Р Е Ш Е Н И Е

 

373 /01.10.2015 година                                                        Град Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

С.т окръжен съд                     ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На седемнадесети септември                                                              2015 година

В публично заседание, в следния състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                              ЧЛЕНОВЕ:  ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                   НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                       

Секретар С.С.

Прокурор   

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1350  по описа за 2015 година.

 

 

 

Обжалвано е решение № 354/21.04.2015г., постановено по гр. дело № 315/2014г., по описа на С. районен съд.

 

Въззивникът “Т.” ООД село К., община С., моли да бъде отменено изцяло решението и присъдят  разноски по делото. Развива подробни съображения във въззивната жалба.

 

Въззиваемият Д.З.Н. чрез адв. Д. М. е подал писмен отговор, с който моли да се потвърди решението и присъдят  разноските по делото.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

 

Предявени са искове с правно основание чл. 59, ал .1 от ЗЗД,

във вр. с чл. 87 от ЗННД и чл. 86, ал .1 от ЗЗД

 

Установено е по делото, че на 14.01.2013г. ищецът в качеството му на нотариус е извършил удостоверяване на подписите върху договор за особен залог, върху търговско предприятие сключен между “Т.” АД – С. като залогоприемател и от “Т.” ООД като залогодател. Съгласно чл. 1 от договор за залог се обезпечава вземането на банката по договор за кредитна линия в размер на 1 400 000 лева. Размерът на дължимата такса за нотариалното удостоверяване бил определен от нотариуса на 1 884.33 лева, а заедно с начисления ДДС дължимата сума е в размер на 2 261.20 лева.

 

Съгласно заключението на съдебно-икономическата експертиза издадената фактура от нотариуса е била заведена в счетоводството на ищеца, като в същото има регистрирано частично плащане в размер на 800 лева, осъществени на 14.03.2013г. Налице е неизплатен остатък в размер на 1 461.20 лева. Също така експертизата дава заключение, че балансовата стойност на дълготрайните материални активи на ответника за тримесечието – 01.10.2012г. до 31.12.2012г. възлиза на 782 000 лева.

 

При така събраните доказателства съдът намира за установено, че между страните по делото са възникнали правоотношения във връзка с нотариалното удостоверяване на подписите под договор за залог. Не се спори, че нотариалното удостоверяване е извършено. Съгласно чл. 85, ал. 1, т. 1 от ЗННД за извършване на нотариално действие се дължи нотариална такса, която следва да се определи съгласно Тарифа приета от МС.

 

В случая договорът има за предмет сделка с търговско предприятие – учредяване на особен залог, поради което удостоверяваният материален интерес следва да се определи съобразно чл. 97, ал. 1 от специалния закон. Съгласно чл. 97, ал. 1, т. 1 от Закона при сделка с търговско предприятие удостоверяваният материален интерес е равен на балансовата стойност на дълготрайните активи на предприятието за изтеклото тримесечие. Договорът за особен залог е обезпечителен договор и не е възмездна сделка, за да се приложи разпоредбата на чл.97 ал.3 от ЗННД. Залогът на търговско предприятие по ЗОЗ е едностранен и безвъзмезден договор с обезпечителен характер. Този договор поражда задължения само за залогодателя – аргумент от чл. 5, във вр. с чл. 1, във вр. с чл. 21, ал. 1 от ЗОЗ. В този смисъл е съдебната практика и теория. В случая намира приложение нормата на чл. 97, ал. 1, т. 2 от ЗННД, а именно: При сделка с търговско предприятие удостоверяваният материален интерес е балансовата стойност на дълготрайните активи на предприятието за изтеклото тримесечие. По делото са налице данни, че балансовата стойност на дълготрайните активи на ответника за изтеклото тримесечие преди датата на нотариалната заверка е в размер на 782 000 лева. Дължимата нотариална такса за извършената от ищеца заверка на договора е 906.25 лева – 50/100 от таксата по т. 8. Ответникът е заплатил на ищеца сумата 800 лева и този факт се потвърждава от съдържанието на исковата молба, както и от заключението на вещото лице.

 

Следователно, ответникът не дължи сумата в размер на 1 461.20 лева, както и мораторна и законна лихва, нито разноските по делото.  Соченият в чл. 97, ал. 3 от ЗННД се отнася само за възмездните сделки.

 

Без правно значение е обстоятелството, че процесният договор обезпечава възмезден договор. Нотариална заверка е извършвана от нотариуса само на безвъзмездния договор за особен залог на търговско предприятие, а не на друг договор.

 

Въззивният съд намира, че предявеният иск е основателен само за сумата 106.25 лева. В останалата част искът е неоснователен.

 

Предвид изложеното въззивният съд намира, че обжалваното решение следва да бъде отменено и осъден ответника да заплати дължимата неизплатена сума.

В полза на въззивника следва да се присъдят направени разноски в това производство в размер на 32.14 лева – внесена държавна такса за въззивното обжалване.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 271, ал. 1 ГПК, въззивният съд     

 

                                      Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ решение  № 354/21.04.2015г., постановено по гр. дело № 315/2014г., по описа на С. районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

        ОСЪЖДА “Т.” ООД с ЕИК ..., със седалище и адрес на управление в гр. С., ул. “Ц.” №., ет. ., ап. . - представлявано от Й. Й. да заплати на Д.Н.З. с ЕГН ********** - Нотариус, с рег. № ..., по Регистъра на Нотариалната камара, с район на действие Окръжен съд - гр. С., Булстат ..., сумата 106.25 /сто и шест лева и 25 ст./ лева с ДДС, представляваща неизплатен остатък от нотариална такса за извършено нотариално удостоверяване на договор за особен залог върху търговско предприятие – акт № ., том ., рег. № ., от ...г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 24.01.2014г., до окончателното й заплащане, като ОТХВЪРЛЯ  предявеният иск до претендирания размер 1 607.20 лева /хиляда и шестстотин и седем лева и 20 ст./ лева, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

     ОСЪЖДА Д.Н.З. с ЕГН **********, с адрес: ***,  Нотариус, с рег. № ..., по Регистъра на Нотариалната камара, с район на действие Окръжен съд - гр. С., Булстат ..., да заплати на “Т.” ООД с ЕИК ..., със седалище и адрес на управление в гр. С., ул. “Ц.” №., ет. ., ап. . - представлявано от Й. Й. сумата 32.14 лева, направени разноски във въззивното производство.

 

       РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

 

                                 2.