О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 1126                                                 29.10.2015 г.                         гр. Стара Загора

 

                                        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,                ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и девети октомври                                                             2015 година

в закрито заседание, в следния състав:

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар: ……………..

като разгледа докладваното от съдията-докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 36 по описа за 2015 година, за да се произнесе съобрази следното :

 

 

Производството е по чл. 233 от ГПК.

           

Образувано е по Искова молба от Д.Н.Н., чрез адв. И.И. против П.И.Б. и В.Р.Й. с правно основание чл. 135 от ЗЗД, с която моли съда да постанови решение с което да обяви за недействителен по отношение на ищеца за ½ ид.ч. от недвижимия имот,  подробно описан в ИМ.

 

            С определение от 31.08.2015 г., постановено в закрито заседание по делото е изпратен препис от исковата молба, заедно с всички приложения към нея на ответниците по делото с даването на указания, ако желаят да подадат писмен отговор в законния едномесечен срок.

 

В законния едномесечен срок по чл.131, ал.1 от ГПК има постъпил писмен отговор на Исковата молба от ответника В.Р.Й., чрез адв. П.Д..

 

В законния едномесечен срок по чл.131, ал.1 от ГПК няма постъпил писмен отговор на Исковата молба от ответника П.И.Б..

 

С определение от 14.10.2015 г. , постановено в закрито съдебно заседание, съдът е насрочил открито съдебно заседание по делото за 10.11.2015 г., от 09.30 ч.

 

По делото е постъпила молба вх. № 13894/28.10.2015 г. от ищеца Д.Н.Н., с която моли на основание чл. 233 от ГПК съдът да приеме молбата за изричен отказ в качеството му на ищец от иска срещу ответниците  П.И.Б. и В.Р.Й. с правно основание чл. 135 от ЗЗД. Освен това моли съдът да постанови изрично определение с оглед заличаването на вписаната ИМ в АВ Стара Загора.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 233 от ГПК, Ищецът може да откаже изцяло или отчасти от спорното право във всяко положение на делото.

 

Предвид горното, съдът намира молбата на ищеца за основателна ,поради което на основание чл. 233 от ГПК, следва да бъде уважена.

 

Съдът намира, че следва да отмени определение от 14.10.2015 г. с което е насрочил открито съдебно заседание по делото на 10.11.2015 г., а производството по делото следва да бъде прекратено, поради отказ на исковата молба от ищеца.

 

            По отношение на молбата да се постанови изрично определение с оглед заличаването на вписаната ИМ в АВ Стара Загора, съдът намира също за основателна, като разпорежда на гражданско деловодство І – инстанция след влизането в сила на определението за прекратяването на производството по делото, същото да се докладва незабавно на съдията докладчик за постановяване на изричен съдебен акт за заличаването на вписаната  ИМ в АВ Стара Загора.

 

            Ето защо, съдът

   

               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТМЕНЯ определение си от 14.10.2015 г. с което делото е насрочено за открито съдебно заседание за 10.11.2015 г. от 09:30 ч..

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 36/2015 г. по описа на СтОС, поради отказ от предявения иск.

 

ПРЕПИС от Определението да се връчи на страните по делото.

 

РАЗПОРЕЖДА на гражданско деловодство І – инстанция след влизането в сила на определението за прекратяването на производството по делото, същото да се докладва незабавно на съдията - докладчик за постановяване на изричен съдебен акт за заличаването на вписаната ИМ в АВ Стара Загора.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва в едноседмичен срок от получаването му с частна жалба, чрез ОС- гр.Ст.Загора пред АС- гр. Пловдив.

 

                                       

 

 ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :