Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 386                                               08.10.2015г.                          гр.Стара Загора

 

                                  В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският Окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

на осми октомври 2015г.

в публично заседание в следния състав :

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

секретар П.Г.

като изслуша докладваното от съдията докладчик Златев

гр.д.№ 94 по описа за 2014г.

за да се произнесе съобрази следното :

 

         Производството е на основание чл.237 от ГПК във връзка с чл.31, ал.2 от ЗЗД.

 

Постъпила е Искова молба от поставената под пълно запрещение пълнолетна българска гражданка В.П.С.-  ЕГН ********** чрез нейния баща и настойник П.С.П.- ЕГН **********,***, против ответницата- пълнолетната българска гражданка И.Н.И.- ЕГН ********** от гр.С.З., с искане съдът да унищожи сключения между страните договор за възмездно учредяване на право на ползване върху недвижимия имот- представляващ *** на *** в жилищна сграда, находяща се в ***, със застроена площ 63, 41 кв.м. с идентификатор № 68850.520.400.1.20, заедно с прилежащите му избено помещение № 1 от 5, 91 кв.м. и избено помещение № 5 с площ 4, 39 кв.м., заедно с 11, 30 % от общите части на сграда № 1, сключен с Нотариален акт за учредяване право на ползване и обитаване на този недвижим имот № 128/24.10.2012г., том IV, рег.№ 8703, нот.д.№ 498/2012г. на Нотариус рег.№ 394 БОЙКО ГЕОРГИЕВ с район на действие района на РС- С.З., тъй като прехвърлителката- ищца към момента на сключване на сделката не е можела да разбира и да ръководи действията си.

 

Ответницата- пълнолетната вменяема българска гражданка И.Н.И.- ЕГН ********** от гр.С.З. не е подала писмен Отговор на ИМ в законния 1- месечен срок по чл.131- 133 от ГПК.

 

Преди датата на първото открито съдебно заседание по делото, страните представят по делото писмено Споразумение между тях от 18.09.2015г./л.151 от делото/, с което ответницата изрично писмено се съгласява да бъде унищожена процесната сделка, ведно със законните последици от това, като страните нямат взаимни претенции за направените от тях разноски по делото.

 

В първото по делото открито съдебно заседание, проведено днес-08.10.2015г./четвъртък/ страните заявяват изрично, че поддържат изцяло подписаното от тях на 18.09.2015г. официално писмено Споразумение, като молят съда да постанови Решението си при условията на признаване на иска съгласно чл.237 от ГПК, като са напълно наясно с всички законови последици от това.

 

След като се запозна с всички писмени доказателства по делото, със становищата на всяка една от страните, с текста на писменото Споразумение между тях, и с приложимите по казуса материалноправни и процесуални норми, настоящият първоинстанционен съд счита за изяснено следното :

 

Налице е едно право на собственост, което е придобито с нотариална сделка, поради което направеното признание на иска по чл.31, ал.2 във вр. с ал.1 от ЗЗД не противоречи на закона и на добрите нрави по смисъла на чл.237, ал.3, т.1 от ГПК. Наред с това признанието е за едно право, с което ответната страна като пълнолетна вменяема българска гражданка може да се разпорежда свободно, което не противоречи на императивната разпоредба на чл.237, ал.3, т.2 от ГПК. Поради което искът по чл.31, ал.1 и 2 от ЗЗД се явява изцяло основателен и доказан, налице е напълно законосъобразно признание на иска от ответницата по смисъла на чл.237, ал.1 и 3 от ГПК, предвид на което следва да се постанови едно изцяло позитивно съдебно решение при признание на иска от страна на ответницата по реда на чл.237, ал.1 и 2 от ГПК, като се унищожи изцяло атакувания договор поради невменяемост на прехвърлителката- ищца към датата на сключването му, ведно с всички законни последици от това.

 

         Тъй като със съдебното Споразумение от 18.09.2015г. страните са се договорили, че нямат взаимни претенции за разноските си по това дело, съдът не следва да се произнася по направените от всеки един от тях разноски по делото.

 

         Настоящото първоинстанционно съдебно Решение може да се обжалва в законния 2- седмичен срок от днес/08.10.2015г.- четвъртък/ от всяка от страните, с въззивна жалба чрез настоящия първоинстанционен ОС- гр.С.З. пред въззивния му ПАС- гр.Пловдив.

Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл.237,ал.1 и 3 от ГПК във вр. с чл.31, ал.1 и 2 от ЗЗД, първоинстанционният ОС- С.З.

 

                                 Р    Е    Ш    И   :

 

 

         УНИЩОЖАВА изцяло Договор за възмездно учредяване на право на ползване върху недвижимия имот- представляващ *** в жилищна сграда, находяща се в ***, *** със застроена площ 63, 41 кв.м. с идентификатор № 68850.520.400.1.20, заедно с прилежащите му избено помещение № 1 от 5, 91 кв.м. и избено помещение № 5 с площ 4, 39 кв.м., ведно с 11, 30 % от общите части на сграда № 1, сключен с Нотариален акт за учредяване право на ползване и обитаване на този недвижим имот № 128/24.10.2012г., том IV, рег.№ 8703, нот.д.№ 498/2012г. на Нотариус рег.№ 394- Бойко Георгиев с район на действие района на Районен съд- гр.С.З..

 

 

         РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 2- седмичен срок от днес от всяка от страните, с въззивна жалба чрез ОС- С.З. пред АС- Пловдив.

 

 

                                            ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :