Р Е Ш Е Н И Е

 

423                                      30.10.2015 г.                             гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД          І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

на тридесети септември                                две хиляди и петнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

         

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ:  РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                                         МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар  ………………….…………………………………………………….

Прокурор  …………………………………………………………………….....

като разгледа докладваното от съдия МАВРОДИЕВА

въззивно гражданско дело N 1428 по описа за 2015 година.

 

Производството е образувано по въззивни жалби от В.К.К. против решение № 1110 от 03.11.2014г. и решение от 27.03.2015г., постановени по гр. дело № 3212/2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се прогласява обезсилването по право на съдебното решение от 21.08.2009 г. по гр. дело №1510/2005г. по описа на Старозагорския районен съд и Решение № 76 от 21.04.2010г. по в.гр.дело № 576/2009г. по описа на Старозагорския окръжен съд (поради пълно неизпълнение на задължението за заплащане на определеното парично уравнение) в частта, с която на съделителката В.К.К. е бил поставен в дял следния недвижим имот, а именно: апартамент № , находящ се в град Стара Загора, ул. “..” № , на пети етаж от пететажна жилищна сграда, построена в урегулиран поземлен имот, дворно място, цялото от 247,5 кв.м. по нотариален акт, а 255 кв.м. по скица, представляващ парцел ХІІ -1291 от кв. 107Б по плана на града, при граници на парцела – подробно описани, със застроена площ на апартамента 67,93 кв.м., състоящ се от антре, дневна – трапезария, кухненска ниша, кабинет, родителска спалня, балкон и баня-клозет, при граници на апартамента- подробно описани, при граници на мазето- подробно описани, както и с 15,74 кв.м, представляващ 9,41% идеални части от общите части на сградата, както и с правото на строеж върху 83,67 кв.м, а  по кадастрална схема № 1492/04.03.2009г. - самостоятелен обект с идентификатор 68850.514.244.1.9 намиращ се в сграда № 1 разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.514.244 с площ 67,93 кв.м и прилежащо мазе № 9 при граници на обекта: на същия етаж: 68850.514.244.1.8, под обекта : 68850.514.244.1.7, над обекта: няма. Пазарната стойност на недвижимия имот е 84 000 лв., като се изнася на публична продан описания по – горе имот, и от получена сума от продажбата му се образуват дялове за съделителите, както следва: 13771.50/17543 ид.ч. за В.К. и 3771.50/17543 ид.ч. за П.К.. Обезсилва се неправилно издадения изпълнителeн лист от 12.12.2011г. в частта, с която е осъдена В.К.К. да заплати на другия съделител – П.С.К..

 

Въззивницата счита, че обжалваното решението е неправилно, поради нарушение на чл.349, ал.6 от ГПК. Съдът прогласил обезсилване по право на възлагателното решение само в частта, относно възлагането на процесния имот, но не и в частта, с която била осъдена да заплати паричното уравнение на дела на насрещната страна. Още повече, че ответникът по жалбата се  снабдил с изпълнителен лист. Моли да се прогласи обезсилването по право на възлагателното решение и в двете му части, освен за възлагането и в частта, в която е осъдена да заплати парично уравнение на дела на другата страна в размер на 15 372 лв. Моли да се обезсили издадения изпълнителен лист от 12.12.2011г. като последица от горните действия, в частта в която е осъдена да заплати на другия съделител сумата от 15 372 лв. в 6 - месечен срок. Претендира и за разноски.

 

С втората въззивна жалба въззивницата обжалва постановеното по реда на чл.250 ГПК решение по делото. Счита, че така постановеното решение е в разрез с нормата на закона, тъй като съдът не се произнесъл по цялото й искане. В първоначалното решение не ставало ясно в коя част се обезсилва издадения изпълнителен лист от 12.12.2011г. по гр.д. № 1510/2005г. по описа на СРС. Моли да се постанови решение, с което да се отмени обжалваното решение и да се уважи молбата й за допълване на решението.

 

В срока не е постъпил отговор от другата страна П.С.К. по жалбите.

 

Съдът, след като провери събраните по делото доказателства и обсъди становищата на страните, намира за установена следната фактическа и правна обстановка по делото:

Производството е с правно основание чл. 349 ал.6 ГПК.

Инициирано е от В.К. К., която моли да бъде прогласено обезсилване по право на възлагателното решение по чл.349, ал.1 от ГПК, в двете му части, както в частта касаеща възлагането, така и в частта с която е осъдена да заплати парично уравнение на дела на насрещната страна, като се обезсили Решение от 21.08.2009г. по гр.д.№ 1510/2005г. по описа на РС - Стара Загора и Решение № 76 от 21.04.2010г. по в. гр.дело №576/2009г. по описа на ОС - Стара Загора в частта им, касаеща възлагане на делбеното жилище в нейн дял и в частта, с която е осъдена да заплати на другия съделител сумата от 15 372 лв. в шестмесечен срок от влизане в сила на второто решение, ведно със законната лихва върху сумата до окончателното и изплащане. Моли да бъде обезсилен издадения изпълнителен лист от 12.12.2011г., с който ищцата е осъдена да заплати на ответника горепосочената сума. Ответникът П.С.К. не взема становище.

 

С решение № 23 от 21.08.2009 г., постановено по гр.д № 1510/2005г., по описа на Старозагорския районен съд е поставен в дял на В.К.К. следния недвижим имот: АПАРТАМЕНТ № .., находящ се в град Стара Загора, ул. “” № , на пети етаж от пететажна жилищна сграда, построена в урегулиран поземлен имот, дворно място, цялото от 247,5 кв.м. по нотариален акт, а 255 кв.м. по скица, представляващ парцел ХІІ -1291 от кв. 107Б по плана на града, при граници на парцела: запад – ул. „Господин Михайловски”, север – парцел ХІ-1316, изток – парцел ХІІІ -1313, юг парцел ХV-1317, със застроена площ на апартамента 67,93 кв.м., състоящ се от антре, дневна – трапезария, кухненска ниша, кабинет, родителска спалня, балкон и баня-клозет, при граници на апартамента: юг – парцел ХV- 1317, запад – стълбищна клетка и ап. № 8, север – стълбищна клетка и парцел ХІ- 1316, изток – двор, заедно с мазе № 9 от 4,15 кв.м., при граници на мазето: юг- коридор, запад –стълбище, север – парцел ХІ-1316, изток – мазе № 1, както и с 15,74 кв.м., представляващ 9,41% идеални части от общите части на сградата, както и с правото на строеж върху 83,67 кв.м., а  по кадастрална схема № 1492/04.03.2009г. - самостоятелен обект с идентификатор 68850.514.244.1.9, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.514.244, с площ 67,93 кв.м. и прилежащо мазе №9, при граници на обекта: на същия етаж: 68850.514.244.1.8, под обекта : 68850.514.244.1.7, над обекта: няма.  Пазарна стойност на недвижимия имот – 84 000 лева. Осъдена е В.К.К.  да заплати на П.С.К. за уравнение на стойността на дела му в размер на 17 858  лева.

 

С решение № 76 от 21.04.2010г., постановено по гр.д.№ 576/2009г. по описа на Старозагорския окръжен съд, решението на районния съд е отменено в частта за уравнение на дяловете и в частта относно определената държавна такса, като вместо това е осъдена В.К.К. да заплати на П.С.К. за уравнение на дела му сумата от 15372 лв.,  в 6 -месечен срок от влизане в сила на решението, ведно със законната лихва до окончантелното й изплащане.

 

Съгласно чл. 349, ал.5 от ГПК, когато уравнението е парично (както е в процесния случай), същото ведно със законната лихва трябва да се изплати в шестмесечен срок от влизането в сила на решението за възлагане. Разпоредбата на чл. 349, ал.6 ГПК предвижда, че съделителят, в чийто дял е поставен имотът по реда на чл. 349, ал. 1 и ал. 2 става негов собственик, след като изплати в срока по чл. 349, ал. 5 ГПК определеното парично уравнение, ведно със законната лихва. Ако уравнението не бъде изплатено в този срок, решението за възлагане се обезсилва по право и имотът се изнася на публична продан.

 

При така установеното, съдът приема, че в настоящия случай са налице основанията, визирани в разпоредбата на чл. 349, ал.6, предл.2 от ГПК за обезсилване на решението за възлагане по право и за изнасяне на имота на публичвна продан. Видно от данните по делото, в срока, установен в чл. 349, ал.5 от ГПК, съделителят не е изплатил задължението си към другия съделител за уравнение на дяловете. При това положение, решението на РС – Стара Загора и решението на ОС – Стара Загора за възлагане в дял на процесния недвижим имот на В.К.К.  и за осъждането й да заплати на другия съдилител П.С.К. сумата от 15372 лв. следва да бъде обезсилено по право изцяло, и в двете му части.

 

Тъй като съдът е издал изпълнителен лист от 12.12.2011г. в полза на П.С.К.  за сумата 2268 лв., която В.К. да му заплати като обезщетение за лишаване от ползване на делбения имот, както и  за сумата 15372 лв., която В. да му заплати за уравнение на дела, този изпълнителен лист следва да бъде обезсилен само в частта относно уравнението на дяловете. Това обстоятелство следва да бъде изрично указано в решението по чл.349, ал.6 от ГПК, тъй като е законна последица от обезсилването по право на решението за възлагане на недвижимия имот и за уравнение на дяловете.

 

С оглед на изложените по – горе съображения въззивният съд намира, че жалбата на В.К.К. против постановеното по делото допълнително решение е основателна. Постановеното по гр.д. № 3212/2014г. по описа на Старозагорския окръжен съд решение № 1110 от 03.11.2014г. е непълно, тъй като съдът не се е произнесъл по цялото искане на страната и по целия предмет на производството по чл.349, ал.6 от ГПК.

Постановеното от районния съд решение по реда на чл.250 от ГПК от 27.03.2015г. , по гр.д. № 3212/2014г. по описа на СРС е незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено, като се допълни решение № 1110 от 03.11.2014г., в посочения по – горе смисъл.

 

В полза на въззивницата следва да са присъдят направените в настоящото производство разноски в размер на 50 лв.

 

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение от 27.03.2015г. , постановено по реда на чл.250 ГПК по гр.дело № 3212/2014г. по описа на Районен съд – Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

ДОПЪЛВА решение № 1110 от 03.11.2014г., постановено по гр.д. № 3212/2014г. по описа на РС - Стара Загора  както следва: 

 

ПРОГЛАСЯВА обезсилването по право на съдебното решение от 21.08.2009 г. по гр. дело №1510/2005г. по описа на Старозагорския районен съд и Решение № 76 от 21.04.2010г. по в.гр.дело № 576/2009г. по описа на Старозагорския окръжен съд в частта, с която В.К.К. е осъдена да заплати на П.С.К. за уравнение на дела му сумата от 15372 лв. в 6 - месечен срок от влизане на решението в сила, ведно със законната лихва върху сумата до окончателното и изплащане.

 

          ОБЕЗСИЛВА издадения изпълнителен лист от 12.12.2011г. в частта, с която В.К.К., ЕГН ********** с адрес ***, е осъдена да заплати на П.С.К., ЕГН **********, с адрес ***, за уравнение на дела му сумата от 15372 лв. в 6 - месечен срок от влизане в сила на решението на Старозагорския окръжен съд, ведно със законната лихва върху сумата до кончателното й изплащане.   

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1110 от 03.11.2014г., постановено по гр.№ 3212/2014г. по описа на Старозагорския окръжен съд.

 

ОСЪЖДА П.С.К., ЕГН **********, с адрес *** да заплати на В.К.К., ЕГН ********** с адрес *** сумата от 50 /петдесет/ лв., представляващи разноски по делото.

 

Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      

 

 

ЧЛЕНОВЕ: