКК, при съседни самостоятелни,обекти в сградата: на същия етаж: 68850.513.334.1.31, под обекта: 68850.513.334.1.17, 68850.513.334.1.16, над обекта: 68850.513.334.1.36, а по документ за собственост представлява АПАРТАМЕНТ № ., находящ се в град : гр. С., ул. “Д. К.” № ., ап.. в жилищната сграда с № ., на ет.  от жилищна сграда с ОСА и гаражи, съгласно Разрешение за ползване № ДК 07-66 от 19.05.2009 г. на РДЬ1СК — С. З.., построена с отстъпено право на строеж в дворно място от 681 кв.м, съставляващо УПИ I, в квартала 205 по плана на града, при граници на УПИ: от североизток - улица, от изток - улица, от северозапад - УПИ 11-214 и УПИ ХVІ-211, 212, 213, от запад и югозапад - УПИ XXI-211 „а' от юг -ул. Д. К.", който апартамент е със застроена площ от 46,37 кв.м, състоящ се от: дневна, антре, склад, баня тоалетна и една тераса, при граници на апартамента по нотариален акт: от север —улица, от изток — улица, от запад апартамент № 3 от секция „Б" и коридор, от юг -стълбище и коридор, заедно с прилежащите му 11,25 кв.м идеални части от общите части на сградата и 1,681 % идеални части от отстъпеното право на строеж върху дворното място, като общата площ на апартамента ведно с общите части е 57,62 кв.м.

 

ПОТВЪРЖДАВА действията на ЧСИ Г. И, с район на действие Окръжен съд – гр. С. З..,  обективирани в изразяващи се в провеждане на публична продан на следния недвижим имот и съответно да бъде отменено постановление за възлагане на същия имот по изпълнително дело № 20137650400344/2013г., извършване на публична продан на следни недвижими имоти, като ПРАВИЛНИ И ЗАКОНОСЪОБРАЗНИ в тази им част.

 

ВРЪЩА изпълнително дело № 20137650400344/2013г. на Частен съдебен изпълнител Г. И., с рег. № …, с район на действие Окръжен съд – С. З.., за продължаване на изпълнителните действия по същото.  

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

         

          

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: