Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 378                                       05.10.2015 г.                                град Стара Загора

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД            ШЕСТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,

На пети октомври                                                2015 година

в открито заседание, в следния състав:         

                                                                      

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                          

Секретар:  Нина Г.,

Прокурор: Юлияна Станева,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик  УРУКОВ гражданско дело № 71 по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е на основание чл.5 от ЗЛС и чл. 336 и сл. от ГПК.

           

            Образувано е по искова молба от Ж.Г.П., с която моли съда да постави под пълно запрещение майка си – М.М.П., като страдаща от психично заболяване.

 

Назначеният служебно от съда особен представител на пълнолетната ответница изразява становището, че от събраните по делото доказателства в интерес на ответницата е да се постави под пълно запрещение.

 

Представителят на Окръжна прокуратура- гр.Стара Загора взема становище, че предявеният иск е основателен и следва да бъде уважен, като пълнолетната ответница се постави под пълно запрещение.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, като взе предвид становищата и доводите на страните, както и приложимите по казуса материално-правни и процесуални норми, намира за установено и доказано по несъмнен и безспорен начин следното:

 

Не се спори между страните по делото, че ищцата е дъщеря на пълнолетната ответница М.М.П. и съгласно разпоредбата на чл. 336, ал.1 от ГПК, за нея е налице правен интерес от предявения иск.

 

Съгласно изискването на чл. 337 от ГПК, съдът придоби непосредствени и преки впечатления за ответницата в проведеното открито съдебно заседание. Същата не е ориентирана за време, не разпознава роднините си и живее в собствен измислен свят. 

 

От представеното по делото Протокол на медицинска комисия № 170/07.05.2015г. на МЗ “ЦПЗ – гр. Стара Загора” ЕООД се установява, че ответницата страда от  “съдова деменция”.

 

От свидетелските показания на разпитаните по делото свидетелки се установява, че ответницата страда от съдова деменция. Не е в състояние да се грижи за себе си и за своите работи.

 

При цялостната преценка на всички писмени и гласни доказателства по делото, от придобитите лични впечатления от ответницата, съдът намира, че същата следва да бъде поставена под пълно запрещение. Установи се по безспорен начин, че ответницата страда от заболяване, което я лишава напълно от възможността да полага каквито и да е грижи за себе си, и да защитава своите интереси. Страда от “съдова деменция”, което не й позволява да живее самостоятелно и да се грижи за себе си и да защитава имуществените и не имуществените си интересите.

 

При тези данни, съдът счита, че ответницата е в невъзможност да се грижи за своите работи и да защитава по какъвто и да е начин своите ежедневни нужди и интереси. Съдът намира, че невъзможността за адекватна защита на личните и имуществените интереси налага поставянето й под пълно запрещение с оглед да не се допусне по какъвто и да е начин увреждането им. Налице са законовите изисквания на чл.5, ал.1 от ЗЛС.

 

Следователно предявеният иск се явява напълно основателен и доказан и следва да бъде уважен, като ответницата се постави под пълно запрещение по смисъла на чл.5, ал.1, пр.2 от ЗЛС.

 

Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл. 338 от ГПК, във вр. с чл.5, ал.1, пр.2 от ЗЛС и чл.154 и сл. от СК, Окръжен съд- гр.Стара Загора

                                    

Р    Е    Ш    И   :

 

 

ПОСТАВЯ под ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ пълнолетното лице М.М.П., ЕГН **********,***.

 

РАЗПОРЕЖДА препис от Решението, след влизането му в законна сила да се изпрати на Органа по настойничество и попечителство - Кмета на Община- гр. Стара Загора, обл.Старозагорска, както и на ТЗ “ГРАО”-Ст.Загора – Областна служба на МРРБ-София, ГД “ГРАО” по ЕСГРАОН, съгласно чл.97 от ПСАРОВАС и чл.115, ал.1, т. 7 от ЗГР.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен  срок от съобщаването му чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив. 

 

 

                                                                      ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :