Р Е Ш Е Н И Е

 

  365 /28.09.2015 година                            Град Стара Загора

 

                  В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд            ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на 28.09.                                                                    Година 2015

На закрито заседание, в следния състав:

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                            ЧЛЕНОВЕ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                               НИКОЛАЙ УРУКОВ

Секретар Стойка Стоилова

като разгледа докладваното от  съдия М. САРАНЕДЕЛЧЕВА  въззивно гражданско дело номер 1483 по описа за  2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по чл. 435, ал. 1 ГПК. 

 

Обжалвано е постановление за възлагане на недвижим имот от 14.07.2015г. по  изпълнително дело № ./2007г. на ЧСИ М. Д.- ап. № ., ет. . с адрес: гр. С., ул. “О.” № ., за проведен търг на 29.05.2015г.

 

Жалбоподателят Р.  И.Б. моли да се отмени постановлението, тъй като е недопустимо да бъдат продадени и двата имота едновременно, защото при продажбата на единия имот остава само с един, който влиза в хипотезата на чл. 444, т. 7 ГПК. Има постъпило и допълнение към жалбата, в което заявява, че по делото няма данни взискателят да е поискал с молба извършване на втора публична продан, както и липсва декларация по чл. 489, ал. 6 ГПК.

 

Постъпила е жалба и от Й.  И.Б., която не е доволна от постановлението за възлагане на идеална част от имота – апартамент № . и моли да бъде отменено, тъй като възлагането на  идеална част от този имот е незаконосъобразно, тъй като е еднолична собственица на имота.

 

Постъпили са писмени отговори на двете жалби от адв. Е.Ф. – пълномощник на “А.” ЕООД – гр. П..

 

По отношение на жалбата и допълнението към нея подадени от Р.И.Б. моли да се остави без разглеждане като неоснователна, тъй като несеквестеруемостта на имотите предмет на публичната продан е отпаднала поради извършеното доброволно разпореждане с тях като дарение с нотариален акт № 23/2006г., с която лицето се е разпоредило със своята ¼ ид. част от апартамент № . както и с целия апартамент № .. Моли да се остави без разглеждане като недопустима жалбата подадена от Й.И.Б. против постановлението за възлагане на апартамент № . защото обжалване действията на съдебния изпълнител на основание несеквестеруемост на имота законът предвижда само за длъжника по изпълнителното дело, но не и за трето лице. Алтернативно заявява, че жалбата е и неоснователна.

 

Постъпили са писмени мотиви от ЧСИ М. Д., която заявява, че изпраща жалбите за съвместно произнасяне поради настъпилата смърт на жалбоподателя Б. и подадената молба от нейния единствен наследник - длъжника Р.Б. за поддържане на подадената жалба. Предвид това жалбоподателя по двете жалби е идентичен, а именно длъжникът по делото Р.Б.. По същество заявява, че изпълнителните действия са законосъобразни, като настоящите жалби следва да бъдат отхвърлени. Основното съображение което посочва е, че несеквестеруемостта отпада при уважен иск по чл. 135 ЗЗД.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

 

Изпълнително дело № 20078650400009 е образувано на 25.01.2007г. въз основа на изпълнителен лист, издаден по частно гр. дело № .597/2006г., по описа на РС-П.. Поканата за доброволно изпълнение на длъжника е получена на 08.07.2008г.

 

Въззивният съд намира, че оплакването на длъжника за несеквестируемост на имотите предмет на публичната продан е неоснователно. Несеквестируемостта е отпаднала поради извършеното доброволно разпределение на имотите, извършено като дарение с нотариален акт за дарение на недвижим имот № 23/30.06.2006г., с който Р. Б. се е разпоредил със своята ¼ ид. част от апартамент № . както и с целия апартамент № ., като ги е дарил на майка си Й.Б.. С извършеното разпореждане са отпаднали облагите на несеквестируемостта, защото със сделката той е заявил, че не се нуждае от нея. В този смисъл е и установената съдебна практика, включително с решение на ВКС № 357/11.05.2010г., по гр. дело № 100/2010г., ІV ГО, постановено по реда на чл. 290 ГПК, съгласно което несеквестируемостта отпада при уважен иск по реда на чл. 135 ЗЗД и имуществото се връща в патримониума на длъжника. След разпоредителната сделка всички последващи действия извършени от Б. – отказ от наследство, вписан на 24.02.2015г. е нищожен, предвид извършените разпореждания с двата имота – предмет на принудително изпълнение. Имотите не са наследствени.

 

От приложеното влязло в сила решение № 492/21.10.2013г. по в.гр.дело № 669/2008г. на Пловдивския апелативен съд е потвърдено решение № 124/21.03.2008г. по гр. дело № 172/2007г. на ОС-С., по силата на което е обявена за недействителна сделката за дарение на ¼ ид. част от жилището по отношение на ищеца П.Г. – взискател по изпълнителното дело. Върху имота има вписана възбрана от 24.10.2007г. като обезпечение на иска по чл. 135 от ЗЗД, поради което към датата на вписване на възбраната процесният апартамент № . е съсобствен между длъжника и майка му.

 

По делото изпълнението е насочено срещу имущество, което е върнато в патримониума на длъжника по силата на уважен иск по чл. 235 ЗЗД. Има подадена молба от взискателя за втора публична продан, която е разгласена с поставени обявления. Наддавателните предложения са отворени по реда на постъпване и след внасянето на цената за която наддавачите са обявени за купувачи са изготвени и обжалваните постановления за възлагане.

 

Поради изложеното въззивният съд счита, че жалбите постъпили от длъжника по делото Р. Б. и неговата майка Й.Б. с твърдения за незаконосъобразност на изготвеното по делото постановление за възлагане на недвижими имоти са неоснователни. Поради това жалбите следва да бъдат оставени без уважение.

 

Водим от горните мотиви  и на основание чл. 437, ал. 1 ГПК, въззивният съд     

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадените жалби от Р.И.Б. с ЕГН **********,***, и Й.И.Б. /починала/, против постановление за възлагане от 14.07.2015г. по  изпълнително дело № ./2007г. на ЧСИ М. Д. с рег. № ..., с район на действие Окръжен съд – гр. Стара Загора, по проведен търг на 29.05.2015г., като НЕОСНОВАТЕЛНИ.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:     1.            

 

 

                          2.