Р Е Ш Е Н И Е

 

 394/15.10.2015 година                                                   Град Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

С.т окръжен съд                     ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На шести октомври                                                                    2015 година

В публично заседание, в следния състав:

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                              ЧЛЕНОВЕ:  ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                  НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                       

Секретар С.С.

Прокурор  

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1440 по описа за 2015 година.

 

 

 

Обжалвано е решение № 321/09.04.2015г., постановено по гр. дело № 816/2015г., по описа на С. районен съд.

 

Въззивникът Н.Н.В. моли да бъде  отменено решението  и уважат предявените искове, като се присъдят разноски за двете инстанции. 

 

Въззиваемият Министерство на околната среда и водите гр. С. е подал писмен отговор, в който моли да бъде потвърдено решението и присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 850 лева. 

 

Въззиваемият Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. С. моли да се потвърди решението.

 

 Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

 

Предявени са обективно-съединени искове чл. 344, ал. 1 – 3  КТ.

 

 Със заповед № 119/12.03.2014г. министърът на Министерство на околната среда и водите  е прекратил трудовото правоотношение на ищеца на основание чл. 325, ал. 1, т. 8 КТ – поради постъпване на работа на служител, който е спечелил конкурс.

 

Със заповед № 1157/26.06.13г. на основание чл. 345, ал. 1 КТ, във вр. с влязло в сила решение постановено по гр. дело № 5561/2010г. на РС-С. е възстановен ищеца на длъжността “директор на РИОСВ-С.”. В заповедта е посочено, че на основание чл. 90, ал. 3 КТ ищецът е преназначен на срочен трудов договор до заемане на длъжността въз основа на конкурс.

 

Със заповед № РД 697/12.09.2013г. на министъра е обявен конкурс за заемане на длъжността директор и със заповед от 17.10. същата година е назначена комисия за допускане на кандидатите. По делото е представен формуляр за окончателните резултати на кандидатите, от който се установява, че М. В. Х. е с общ резултат 92.4 точки, ищеца – 82.8 точки, поради което първата е класирана на първо място.

 

По делото е представен трудов договор от 12.03.2014г., с който М. В. Х. е назначена на длъжност директор и на същата дата служителят е постъпил на работа.

 

За да е налице законосъобразно прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 325, ал. 1, т. 8 от КТ, следва да са налице следните предпоставки: да е проведен конкурс, който да е приключил успешно, както и лицето спечелило конкурса да е постъпило на работа.

 

Съгласно чл. 96, ал. 1 КТ трудовото правоотношение за заемане на длъжност въз основа на конкурс възниква с лицето, което е класирано на първо място от деня в който е получило съобщението за резултата. То е длъжно да постъпи на работа в двуседмичен срок от получаване на съобщението, а при уважителни причини този срок е до три месеца съгласно чл. 96, ал. 2 КТ. За резултатите от конкурса М. Христова е уведомена на 17.12.2013г. и на 21.12.2013г. тя е уведомила министъра, че е готова да встъпи в длъжност. Към този момент ищецът е заемал длъжността “директор на РИОСВ-Стара Загора” и от представените писмени доказателства се установява, че ищецът е бил в продължителни болнични. Съдът намира, че класираната на първо място участничка е спазила разпоредбата на чл. 96, ал. 2 от КТ и е заела длъжността в рамките на трите месеца. Лицето е получило протокола от конкурса на 21.12.2013г. и е встъпило в длъжност на 12.03.2014г. Причините са уважителни поради изложеното, че ищецът е бил в продължителен болничен отпуск. Работодателят се е съобразил с това и не е прекратил трудовото правоотношение с него в съгласие с разпоредбата на чл. 333 КТ.

 

Видно от представеният по делото доказателствен материал прекратяването на правоотношението с ищеца е законосъобразно - извършена е от компетентен орган – Министъра на Околната среда и водите - гр. С., след провеждане на конкурс и при спазване нормите на трудовото законодателство. Въз основа на показаните от кандидатите данни комисията е оценила професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, която дейност не подлежи на съдебен контрол.

 

Въззивният съд намира за неоснователни възраженията направени във въззивната жалба. Конкурсната процедура е проведена законосъобразно и към него момент ищецът не е имал възражения.

 

В съответствие с т. 4 от заповед № РД – 697/12.09.2013г. на Министъра на околната среда и водите конкурсът е проведен на три етапа: 1. подбор по документи, 2. представяне на концепция и 3. интервю. След извършения подбор по документи до конкурс са допуснати кандидатите, които отговарят на минималните изисквания за заемане на длъжността, съгласно публикуваната обява. Те са представили документи удостоверяващи в съответствие с обявените изисквания. Председател на конкурсната комисия е заместник министъра Ч. Георгиев, а не органът по назначаване.

 

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до втория етап на конкурса е публикувано на информационното табло в сградата на МОСВ и на Интернет-страницата на Министерството. До втория етап на конкурса са допуснати: Пенка Начева, Н.В. и Мария Христова. Съгласно публикуваната обява вторият етап на конкурса включва представяне на концепция, които концепции са оценени от конкурсната комисия по 5-степенна скала. До интервю от конкурсната комисия са допуснати всички кандидати, които са получили оценки минимум 4 по петобалната система.

 

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до третия етап на конкурса, както и времето и мястото за провеждане на интервюто е публикуван на информационното табло в сградата на МОСВ и на Интернет-страницата на Министерството. До третия етап са допуснати и тримата кандидати. Преди стартиране на интервюто на кандидатите са предоставени за подпис формуляри за оценка от интервю, с оглед да се запознаят предварително с критериите по които ще бъдат оценявани от конкурсната комисия.

 

За окончателните резултати на кандидатите както и класирането им е съставен протокол. Окончателният резултат от конкурса за всеки кандидат е сбор от резултатите получени на концепцията и интервюто, умножени с определени от комисията коефициенти. На първо място е класиран кандидатът получил най-висок окончателен резултат от конкурса и това е лицето М. В. Х.. Резултатите от конкурса са съобщени на участвалите в него лица чрез препоръчани писма, с обратна разписка. Списък с класираните на първо място кандидати за всички длъжности е публикуван на Интернет-страницата на МОСВ на 20.12.2013г.

 

Предвид изложеното въззивният съд намира, че районният съд е постановил законосъобразно решение като е отхвърлил предявените от ищеца искове по чл. 344, ал. 1, т. 1 – т. 3 от КТ, като неоснователни. Решението следва да бъде потвърдено.

 

В полза на въззиваемия МОСВ следва да се присъдят направени разноски за юрисконсултско възнаграждение, съгласно чл. 78, ал. 8 ГПК, в размер на 825 лева, съгласно Наредба № 1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 271, ал. 1 ГПК, въззивният съд     

                                      Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 321/09.04.2015г., постановено по гр. дело № 816/2015г., по описа на С. районен съд.

 

ОСЪЖДА Н.Н.В. с ЕГН **********,***, да заплати на МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - гр. С., бул. “М.” № ., сумата 825 /осемстотин двадесет и пет/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в едномесечен срок от получаване препис от същото, пред ВКС, при наличие на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК.

 

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

                                 2.