О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер 1054                                        09.10.2015 г.                     град  Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД             ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На девети октомври                                                                            Година 2015

в закрито заседание, в следния състав :

                                  

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар ……………….,

като разгледа докладваното от съдия Трифон Минчев гражданско дело номер 99 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Образувано е по искова молба от Т.Г.Т. от гр. Стара Загора против ПР България, РС Сливен и ОС Сливен, с която моли съда да осъди солидарно ответниците да му заплатят обезщетение за претърпените от ищеца неимуществени вреди в размер на 100 000 лв., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 25.11.2014 г. до окончателното и заплащане, заедно със направените по делото разноски.

 

С определение постановено в закрито заседание на 02.09.15 г. е оставена без движение ИМ по делото, в който да ищеца да отстрани следните нередовности: да посочи конкретните обстоятелства, на които основава претенцията си и да приведе петитума си в съответствие с твърденията си, като посочи ясно съобразно твърденията си за наличие на основанието на чл. 2, ал. 1, т.2 от ЗОДОВ кои негови права, защитени от чл. 5, § 2 - 4 на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи са нарушени и конкретният акт, измежду изброените в чл. 2 от ЗОДОВ, на който основава исковата си претенция срещу ответниците, с вписване на предупреждението, че в противен случай исковата молба ще бъде върната обратно на ищцата, а производството по делото прекратено.

 

По делото е постъпила молба вх. № 12659/05.10.2015 г. от адв. Менко Менков, като пълномощник на ищеца, в която сочи, че досежно посочената в ИМ правна квалификация на предявения иск е допусната техническа грешка при цифровото и изписване, като всъщност предявения иск е с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОДОВ, а не т. 2 от същия закон. Актът на който основава претенцията си е Решение № 438 от 25.11.2014 г. по нак. дело № 1312/2014 г. на ВКС с което е отменено изцяло решение на ОС Сливен и потвърдената с него присъда на РС Сливен.

           

Слез извършената проверка за допустимостта на иска съдът констатира следното: С Решение № 438 от 25.11.2014 г. по нак. дело № 1312/2014 г. на ВКС с което е отменено изцяло по реда на възобновяването решение № 68/27.06.2014 г. по ВНОХД № 37/2014 г. на ОС Сливен и потвърдената с него присъда № 1020/20.11.2013 г. по НОХД № 1224/2012 г. на РС Сливен, е ВЪРНАТО ДЕЛОТО ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ  от друг състав на РС Сливен от стадия на съдебното заседание.

Т.е. не е налице окончателен съдебен акт, с който ищеца по настоящето дело да бъде оправдан – напротив по реда на възобновяването на делото, ВКС не се е произнесъл по същество на спора, а както беше отбелязано по – горе е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на РС Сливен от стадия на съдебното заседание, поради отстраними съществени нарушения на процесуалните правила.

 

Видно от направената служебна проверка на съда, се установи, че НОХД № 1224/2012 г. на РС Сливен по което обвиняем е ищеца по настоящето дело е преобразувано в НОХД № 1908/2014 г. на същия съд и е изпратено от ВКС на 24.06.2015 г. на РС Стара Загора, по което е образувано НОХД № 1508/2015 г. с подсъдими Г.К.Г. и ищеца по настоящето дело Т.Г.Т. по обвинителен акт на ОП Сливен по чл. 152, ал. 3, т. 1, ал. 1, т. 3 от НК, като справката от съда сочи, че делото е насрочено за 02 и 03.12.2015 г.. Делото е по подсъдност от наказателно дело № 1224/2012 г. на РС Сливен, т. е., делото е висящо и не е приключило.

 

В ИМ от ищеца обстоятелства сочат на правно основание на иска за обезщетяване на вреди - чл. 2. ал. 1, т. 3, като абсолютна положителна процесуална предпоставка за предявяване на иск по чл. 2. ал. 1, т. 3 ЗОДОВ е лицето, на което е повдигнато обвинение в извършване на престъпление да бъде оправдано, което в случая не е налице. Липсва постановен окончателен съдебен акт, с който ищеца по настоящето дело да е оправдан.

 

Следва да се отбележи, че в случая съдът напълно споделя становището на ответника ОС Сливен, че практиката на ВКС по реда на чл. 290 от ГПК в случая е константна – отговорността за вреди по чл. 2. ал. 1, т. 3 ЗОДОВ от осъждане по НК, когато лицето бъде оправдано по смисъла на тази разпоредба възниква, само при наличието на влязла в сила присъда, с която лицето е признато за виновно и осъдено и по реда на извънредните способи за отмяна е признато за невиновно и оправдано.   

 

Предвид горното съдът намира, че производството по делото следва да бъде прекратено поради недопустимост на иска, а ИМ следва да бъде върната обратно на ищеца.

 

Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 99/2015 г. по описа на ОС – гр. Стара Загора, поради недопустимост на иска и връща ИМ обратно на ищеца.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва в едноседмичен срок от получаването му с частна жалба, чрез ОС- гр.Ст.Загора пред АС- гр. Пловдив.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :………………………