Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 387 …………………09.10.2015 година………………..Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На девети октомври………..……………………………...……………Година 2015              

В закрито заседание в следния състав:                                            

                                               

                                             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                       

                        

 

Секретар………………………………………………………………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1509…..по описа за 2015……………...година.

 

        Производството е по реда на чл.435 и следв. ГПК и е образувано по жалба на Й.И.С.- длъжница по изп.дело № 367/2013 г. по описа на ЧСИ Гергана Илчева, рег.№ 765.

 

        Жалбоподателката обжалва действията на Частния съдебен  изпълнител- постановлението за възлагане на недвижим имот от 30.07.2015 г. Счита същото за незаконосъобразно и издадено при съществени нарушения на процесуалните правила. Не й бил връчен препис от постановлението, което накърнявало правото й на защита; публичната продан не била проведена съобразно процесуалните правила- били приети молби за участие след законноустановения срок, било ограничено правото на третите задължени лица да осуетят публичната продажба чрез плащане; при наддаването и отразяването на наддавателните предложения не било извършено трикратно запитване дали има друго лице, което да предложи по- висока цена; не бил изготвен пълноценен протокол за проведеното наддаване, съдържанието му било непълно и това осуетявало възможността за съдебен контрол. Моли да бъдат отменени действията на ЧСИ по провеждане на публичната продан и да бъде отменено постановлението за възлагане.                                                                                                                      

 

        Взискателят „Райфайзенбанк /България/" ЕАД гр.София не взема становище по жалбата.

 

        Длъжникът Н.Н.С., в качеството на управител на “Дионисий 3000” ЕООД- Стара Загора, в писменото си възражение взема становище, че жалбата е основателна.

 

        Другите страни- длъжници в изпълнителното производство, не са подали писмени възражения.

 

        Приложени са мотиви по обжалваните действия от Частния съдебен изпълнител съгласно чл.436, ал.3 ГПК.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и законосъобразността на обжалваните действия на съдебния изпълнител,   намери за установено следното:           

 

        Жалбата е допустима като подадена от длъжник по изпълнителното дело против постановление за възлагане на недвижим имот, но разгледана по същество същата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

      

        Изпълнително дело е образувано въз основа на изпълнителен лист, издаден от РС- Стара Загора по ч.гр.дело № 459/2013 г., в полза на „Райфайзенбанк /България/" ЕАД- София солидарно срещу длъжниците „Дионисий 3000" ЕООД- Стара Загора, представлявано от Н.Н.С.,***, представлявано от Н.Н.С., „Стройкомплект 3007" ООД- Стара Загора, представлявано заедно и поотделно от Н.Н.С. и И.Т.Т., Н.Н.С., Й.И.С. и И.Н.Н. за сумите: 127370 евро- главница; 2331.51 евро- изискуема редовна лихва, 3913.87 евро- изискуема наказателна лихва, 1250.54 евро- изискуема комисионна за управление, произтичащи от неизпълнение от Договор за срочен банков кредит № 77130/15.11.2011 г. и анекс № 1/13.01.2012 г.

 

        В полза на взискателя „Райфайзенбанк /България/" ЕАД е била учредена договорна ипотека, вписана в СВ- Стара Загора- том І, акт № 16/2012 г., вх. рег. № 253/16.01.2012 г. върху процесния недвижим имот, собственост на длъжниците Н.Н.С. и Й.И.С., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68850.509.4575.4.7 по КККР, находящ се в гр.Стара Загора, кв. „Казански", блок 23, етаж 2, ап. 7, представляващ ап.7 на втори етаж, състоящ се от спалня, дневна, кухня и сервизни помещения със застроена площ от 67.83 кв.м, с принадлежащи избено помещение № 39 с полезна площ от 3.83 кв.м и таванско помещение № 69 с полезна площ от 2.88 кв.м, заедно с 1,665% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, находящо се в квартал 331, блок 2-а по плана на града. По искане на взискателя ЧСИ наложил възбрана върху гореописания недвижим имот, вписана в СВ- Стара Загора- том І, акт № 213, вх.рег. № 1914/28.02.2013 г. На 27.03.2015 г. е бил извършен опис на имота, за който е съставен протокол. В хода на изпълнителното производство са били проведени пет публични продажби на процесния имот, както следва: за периода от 21.07.2014 г. до  21.08.2014 г. при цена 66250 лв., която е обявена за нестанала поради неявяване на купувачи; за  периода  от 06.10.2014 г. до 06.11.2014 г. при цена, равна на 80% от цената при първата продан в размер на 53000 лв.- обявена за нестанала поради  неявяване на купувачи; за периода от 08.12.2014 г. до 08.01.2015 г. при определена начална цена за имота в размер на 52900 лв., която била спряна на основание чл.432, т.2 ГПК- по искане на взискателя; за   периода   от 27.03.2015 г. до 27.04.2015 г. при определената начална цена за имота в размер на 52900   лв., която е    обявена   за   нестанала   поради    липса   на  купувачи. Процесната публична продан е проведена за периода от 16.06.2015 г. до 16.07.2015 г. при цена за имота в размер на 42320 лв. За участие в тази публична продажба са постъпили осем наддавателни предложения. За купувач на имота е обявена С.С.П., която на основание  чл.492, ал.2 ГПК е предложила най- висока цена- 58641  лв. След заплащането на цената от купувача, съдебният изпълнител е изготвил постановление за възлагане на продадения недвижим имот. Страните по делото са уведомени за изготвеното постановление за възлагане. Жалбоподателката е получила лично уведомлението на 03.08.2015 г.

 

        Съгласно чл.435, ал.3 ГПК, постановлението за възлагане може да се обжалва от длъжника поради това, че наддаването на публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най- високата предложена цена.

 

        В случая жалбоподателката твърди, че ЧСИ допуснал процесуални нарушения като не й връчил препис от постановлението за възлагане, както и че били приети молби за участие в публичната продан след законноустановения срок. Тези оплаквания са неоснователни. Видно от приложеното в изпълнителното дело съобщение с изх. № 25083/30.07.2015 г., на 03.08.2015 г. жалбоподателката лично е получила съобщение, че постановлението за възлагане на процесния имот е изготвено, както и че същото подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчване на съобщението за изготвянето му. Фактът, че същата е обжалвала постановлението в законния срок, опровергава оплакването й, че невръчването е накърнило правото й на защита.

        Процесната публичната продан е била насрочена и се е провела за периода от 16.06.2015 г. до 16.07.2015 г., като за участие в нея в деловодството на Съдебно-изпълнителната служба при РС- Стара Загора, видно от материалите по изпълнителното дело, са били подадени осем броя молби, както следва:  от Т.Г.К.с вх. № 4090/16.07.2015 г. от 13.18 ч.; от Г.П.П. с вх. № 4092/16.07.2015 г. от 14.55 ч.; от Т.Р.И. с вх. № 4094/16.07.2015 г. от 15.24 ч.; от Х.Т.Х. с вх. № 4096/16.07.2015 г. от 15.30 ч.; от Г.Д.Т. с вх. № 4104/16.07.2015 г. от 15.50 ч.; от С.Г.Т. с вх. № 4108/16.07.2015 г. от 16.04 ч.; от К.Е.Е. с вх. № 4110/16.07.2015 г. от 16.17 ч. и от  С.С.П.с вх. № 4112/16.07.2015 г. от 16.48 ч., всички по описа на СИС  при РС- Стара Загора. Следователно, всички молби за участие в проданта са постъпили в канцеларията на РС- Стара Загора в срока по чл.488, ал.1 ГПК. Напълно голословно е оплакването, че било ограничено правото на третите задължени лица да осуетят публичната продажба чрез плащане- жалбоподателката не излага каквито да било аргументи или доказателства в тази насока, поради което това оплакване не следва да бъде обсъждано.

 

        При извършване на публичната продан са спазени правилата на чл.492 ГПК, видно от Протокола за обявяване на наддавателни предложения и купувач от 17.07.2015 г. При отварянето на наддавателните предложения ЧСИ е констатирал, че най- висока цена с валидно наддавателно предложение е предложил Г.П.П.- 50177 лв. На основание чл.492, ал.2 ГПК ЧСИ е поканил  явилите се наддавачи да предложат устно цена, по- висока с размера на един задатък. Такава цена е предложил наддавачът С.Т.- 54409 лв. , а след това цена, по- висока с още един задатък е предложил наддавачът С.П.- 58641 лв., при което за купувач на процесния имот е била обявена С.С.П.- направила валидно наддавателно предложение и предложила най- висока цена- 58641 лв. Тези предложения са отразени в протокола и подписани от наддавачите. С оглед на така отразеното в протокола, очевидно е, че процедурата по чл.492, ал.2 ГПК е била спазена. Пред вид изложеното, неосноватени са оплаквания на жалбоподателката, че процедурата по наддаването била нарушена поради това, че ЧСИ не е извършил три пъти запитване има ли друго лице, което да предложи по- висока цена. Протоколът е изготвен надлежно, същият съдържа необходимите реквизити и дава възможност на съда да провери процедурата по наддаването при извършената публична продан, поради което оплакванията на жалбоподателката в тази насока също са неоснователни.    

 

        Както бе посочено, в чл.435, ал.3 ГПК са посочени изрично случаите, в които длъжникът може да обжалва постановлението за възлагане-  при извършено ненадлежно наддаване при извършване на публичната продан и при възлагане на имота не по най- високата предложена цена. В настоящия случай, видно от изложените по- горе съображения, при извършената публична продан на процесния имот наддаването е извършено надлежно и имотът е възложен по най- високата предложена цена, поради което подадената против постановлението за възлагане на ЧСИ жалба се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                 Р  Е  Ш  И :

 

        ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Й.И.С., ЕГН **********,***, против действията на Частния съдебен изпълнител Г.И., рег. № 765, по изп.дело № 20137650400367- постановление за възлагане на недвижим имот от 30.07.2015 г.      

 

        Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                               ЧЛЕНОВЕ: