О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 1050                          08.10.2015 г.               град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, ЧЕТВЪРТИ граждански състав

на 08.10.2015г.

в закрито заседание в следния състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ УРУКОВ                                       

Секретар ………………………………………………………………...

като разгледа докладваното от съдията-докладчик УРУКОВ

Гражданско дело № 55 по описа за 2015 г., за да се произнесе съобрази следното :

 

Постъпила е Искова молба с вх.№ 4965/05.03.2015 г. първоначално заведена пред РС-Стара Загора от Х.М.Х. и М.Ж.Х. против К.Д.Т., К.С.Т., К.И.К. и А.И.К..

Старозагорския районен съд, е намерил че така образуваното пред РС - гр. Стара Загора гр.дело № 1120/2015 г. не е подсъдно нему, и с Определението си от датата 07.04.2015 год. е ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 1120/2015 г. по описа на РС -Стара Загора и е ИЗПРАТИЛ делото по подсъдност на Окръжен съд - Стара Загора.

Определението на РС-Стара Загора не е било обжалвано с частна жалба пред ОС - Стара Загора, и съответно е влязло в законна сила.

Ищците са предявили в обективно съединение искове с правно основание чл. 109 ЗЗД и чл. 45 ЗЗД. Тъй като иска по чл. 109 ЗС е оценяем и цената му се определя по реда на чл. 69 ал. 1 т. 2 ГПК - цената на иска е данъчната оценка на имота, правото на собственост върху който е нарушено, с разпореждане от 06.03.2015 г, съдът е указал на ищците да представят данъчна оценка на собствения си недвижим имот. Видно от представеното с молба от 07.04.2015 г. удостоверение изх. № ДО00387БЦ/01.04.2015 пf данъчната оценка на собствения на ищците недвижим имот, правото на собственост върху който е нарушено, е 100744,70 лв.

С оглед представената данъчна оценка и съгласно разпоредбата на чл. 69, ал. 1, т. 2 от ГПК, следва да се приеме, че цената на предявения от ищците негаторен иск с правно основание чл. 109 ЗС е 100744,70 лв.

 

РС – Стара Загора е оставил първоначално исковата молба без движение, като е дал 1-седмичен срок на ищеца да отстрани всички нередовности, подробно описани в Разпореждането му от датата 06.03.2015 год.

 

С уточняващата си молба вх. № 12113/29.09.2015 год. адв. М. е отстранила една част от нередовностите по исковата молба, но друга част са останали ненапълно отстранени, като уточнява, че на 30.09.2015 год. изтичал дадения от съда срок за внасянето на ДТ по иска с правно основание чл.109 от ЗС.

 

Със същата молба адв. М. е заявила, че оттегля иска с правно основание чл.109 от ЗС, поради това, че ищците не разполагат със съответните средства за заплащането на дължимата ДТ по делото  поради което моли делото да бъде прекратено.

 

В тази връзка съдът следва да прекрати производството по делото по отношение на иска в частта му относно иска с правно основание чл.109 от ЗС.

 

С оглед на това производството по дело т.4 следва да бъде прекратено и изпратено по подсъдност на РС – Стара Загора , с оглед на внасянето на дължимата ДТ за иска по чл. 45 от ЗЗД, който е заведен като частичен в размер на 1250.00 лева и по правилата на родовата подсъдност се явява подсъден като първа инстанция на РС-Стара Загора. Родовата подсъдност се явява абсолютна процесуална предпоставка за упражняване на правото на иск съдът служебно следи за нея. 

 

Ето защо, съдът следва да изпрати делото на надлежния и компетентен първоинстанционен съд, а именно РС – Стара Загора. 

 

Предявеният иск е процесуално допустим, но родово подсъден на РС- Ст.Загора, като първа съдебна инстанция.

 

                Съдът на основание чл.232, ал.1 и 2 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

прекратЯВА производството по гр. дело под № 55/2015 год. по описа на ОС – Стара Загора по отношение на иска в частта му относно иска на ищците Х.М.Х. с ЕГН ********** и М.Ж.Х. по чл.109 от ЗС, поради оттегляне на иска в тази му част.

 

прекратЯВА производството по гр. дело под № 55/2015 год. по описа на ОС – Стара Загора в останалата му частта относно иска на ищците Х.М.Х. с ЕГН ********** и М.Ж.Х. по чл.45 от ЗЗД, с цена на този иск 1250.00 /хиляда двеста и петдесет/ лева и изпраща делото по правилата на родовата подсъдност  на Районен съд – Стара Загора в останалата му част.

 

 

Определението за прекратяване, както и за изпращането му по подсъдност подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред АС-Пловдив.

 

 

 

 

 

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:

                                                                            /НИКОЛАЙ УРУКОВ/