Р Е Ш Е Н И Е

 

402 /20.10.2015 година                                                        Град Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд                           ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесети октомври                                                                        2015 година

В закрито заседание, в следния състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  М. САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                              ЧЛЕНОВЕ:  ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                  ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                                       

Секретар СТОЙКА СТОИЛОВА

Прокурор   

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1533 по описа за 2015 година.

 

 

                  Производството е по чл. 435, ал. 2 ГПК.

 

Жалбоподателят “Банка Д.” ЕАД – гр. С. обжалва отказа на ЧСИ К.А., обективиран в писмо изх. № 37938/09.09.2015г. по изп. дело № 2436/2015 г., с което е отказано да бъде намалено адвокатското възнаграждение. Посочва, че в рамките на двуседмичния законно определен срок банката е внесла дължимите суми по посочената банкова сметка ***. Не са предприети и извършени други принудителни изпълнителни действия, поради което поисканото адвокатско възнаграждение не е съобразено с чл. 10, ал. 1 от Наредба № 1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, която гласи, че за образуване на изпълнително дело възнаграждението е 200 лева. Съгласно т. 3 от тълк. решение № 6/2012г. - при намаляване на подлежащо на присъждане адвокатско възнаграждение поради прекомерност, съдът не е обвързан от предвиденото в §2 от Наредбата ограничение и е свободен да намали възнаграждението до предвидения минимален размер. Моли да се отмени постановлението и намали исканото адвокатско възнаграждение, до размера по чл. 10, ал. 1 от Наредбата.

 

Постъпило е писмено възражение от адв. М. Д. – пълномощник на взискателя по изпълнително дело № 2436/2015г., с което заявява, че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Излага конкретни доводи във връзка с това си становище. Счита, че адвокатското възнаграждение не е прекомерно и не следва да бъде намалено, а жалбата следва да бъде оставена без уважение. Претендира за присъждане на направените разноски от доверителя й, съгласно договора за правна защита и съдействие и списък по чл. 80 ГПК.

 

На основание чл. 436, ал. 3 ГПК са постъпили мотиви от ЧСИ Кр.А., който заявява, че жалбата е неоснователна, тъй като при определяне размерът на адвокатския хонорар съдебният изпълнител изцяло се е съобразил с разпоредбата на чл. 79, ал. 1 ГПК и т. 3 от тълк. решение № 6/2012г.

 

По молба на С.Н.С. *** е образувано изпълнително дело  № 2436/2015г. против “Банка Д.” ЕАД – гр. С., въз основа на издаден изпълнителен лист, съгласно който банката е осъдена да му заплати сумата общо 3 729.95 лева, представляваща съдебни и деловодни разноски по гр.дело № 1900/2014г., по описа на РС-Казанлък и въззивно търг. дело № 1077/2015г., по описа на ОС-С.. Представено е пълномощно, с което подписания С.С. е упълномощил адв. М. Д. да го представлява по изпълнителното дело, като води делото до приключването му пред ЧСИ, в производства по отмяна и възобновяване, като извършва всички съдопроизводствени действия, включително получаване на депозирани разноски и преупълномощаване, като има правата по чл. 34, ал. 2 и ал. 3 от ГПК за сключване на спогодба, за намаляване, оттегляне или отказ от иска, за признаване исканията на другата страна, за получаване на пари, както и да изменя исканията в хода на делото, както и да получи по посочена от нея банкова сметка ***. Договорено е възнаграждение в размер на  535.20 лева с ДДС, платени изцяло в брой в деня на сключване на договора за правна защита и съдействие от 18.08.2015г. Жалбоподателят счита, че посоченият хонорар е прекомерен и не е съобразен с Наредба № 1/2004г., поради липса на правна и фактическа сложност в изпълнителното производство и в съответствие с приложимите нормативни актове.

 

Съгласно чл. 36 от Закона за адвокатурата, размерът на възнаграждението се определя в договор между адвоката и клиента и този размер не може да бъде по-нисък от предвидения в Наредба на Висшия адвокатски съвет размер за съответния вид работа. Минималните размери на адвокатските възнаграждения са определени в Наредба № 1/09.07.2004г. Съгласно чл. 10, т. 1 за образуване на изпълнително дело възнаграждението е 200 лева. По т. 2 за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания – ½ от съответните възнаграждения посочени в чл. 7, ал. 2, който гласи, че за процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са при интерес от 1 000 до 5 000 лв. - 300 лева, плюс 7% за горницата над 1000 лева. В конкретния случай при материален интерес 3 729.95 лева – минималният размер на адвокатското възнаграждение е 535.20 лева, с включен ДДС, както е определен договора за правна защита и съдействие, подписан от адвоката и доверителя – взискател. Към делото е представено доказателство, че адв. М. Д. е регистрирана по ЗДДС –  удостоверение за регистрация от 24.06.2011г., издадено от Националната агенция за приходите.

 

Поради изложеното въззивният съд приема, че адвокатското възнаграждение не е прекомерно по размер и не следва да бъде намалено. Поради това жалбата следва да бъде оставена без уважение.

 

Съгласно чл. 79, ал. 1 ГПК разноските по изпълнението са за сметка на длъжника освен в изчерпателно посочени случаи, между които не попада хипотезата на внасяне на дължимите суми в рамките на двуседмичния законно определен срок.

 

В полза на ответника следва да се присъдят направени разноски за адвокатско възнаграждение в тази инстанция, в размер на 360 лева, видно от представения договор за правна защита и съдействие и списък на разноските по чл. 80 ГПК.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 437 ГПК, въззивният съд     

 

                                        Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената жалба от “Банка Д.” ЕАД – гр. С., с ЕИК ...., със седалище и адрес на управление гр. С., ул. “М.” №., против отказ обективиран в писмо изх. № 37938/09.09.2015г. на ЧСИ К.А., с рег. № ..., с район на действие ОС-С., по изп.дело № 20157660402436, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

 ОСЪЖДА  “Банка Д.” ЕАД – гр. С., с ЕИК ...., със седалище и адрес на управление гр. С., ул. “М.” №., да заплати на С.Н.С. с ЕГН **********,***, сумата 360 лева – направени разноски за адвокатско възнаграждение в настоящото производство.

 

       РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

                                 2.