О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

1011/28.09.2015 година                                 Град Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд                           ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 28.09.                                                                                  2015 година

В публично заседание, в следния състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                             ЧЛЕНОВЕ:  П. ЗЛАТЕВ

                                                               НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар СТОЙКА СТОИЛОВА

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1410 по описа за  2015 година.

 

 

 

Обжалвани са действия на ЧСИ М. Д. по изпълнително дело № 2012...0400002, по провеждане на публична продан.

 

Жалбоподателят Г.Д.П. моли да бъдат отменени действията  като незаконосъобразни. Постъпило е писмено становище в което процесуалният представител заявява, че е налице ненадлежно наддаване, което опорочава процедурата по извършената публична продан и съгласно чл. 435, ал. 3 ГПК постановлението за възлагане може да се обжалва от лице вместо задатък.

 

 Постъпили са писмени възражения от “Ю. Б.” АД, в които молят да се отхвърли жалбата, тъй като проданта е била разгласена редовно съгласно чл. 487 ГПК.

 

Постъпили са писмени възражения от “П. - Б.” ЕАД, които считат, че липсва законово основание за обжалване действие на ЧСИ защото сред изброените основания в чл. 435 ГПК не е предвидена процесуална възможност да се обжалва самостоятелно устният търг с явно наддаване. Счита, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима.

 

Постъпил е писмен отговор от процесуалния представител на длъжника М.Г.Д., която счита, че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

 

Постъпили са писмени мотиви от ЧСИ М. Д., която счита, че изпълнителните действия са предприети законосъобразно.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

 

Изпълнително дело № 2012...0400002 е образувано на 09.01.2012г. въз основа на изпълнителен лист издаден по ч.гр.дело № 7552/2011г.

 

Подалото жалба лице Г.Д.П. е наддавач в публична продан. Същото надлежно е внесло задатък за участие в проданта и е подало наддавателно предложение, което в деня и часа на отваряне е отворено и обявено.

 

Въззивният съд счита, че в разпоредбата на чл. 435 ГПК не е предвидена процесуална възможност да се обжалва самостоятелно устния търг с явно наддаване. В ал. 3 на чл. 435 ГПК е предоставена възможност да се обжалва от трето лице постановлението за възлагане на недвижимия имот, но в случая от съдържанието на подадената жалба не може да се възприеме това.  От друга страна  постановлението за възлагане може да се обжалва поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно. В настоящия случай до наддаване не се е стигнало, тоест, липсва извършване на наддаване. Извън обхвата на съдебния контрол по чл. 435, ал. 3 ГПК са нередовности, които са били допуснати преди извършване на възлагането, както и нередовности неотносими пряко към редовността на извършеното наддаване при провеждането на публичната продан на недвижимия имот.

 

Насрочването и провеждането на публична продан не е отделно изпълнително действие на съдебния изпълнител и законът не допуска самостоятелното му обжалване. Сочените нарушения от ЧСИ, във вр. с разпоредбите на чл. 489 и чл. 490 от ГПК не са свързани с “надлежното наддаване” по смисъла на закона.

 

Поради изложеното подадената жалба следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима.

 

Водим от изложеното, въззивният съд

    

                           О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от Г.Д.П. с ЕГН **********,***, против действията на ЧСИ М. Д., с рег. № ..., по изпълнително дело № 2012., по провеждане на публична продан, като НЕДОПУСТИМА.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на съобщението, пред П. апелативен съд.

 

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

                              2.