Р Е Ш Е Н И Е

 

397                                 16.10.2015 г.                  гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД        І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

На шестнадесети октомври                            две хиляди и петнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА      

ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

ИВАНЕЛА КАРАДЖОВА

Секретар  ………………….……………

Прокурор  ……………………………...

като  разгледа  докладваното  от  съдията  -  докладчик   МАВРОДИЕВА въззивно гр. дело   N 1500 по  описа  за  2015 година.

Производството е по реда на чл. 435 и сл. ГПК.

Образувано е по жалба на Д.Г.К. против действието на ЧСИ Г.И., рег.№ 765, с район на действие - ОС - Стара Загора -  постановление, без номер от 20.08.2015г., с което се отказва намаляване на юрисконсултското възнаграждение от 350 на 200 лв., по изп. д.№ 1220/2015г. по описа на ЧСИ.

 

Жалбоподателят твърди, че обжалваното действие на ЧСИ е неправилно, тъй като делото не се отличава с фактическа или правна сложност, предвид малките суми за събиране и наличието на трудов договор на длъжника. В настоящото производство действията на юрисконсулта били единствено за образуване на изпълнително дело, а не за удовлетворяване на вземанията. Моли да се отмени обжалваното постановление  в частта за приетото юрисконсултско възнаграждение и да се намали размера на разноските в тази част до минималния предвидените в чл.10, т.1 от Наредба № 1  - 200 лв.

 

Ответникът по жалбата – „С.Г.Груп“ ООД, гр.София, чрез пълномощника си оспорва жалбата като неоснователна и моли да се отхвърли, евентуално – да се съобразят разноските с предвидените в Наредбата размери. Претендира за разноски в настоящото производство.

Съгласно чл. 436, ал. 3 ГПК, по делото са приложени мотиви на ЧСИ Г.И., Рег.№ 765, с район на действие ОС – Стара Загора, в които се взема становище за неоснователност на жалбата. 

Жалбата е подадена в срока по чл. 436 от ГПК, от легитимирано лице, срещу подлежащ на обжалване акт на ЧСИ и е редовна.   

Съдът, като обсъди направените оплаквания и възражения и като прецени приложените по служебно изготвената преписка по изпълнително дело №1220/2015г. по описа на ЧСИ Гергана Илчева, рег.№ 765, с район на действие ОС- Стара Загора, писмени доказателства, намира за установено следното:

Производството по изпълнително дело № 1220/2015г. по описа на ЧСИ Г.И., с рег.№ 765 на Камарата на ЧСИ, с район на действие ОС- Стара Загора е образувано по молба, подадена на 16.07.2015г. от „С.Г.Груп“ ООД, гр.София чрез юриск. М.Г., въз основа на изпълнителен лист от 07.05.2012г., издаден по ч.гр.д.№ 1044/2012г. по описа на Казанлъшкия  районен съд. По силата на цитирания изпълнителен лист, длъжникът Д.Г.К. е осъден да заплати на взискателя сумата от 367.35 лв., главница, 94.56 лв. лихва и 169 лв. разноски.

С постановление от 16.07.2015г. ЧСИ е приел за разноски по делото сумата от 350 лв. юрисконсултско възнаграждение. На 21.07.2015г. е изпратено уведомление до длъжника, с което се уведомява, че задължението му възлиза на 95.10 лв. главница, 31.91 лв. лихви и 120 лв. разноски по изп.д., както и такса по т.26 от Тарифата - 57.24 лв. и други суми - 350 лв. Уведомлението е връчено при отказ, на 04.08.2015г.

На 19.08.2015г. длъжникът е възразил срещу размера на юрисконсултското възнаграждение от 350 лв. На 20.08.2015г. ЧСИ е постановил обжалваното постановление, с което е отказал намаляване на юрисконсултското възнаграждение от 350 лв.    

При така установената фактическа обстановка, съдът, от правна страна, намира следното:

Разпоредбата на чл.78, ал.5 от ГПК предвижда възможност, ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно, съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът по искане на насрещната страна да присъди по - нисък размер на разноските в тази им част, но не по – малко от минимално определения размер съобразно чл.36 от Закона за адвокатурата. Съгласно чл.78, ал.8 от ГПК, в полза на юридически лица се присъжда и адв. възнаграждение, ако те са били защитавани от юрисконсулт. Съгласно чл.36 от ЗА, размерът на възнаграждението се определя в договор между адвоката и клиента. Този размер трябва да бъде справедлив и обоснован и не може да бъде по-нисък от предвидения в наредба на Висшия адвокатски съвет размер за съответния вид работа.  Съгласно Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения, чл.10, т.1 и т.2 за образуване на изпълнително дело предвидения минимален размер на адвокатското възнаграждение е 200 лв., а  за водене на изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания - 1/2 от съответните възнаграждения, посочени в чл. 7, ал. 2 от Наредбата.

        Съдът счита, че в конкретния случай се следва юрисконсултско възнаграждение само по чл.10, т.1 от Наредба № 1/2004 г. за МРАВ- за образуване на изпълнително дело, в размер на 200 лв. Установява се, че единственото процесуално действие на юрисконсулта на взискателя е подаване на молба, въз основа на която е образувано изпълнителното дело и посочване на начин на изпълнение – запори на банкови сметки. Действията на пълномощника на взискателя се свеждат до такива по образуване на изпълнително дело. Макар, длъжникът да не е изпълнил задължението си в срока за доброволно изпълнение, няма други процесуалния действия, извършени от юрисконсулта на взискателя, които да попадат в хипотезата на чл.10, т.2 от Наредбата, а именно: процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания.

        Ето защо съдът намира, че подадената жалба е основателна. Обжалваното постановление, с която е отказано намаляване на юрисконсултското възнаграждение следва да бъде отменено и вместо него бъде постановено намаляването му от 350 лв. на 200 лв.

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

Р   Е   Ш   И :

ОТМЕНЯ постановление от 20.08.2015г. на ЧСИ Г.И., рег.№ 765, с район на действие - ОС - Стара Загора, с което се отказва намаляване на юрисконсултското възнаграждение от 350 на 200 лв., по изп. д.№ 1220/2015г. по описа на ЧСИ и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

        НАМАЛЯВА на основание чл.78, ал.5 ГПК юрисконсултското възнаграждение на „С.Г. Груп“ ООД – гр.София  от 350 лв. на 200 лв.

        Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: