О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер1040                             06.10.2015 г.                        град  Стара Загора

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД               ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На шести октомври                                                                              Година 2015

в закрито заседание, в следния състав :

                                                 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар ……………….

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Трифон Минчев гражданско дело номер 114 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е образувано е по искова молба от М.М.С. *** и ДПЧ “Д-р Кисьов” гр. Раднево с която ищеца моли съда да осъди ответниците да му заплатят сумата в размер на 60 000 лв..

 

С определение постановено в закрито заседание от 25.09.2015 г. е оставена без движение ИМ по гр. д. № 114/2015 г. по описа на ОС гр. Стара Загора, като е даден едноседмичен срок от връчването на ищеца, в който да отстрани  следните нередовности: да посочи конкретно кой е акта отменен по надлежния ред и от който конкретно на него са му причинени вреди.

 

По делото е постъпила молба уточнение вх. № 12693/05.10.2015 г. от ищеца, в която заявява, че има претенция към ОД на МВР Стара Загора която се основава на обявената за незаконосъобразна Заповед за задържане № 141/2014 г.

 

Съгласно чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.

 

Тези искове се разглеждат по реда установен в АПК/чл.1, ал.2 от ЗОДОВ/. След като се твърди, че има причинена увреда на ищеца, която е в причинна връзка с отмяна на незаконосъобразна заповед за задържане на органите на МВР, е налице спор по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за вреди от административна дейност, който е подсъден на Административен съд, в частност на АС-Стара Загора. Следва да се отбележи, че ЗОДОВ е специален закон по отношение на деликтната отговорност по чл.45-54 от ЗЗД, като обезщетяването на вреди, дължимо съгласно чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, не може да се претендира по друг ред /чл.8, ал.1 от ЗОДОВ/, поради което компетентен да разгледа настоящия спор е АС-Стара Загора.

     

Поради тази причина производството по делото следва да бъде прекратено поради неподсъдност на спора, като делото следва да бъде изпратено на компетентния съд – Административен съд Стара Загора.

По отношение на молбата за правна помощ следва да се произнесе съдът, пред който делото е висящо, съгласно разпоредбата на чл. 95, ал. 1 от ГПК.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 114/2015 г. по описа на ОС – гр. Стара Загора, поради неподсъдност на спора.

 

            ИЗПРАЩА делото на компетентния съд - Административен съд Стара Загора.

 

ПРЕПИС от Определението да се връчи на ищеца по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва в едноседмичен срок от получаването му с частна жалба, чрез ОС- гр.Ст.Загора пред АС- гр. Пловдив.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ :