Р Е Ш Е Н И Е

 

 382/07.10.2015 година                                                        Град Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд                           ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На първи октомври                                                                               2015 година

В публично заседание, в следния състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                              ЧЛЕНОВЕ:  ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                  ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                                       

Секретар С.С.

Прокурор   

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1414 по описа за 2015 година.

 

 

 

Обжалвано е решение № 339/16.06.2015г., постановено по гр. дело № 7/2015г., по описа на К. районен съд.

 

Въззивницата Д. Х. – управител на “Ш.” ООД – гр. . моли да бъде  отменено решението изцяло и признае за установено, че дружеството не дължи сумата 3 060.26 лева и присъдят направените по делото разноски.   

 

Въззиваемият “Е.” ЕАД – ГРАД П. е подал писмен отговор на въззивната жалба, с който моли да се потвърди изцяло решението и присъди юрисконсултско възнаграждение, ведно с разноските по обжалване на решението.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

 

Предявеният е иск с правно основание чл. 124,  ал .1 от ГПК.

 

Установено е по делото, че ищецът е клиент на ответното дружество по снабдяване с ел. енергия и предоставяне на други услуги свързани със същата.

 

По делото е представена фактура от 20.11.2014г. за сумата 3 060 лева, представляваща стойността на предоставена ел. енергия за периода 01.08.2014г. – 06.09.2014г.

 

От приложеният констативен протокол за техническа проверка № 15007 е видно, че на 06.09.2014г. е извършена проверка от двама служители на ответника в присъствието на трима служители от РУП - К., при която е констатирано: “Поставени шунтове 16 мм. към началата на вторичните токови вериги, при което не се отчита реално консумираната ел. енергия.  Шунтовете са поставени отвън през отворите на щуцерите без да се задейства СОД”.

 

С уведомително писмо от 20.11.2014г. получено от ищеца ответникът го уведомил за констатираното неточно отчитане, за което е съставен констативен протокол и за предстоящата корекция на сметката и допълнително начислената стойност.

 

От показанията на свидетеля С. се установява, че със свой колега извършили през месец септември 2014г. проверка на ел. табло, в което бил разположен електромер отчитащ дистанционно потреблението на ел. енергия на обект на ищеца. Причина за проверката бил подаден сигнал от служители на Електроразпределителното дружество за констатиран рязък спад в консумирането на тока след работно време и по празници. На проверката не присъствал представител на дружеството-ищец. В присъствието на свидетели, на двама служители на РУП – К. и дознатели отворили ел. таблото и измерили системата за търговско отчитане, при което е констатирана грешка. Констативният протокол бил подписан от него и колегата му и от двамата свидетели – служители на РУП – К.. Дознателите направили снимки.

 

По делото е назначена техническа експертиза, която потвърждава изнесеното в констативния протокол. В резултат на това електромерът отчита с 85.81% по-малко консумираната ел. енергия. Първата регистрирана манипулация на електромера е на 06.07.2012г., а последната на 05.09.2014г. Манипулацията върху схемата на свързване на процесния електромер, състояща в периодично поставяне и сваляне на подвижен шунт не позволява да бъде определено времето на действието й и да бъде изчислено реалното количество потребена ел. енергия.

 

От разпоредбите на чл. 98а, ал. 2, т. 6, б.“а” и чл. 104а от ЗЕ следва да се направи извода, че на Енергоснабдителното предприятие е предоставена възможност за едностранна корекция в сметки за минал период. От доказателствата по делото се установи, че ответникът е извършил корекцията на сметка на ищеца при действието на закона за енергетиката в редакция от 17.07.2012г. и ПИКЕЕ в сила от 16.11.2013г. В новоприетите правила е предвидена възможността за извършване на корекции на сметките на абонатите при констатирани  отклонения в точността на измерването. В правилата е приета методиката за коригиране на сметки за минало време предвиждаща, че дружеството може да пристъпи към корекция в случай на констатирано по правилата не измерване и/или неточно измерване на ел. енергия в резултат на осъществено неправомерно въздействие и неправомерно присъединяване към електроразпределителната система. По делото е безспорно установено от съставения протокол за техническа проверка и заключението на техническата експертиза, че е налице намеса в схемата на електромера, при което не се отчита реално консумираната електроенергия.

По делото е доказано, че при извършването на проверката са спазени всички процедури както по проверката за точността на СТИ, така и при последващото преизчисление на сметката на клиента за минал период. Констативният протокол е оформен съобразно изискванията на чл. 47, ал. 3 от ПИКЕЕ – същият е съставен в присъствието на двама свидетели, които не са представители на ответника, а на служители от РУП – К. и подписан от тях.

 Въззивният съд приема, че преди извършването на проверка обектът на ищеца е бил посетен от служителите на ответника, които са търсили служители, но не са открили никой – свидетеля С.. Свидетелят Б. – управител на комплекс “К.” не може да каже точно сутринта на 06.09.2014г. къде е бил и в този смисъл се разбира, че той не е бил на мястото в часа в който е извършена проверката, затова не е бил открит от посетилите обекта служители.

 

Съдебно-техническата експертиза установява, че методологията на ПИКЕЕ при наличие на точен измерител е приложена правилно. Преизчислението на сметката е направено на база на реалното потребление на ищеца за периода. От фактическата обстановка по делото е установено въпреки неточното отчитане на електромера и установяването на факта, че манипулацията е извършена две години преди процесната проверка, за ищеца е приложен най-благоприятният възможен режим за преизчисляване – само 36 дни, въпреки че преизчислението е можело да е за 90 дни назад.

 

Предвид гореизложеното съдът приема, че допълнително начислената от ответника сума е дължима от ищеца, поради което предявеният отрицателен установителен иск е неоснователен. Като е отхвърлил същия районният съд е постановил правилно и законосъобразно решение, което следва да бъде потвърдено.

 

В полза на въззиваемия следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение съгласно чл. 78, ал. 8 ГПК, в размер на 300 лева, изчислено съобразно Наредба № 1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Не се дължат направени разноски за обжалване на решението на първоинстанционния съд, тъй като страната е в качеството на въззиваем по делото и не е заплатил държавна такса по въззивното обжалване, за което се претендира с представения списък по чл. 80 ГПК по делото.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 271, ал. 1 ГПК, въззивният съд     

 

                                      Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 339/16.06.2015г., постановено по гр. дело № 7/2015г., по описа на К. районен съд.

 

 ОСЪЖДА “Ш.” ООД – гр. ., с ЕИК 123653883, със седалище и адрес на управление:  гр. К., община К.,  ул. “Х.” № ., да заплати на  “Е.” ЕАД – ГРАД П. с ЕИК ..., със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. “Х.” № .,  сумата 300 /триста/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.

 

       РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

 

                                 2.