Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 388                                             13.10.2015 г.                     град Стара Загора

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД               ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,

На тринадесети октомври                                                                 2015 година

в открито заседание, в следния състав:           

                                                                       

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                           

Секретар: Н.Г.,

Прокурор: Маргарита Д.,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 67 по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е на основание чл.5 от ЗЛС и чл. 336 и сл. от ГПК.

           

Образувано е по искова молба от  ОП Стара Загора, с която моли съда да постави под пълно запрещение ответника М.В.Ф., като страдаща от психично заболяване. В съдебно заседание Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора взема становище, че предявеният иск е основателен и следва да бъде уважен, като пълнолетният ответник се постави под ограничено запрещение.

 

Назначеният служебно от съда особен представител на пълнолетния ответник моли да се уважи предявения иск, като пълнолетният ответник се постави под ограничено запрещение.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, като взе предвид становищата и доводите на страните, както и приложимите по казуса материално-правни и процесуални норми, намира за установено и доказано по несъмнен и безспорен начин следното:

 

Исковата молба е предявена от ОП Стара Загора, каквато възможност е предвидена в разпоредбата на чл. 336, ал.1 от ГПК.

 

Съгласно изискването на чл. 337 от ГПК, съдът придоби непосредствени и преки впечатления за ответника в проведеното открито съдебно заседание. Същата е ориентиран за време и място, успява да задоволи сама потребностите си, може да чете и пише може да се обслужва сама, но не взема лекарства за заболяването си. 

 

От представената по делото епикриза от Държавна психиатрична болница гр. Раднево се установява, че ответницата страда от “персистриращо налудно разстройство. обостряне. Халюцинаторно параноиден синдром”, като последно е лежала в болницата за лечение в периода 11.02.2015 г. – 27.04.2015 г..

 

 

От показанията на разпитания по делото свидетел Т.М.Т. се установява, че е проблемна жена, тъй като не си вземала лекарства, но не била агресивна. Просила в селото да й купят нещо и го давала на кучетата. Влизала в чуждите дворове и беряла плодове и зеленчуци, стояла в сладкарницата. Постоянно си говорила сама. След като се върнала от болницата в Раднево била сравнително добре - с нормални реакции.

 

От показанията на разпитания по делото свидетел И.Г.М. се установява, че ответницата има психични заболявания. Живее сама в с. Полски Градец  - имала легло, ама не спяла на него. Сама се обслужва и сама си пазарувала. Лежала в болницата 4 - 5 месеца. И сега била по-добре  -  можела да се обслужва сама. Не желаела да пие лекарства.

 

От назначената по делото съдебно – психиатрична експертиза се установява, че ответникът страда от перзистриращо налудно разстройство. Възможностите и реално да се грижи за своите дела и интереси са до обикновени дейности от ежедневието. Нейното психично състояние не и позволява да защитава в пълна степен интересите си. Може да ръководи сама действията си и постъпките си в обичайната социална среда, в ежедневни битови ситуации. Може да взема самостоятелни решения, както и да предвижда последствията от тях, ако не се изисква абстрактно мислене.

 

Предвид установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи

 

Във всеки случай в производството за поставяне под запрещение се държи сметка и следва да е определящ интереса на този, който трябва да бъде поставен под запрещение, а не интереса на активно легитимираните да го предявят. Предвид съвкупната преценка на доказателствата и при определящо значение на заключението на СПЕ, съобразила състоянието на ответника непосредствено преди решаване на делото и преценката на отговорите и поведението му, възприети от съда в изпълнение на изричната процедура за разглеждане на исковете с правно основание чл. 5 ЗЛС, настоящият съд приема, че ответникът може ограничено да разбира и да ръководи действията и постъпките си и да се грижи за себе си. Не е налице такова състояние при нея, което да се определи като толкова тежко, че да обоснове пълна нейна недееспособност да може да се грижи за своите работи и от там предпоставките както от медицинския, така и от юридическия критерий за поставянето й под пълно запрещение. При нея е налице частична неспособност напълно сама да преценява и защитава личните и имуществените си интереси. Ответникът може да се справя с елементарните дейности от ежедневието и самообгрижването си, би могъл да борави със собствените му средства - от пенсията и от някакъв ежедневен труд. Трудно обаче тя би могла да се справи в по-сложни ситуации. Предвид заболяването й, което представлява "душевно заболяване" по смисъла на закона, частично е нарушена годността на ответника да разбира свойството и значението на постъпките си, да полага грижи за своите работи, и особено в по - сложни, непривични за нея ситуации, и така тя не е в състояние сама да защитава личните и имуществените си интереси. Съобразно което, съдът обосновава извод за поставянето на ответника под ограничено запрещение. Ето защо искът следва да бъде уважен в този смисъл.

 

 

Ето защо предвид всички гореизложени мотиви, Окръжен съд- гр.Стара Загора

                               

 

Р    Е    Ш    И   :

 

 

ПОСТАВЯ под ОГРАНИЧЕНО ЗАПРЕЩЕНИЕ пълнолетното лице М.В.Ф., ЕГН **********,***.

 

РАЗПОРЕЖДА препис от Решението, след влизането му в законна сила да се изпрати на Органа по настойничество и попечителство - Кмета на Община Раднево, както и на ТЗ “ГРАО” Стара Загора – Областна служба на МРРБ-София, ГД “ГРАО” по ЕСГРАОН, съгласно чл.97 от ПСАРОВАС и чл.115, ал.1, т. 7 от ЗГР.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от днес чрез Окръжен съд гр. Стара Загора пред Апелативен съд гр. Пловдив. 

 

 

                                        

                                                            ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :