О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1046                                 07.10.2015г.                        град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение,  Четвърти състав

на седми октомври 2015г.

в закрито заседание в следния състав:

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията ЗЛАТЕВ

гражданско дело № 85 по описа за 2015г.,

за да се произнесе съобрази следното :

 

    Производството е на основание чл.229, ал.1, т.2 от ГПК във вр. с чл.5 от ЗЛС.

   

    Постъпила е Искова молба вх.№ 8549/02.07.2015г./л.3 от делото/ от 2 бр. ищци- пълнолетни български гражданки против ответницата- 1 бр. също пълнолетна българска гражданка, за поставянето й под пълно запрещение по реда на чл.5 от ЗЛС.  

 

    След назначаването на особен представител- адвокат на пълнолетната ответница и постановената размяна на книжата по реда на чл.131- 133 от ГПК с Определение от з.з. на 16.09.2015г./л.26 от делото/, и след връчване на призовките до страните на особения представител- адвокат на ответницата на 25.09.2015г./Съобщение на л.29 от делото/, но преди изтичане на законния 1- месечен срок за Отговор по чл.131- 133 от ГПК и преди постъпване на такъв писмен Отговор по делото от особения представител- адвокат на ответницата към днешна дата/07.10.2015г.- сряда/, по делото е постъпила официална писмена Молба вх.№ 12803/07.10.2015г./л.31 от делото/, че ответното лице е починало на 28.08.2015г. съгласно Акт за смърт № 1474/28.08.2015г.- видно от представеното заверено копие от Препис- извлечение от Акта за смърт от Община-Ст.Загора.

 

    Поради което съдът следва служебно направо да прекрати изцяло съдебното производство по настоящото висящо гр.дело на основание чл.229, ал.1, т.2 във вр. с чл.231, ал.1 от ГПК, ведно със законните последици от това.

 

    По отношение искането на 2 бр. ищци да им бъде върната сумата от 300 лв. депозит за назначаване на особен представител- адвокат на пълнолетната ответница, съдът ще се произнесе допълнително, след влизане в законна сила на настоящото прекратително съдебно Определение, след окончателното прекратявана на производството по делото.

 

    Настоящото изцяло прекратително съдебно Определение може да се обжалва от всяка от страните по делото в 1- седмичен срок от връчването му, с частна жалба чрез настоящия първоинстанционен ОС- Ст.Загора пред въззивния му ПАС- Пловдив.

 

    Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.229, ал.1, т.2 във вр. с чл.231, ал.1 от ГПК, първоинстанционният Окръжен съд- Стара Загора

 

 

             О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

 

    ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по висящото първоинстанционно гр.д.№ 85/2015г. по описа на ОС- Ст.Загора.

 

    ОБЯВЯВА, че по искането на 2 бр. ищци за връщане обратно на внесената от тях сума от 300 лв. депозит за назначаване на особен представител- адвокат на пълнолетната ответница, ще се произнесе допълнително след влизане в законна сила на настоящото изцяло прекратително съдебно Определение.

 

    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в законния  1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с частна жалба чрез ОС- Стара Загора пред ПАС- Пловдив.

 

                  ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :