Р Е Ш Е Н И Е

 

424                                     30.10.2015 г.                             гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД          І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

на тридесети септември                                две хиляди и петнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

         

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ:  РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                                         МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар  ………………….…………………………………………………….

Прокурор  …………………………………………………………………….....

като разгледа докладваното от съдия МАВРОДИЕВА

въззивно гражданско дело N 1425 по описа за 2015 година.

 

Производството е образувано по въззивна жалба от И.Ц.И., чрез адв. Д.Л. против решение № 243 от 09.04.2015г., постановено по гр. дело № 1159/2014г. по описа на Радневския районен съд, с което се постановява  детето АИ.И. да живее при майката С.А.Г.; предоставя се упражняването на родителските права спрямо малолетното дете А.И.И. на майката С.А.Г.; определя се режим на лични контакти на бащата И.Ц.И. с детето А.И.И., както следва: всяка първа и трета събота и неделя на месеца от 10.00ч. до 17.00 часа, с преспиване; осъжда се И.Ц.И. да заплаща на А.И.И. чрез неговата майка и законен представител С.А.Г. ежемесечна издръжка в размер на 100 лв., считано от завеждане на иска – 26.08.2014г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законни основания за нейното изменение или прекратяване;  присъдени са ДТ и разноски.

 

Въззивникът  И.Ц.И. счита, че обжалваното решението е неправилно, поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Доказателствения материал бил разгледан едностранно от първоинстанционния съд. Пренебрегнати били основните начала в гражданския процес. Излага подробни съображения. Моли да се отмени решението и да се уважат предявените от него искове. Претендира за разноски.

 

Въззиваемата С.А.Г., чрез пълномощника си адв. С.К., моли да се потвърди изцяло решението на първоинстанционния съд. Счита, че обжалваното решение е законосъобразно, мотивирано и обосновано. 

Дирекция „Социално подпомагане“ - гр.Стара Загора, редовно и своевременно призовани не изпращат представител и не вземат становище по жалбата.

 

Съдът, след като провери събраните по делото доказателства и обсъди становищата на страните, намира за установена следната фактическа и правна обстановка по делото:

Производството е с правно основание чл.127 ал.2 от СК.

 

Ищецът И.Ц.И. твърди в исковата молба, че с ответницата  С.А.Г. били родители на малолетния А.И.И., роден на *** година. Откакто детето  навършило една година и половина само ищецът се грижил за него. Детето живеело при него, докато ответницата пътувала в чужбина. Твърди, че от 31.08.2014г. ответницата С.А.Г. взела детото от него и не желаела да го върне. Моли съда да постанови решение, с което да присъди малолетния Александър И.И. да живее при него, както и да му бъде възложено упражняването на родителските права, да се определи  режим на родителски отношения на майката с детето и да се осъди майката да  заплаща месечна издръжка за детето в размер от 100 лв. Ответницата С.Г. оспорва иска. Не оспорва, че работила в чужбина, но твърди че решението било на двамата и тя изпращала средства за отглеждане на малолетното им дете. Твърди, че след завръщането си в страната, на 31.07.2014г. заедно с детето се прибрала в гр. Раднево, където заживели в апартамента на баща й. Моли съдът да постанови решение, с което да възложи упражняването на родителските права спрямо детето на нея, като негова майка и законен представител, да определи режим на лични контакти на детето с баща си, да осъди бащата да изплаща месечна издръжка в размер на 120 лева за детето си.

          Дирекция „Социално подпомагане“ - гр.Стара Загора е представила социален доклад.

Безспорно е по делото, че детето А.И.И., родено на ***г. е с родители С.А.Г. и И.Ц.И..

 За изясняване на фактическата обстановка по делото са допуснати гласни доказателства. От показанията на разпитаните по делото свидетели на страните се установява, че решението ответницата С.Г. да замине за да работи в Англия е взето от двамата родители. До заминаването си майката се е грижила за детето си, а след това не е преставала да поддържа контакти с детето и бащата. От събраните писмени и гласни доказателства е видно, че ответницата след заминаването си е продължила да полага грижи за детето, като е изпращала средства за издръжката му. При завръщането си в страната е подпомагала семейството със спечелените от нея средства от работата в Англия. Наистина докато майката е била в чужбина бащата се е грижил основно за детето, с помощтта на детегледачка, но майката не е преставала да поддържа контакти със семейството си и да се интересува от детето си. При това положение, съдът намира, че недоказани останаха твърденията на въззивника, че майката след заминаването си загубила интерес от детето и баща му.   

От събраните по делото гласни доказателства и социален доклад се установява, че майката не е прекъснала връзката с детето, през периода на отсъствие от страната, желае да упражнява родителските права спрямо детето и тя е родителят, който полага грижи за него в момента. Майката притежава нужните възпитателски качества и родителски капацитет за отглеждане на детето, между нея и детето съществува силна емоционална връзка. Помощ и подкрепа в отглеждането на детето С.Г. получава от своя баща, в чието жилище живее заедно с детето, в самостоятелна стая. Жилището, в което живеят майката и детето е собственост на нейните родители, ползват една стая, която е добре обзаведена.

 

При решаване на спора при кого от родителите да живее детето, когато родителите не живеят заедно и не могат да постигнат съгласие по този въпрос, съдът се ръководи единствено и главно от интересът на детето, като се има предвид кой от родителите има по-добри родителски и възпитателски качества.

 

От събраните по делото доказателства, съдът намира за безспорно установено, че майката притежава добри родителски и възпитателски качества. От м. юли 2014г. тя полага грижи за детето, подпомагана от своя баща. Същата има желание и възможност да отглежда детето, в момента живее в жилище, в което са създадени много добри битови условия. С оглед на изложеното, възрастта на детето и обстоятелството, че майката с оглед възрастта на детето е по-пригодна да се грижи за отглеждането и възпитанието му, съдът счита, че в интерес на детето е родителските права да бъдат предоставени на нея.

Безспорно е установено, че и бащата притежава нужните родителски качества, тъй като през време на отстъствие  на майката от страната сам, с помощта на детегледачка е полагал нужните грижи за детето, но при определяне на кого от двамата родители следва да се предоставят родителските права, следва да се вземе предвид интереса на детето.

          Неосноветелно е оплакването в жалбата на въззивника, че съдът е разгледал едностранно събрания по делото доказателствен материал. Съдът е обсъдил изложените в исковата молба съображения на бащата и представените от него доказателства по делото, наред с представените доказателства от ищцата. Приел е, че бащата има добри родителски и възпитателски качества за отглеждане на детето, справил се е отлично с полагането на необходимите спецефични за възрастта му грижи, осъществил е силна емоционална връзка с детето, при отстъствието на майката от дома, но при определяне на родителските права е изходил от най – добрия интерес на детето.

          Доходите на въззиваемата - 190 лв. трудово възнаграждение, макар и много ниски в сравнение с необходимите за издръжката на едно домакинство не могат да бъдат определящи за  упражняването на  родителските права върху детето. Установи се, че майката разчита на подкрепата на своя баща, с когото живее в едно домакинство. Създадени са благоприятни условия в дома й за отглеждане на детето, а същата разполага със спеставянията си от работата в Англия.

          Към настоящия момент майката полага лично грижи за детето, установила се е в дома на баща си и е започнала работа по трудов договор. В случай на промяна на тези обстоятелства, в случай че замине за чужбина и остави детето на грижите на своите близки, бащата разполага с правната възможност да поиска изменение на постановените мерки относно родителскте права върху детето. В този смисъл, не може да бъде уважено алтернативното искане на пълномощника на въззивника да бъде задължена майката при отстъствието си от страната да дава детето за отглеждане на бащата.

 

Следва да се определи режим на лични контакти на бащата с детето Александър, както следва: всяка първа и трета събота и неделя на месеца от 10.00ч. до 17.00 часа, с преспиване.

 

За задоволяване потребностите на детето А.И.И. родено на ***г., с оглед възрастта му, възможностите на неговите родители, нормативната уредба за размера на дължимата издръжка и събраните по делото доказателства, съдът намира че е необходима ежемесечни издръжка в размер на 200 лева, от които  ищецът следва да заплаща 100 лв., а останалата част от сумата следва да се поеме от майката, ведно с грижите по отглеждане и възпитание на детето.

 

Предвид гореизложените съображения, въззивната инстация намира, че обжалваното решение е правилно и  законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено. При постановяването му не са допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон, изводите на съда съответстват на събраните по делото доказателства.

 

Разноски на въззиваемата не следва да се присъждат, тъй като не е направено искане за присъждането им.

 

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

          ПОТВЪРЖДАВА решение 243 от 09.04.2015 г., постановено по гр.дело № 1159/2014г. по описа на Районен съд – Раднево.

           

Решението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      

 

 

ЧЛЕНОВЕ: