РЕШЕНИЕ

№ 377                                           05.10.2015 г.                                    град Стара Загора

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД              ШЕСТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,

На пети октомври                                                    2015 година

в открито заседание, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

Секретар: Н.Г.,

Прокурор: Петър Василев,

като разгледа докладваното от съдията - докладчик УРУКОВ гражданско

дело 68 по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е на основание чл.5 от ЗЛС и чл. 336 и сл. от ГПК.

Образувано е по искова молба от А.Ц.К., с която моли съда да постави под пълно запрещение сина си - С.К.Д., като страдащ от психично заболяване.

Назначеният служебно от съда особен представител на пълнолетния ответник изразява становището, че от събраните по делото доказателства в интерес на ответника е да се постави под пълно запрещение.

Представителят на Окръжна прокуратура- гр.Стара Загора взема становище, че предявеният иск е основателен и следва да бъде уважен, като пълнолетния ответник се постави под пълно запрещение.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, като взе предвид становищата и доводите на страните, както и приложимите по казуса материално-правни и процесуални норми, намира за установено и доказано по несъмнен и безспорен начин следното:

Не се спори между страните по делото, че ищецът е майка на пълнолетния ответник С.К.Д. и съгласно разпоредбата на чл. 336, ал.1 от ГПК, за нея е налице правен интерес от предявения иск.

Съгласно изискването на чл. 337 от ГПК, съдът придоби непосредствени и преки впечатления за ответника в проведеното открито съдебно заседание. Същият не е ориентиран за време, не разпознава роднините си и живее в собствен измислен свят.

От представеното по делото Експертно решение 282/26.11.2003г. на МБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД - гр. Стара Загора се установява, че ответника страда от "умерена умствена изостаналост, значително нарушение на поведението, изискващо грижи или лечение".


От свидетелските показания на разпитаната по делото свидетелка се установява, че ответника страда от неуточнена диагноза. Не може да говори. Не може самичък да отиде до магазин. Не е в състояние да се грижи за себе си и за своите работи.

При цялостната преценка на всички писмени и гласни доказателства по делото, от придобитите лични впечатления от ответника, съдът намира, че същият следва да бъде поставен под пълно запрещение. Установи се по безспорен начин, че ответника страда от заболяване, което го лишава напълно от възможността да полага каквито и да е грижи за себе си, и да защитава своите интереси. Страда от "умерена умствена изостаналост, значително нарушение на поведението, изискващо грижи или лечение", което не му позволява да живее самостоятелно и да се грижи за себе си и да защитава имуществените и не имуществените си интересите.

При тези данни, съдът счита, че ответника е в невъзможност да се грижи за своите работи и да защитава по какъвто и да е начин своите ежедневни нужди и интереси. Съдът намира, че невъзможността за адекватна защита на личните и имуществените интереси налага поставянето и под пълно запрещение с оглед да не се допусне по какъвто и да е начин увреждането им. Налице са законовите изисквания на чл.5, ал.1 от ЗЛС.

Следователно предявеният иск се явява напълно основателен и доказан и следва да бъде уважен, като ответника се постави под пълно запрещение по смисъла на чл.5, ал.1, пр.2 от ЗЛС.

Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл. 338 от ГПК, във вр. с чл.5, ал.1, пр.2 от ЗЛС и чл.154 и сл. от СК, Окръжен съд-гр.Стара Загора

РЕШИ:

ПОСТАВЯ под ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ пълнолетното лице С.К.Д., ЕГН**********,***.

РАЗПОРЕЖДА препис от Решението, след влизането му в законна сила да се изпрати на Органа по настойничество и попечителство - Кмета на Община- гр. Стара Загора, обл.Старозагорска, както и на ТЗ ТРАО"-Ст.3агора -Областна служба на МРРБ-София, ГД ТРАО" по ЕСГРАОН, съгласно чл.97 от ПСАРОВАС и чл.115, ал.1, т. 7 от ЗГР.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от съобщаването му чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :