О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1039/05.10.2015г.                                                 Град С.

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                               Граждански състав

На 05.10.                                                                                      Година 2015

в публичното заседание, в следния състав:

                                               

                                           Председател: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                ЧЛЕНОВЕ:  1. ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                    2. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар  СТОЙКА СТОИЛОВА

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1416 по описа за 2015 година.

 

 

Производството е на основание чл. 435 и сл. от ГПК.

 

Постъпила е жалба от Д.П.П., с която обжалва действията на съдебен изпълнител по изпълнително дело № 2682/2014г. на ЧСИ К. А., с които й е била върната жалба с вх. № 7608/16.06.2015г. въпреки че е заплатила определените държавни такси, в предвидения от закона срок обжалва пред въззивния съд извършените действия от ЧСИ К. А. с рег. № ..., с район на действие ОС-С. по същото изпълнително дело в качеството й на длъжник, относно следното:

 

Въззивницата  твърди, че преди това била подала и друга жалба № 7607/16.06.2015г. против описа на единствения й имот за живеене, находящ се в село Б., община С., като са били описани и стопанските постройки, които не са монолитни, описан бил и гараж представляващ част от къщата на първия етаж и бил преустроен на склад. В тази връзка моли да се спре описа и отмени запора върху единственото й жилище което сочи, че било несеквестеруемо.

 

Предвид изложените съображения въззивницата моли да бъдат отменени действията на ЧСИ К. А. за връщане на жалбата й с вх. №7608/16.06.2015г. въпреки че била заплатила определените държавни такси.

 

В законоустановения срок по ГПК не е постъпил писмен отговор от въззиваемия по делото.

 

На основание чл. 436, ал. 3 ГПК по делото са постъпили писмени мотиви по обжалваните действия от помощник ЧСИ Теодора Колаксъзова при ЧСИ Кр. Ангелов, която моли жалбата на жалбоподателката да бъде оставена без уважение по съображенията подробно изложени в  същите мотиви.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства преценени в тяхната съвкупност и същевременно всяко поотделно, намери за установено следното:

 

Въззивният съд намира, че изпълнително дело № 2682/2014г. е образувано в Кантората на ЧСИ на датата 27.11.2014г.по молба на взискателя “И.” ООД и приложен изпълнителен лист издаден по ч.гр.дело № 4783/2014г. по описа на РС-С..

 

На  16.06.2015г. жалбоподателката е депозирала първа жалба с вх. № 7606/2015г. с която е обжалвала действията по описа на единственото й жилище в с. Борилово и прилежащите към него постройки, като твърди, че същите са несеквестеруеми.

 

 Впоследствие с разпореждане  материализирано в съобщение № 28551/30.06.2015г. /на л. 219 от изп. дело/ изрично е посочено, че жалбата от 16.06.2015г. се връща поради неотстраняване в срок на допуснатите нередовности, а именно невнасяне на дължимите такси по сметка на ЧСИ в размер на 72 лева с ДДС, както е било указано в уведомление с изх. № 26195/17.06.2015г.

 

Съгласно императивната разпоредба на чл.435, ал.2 от ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестеруемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските.

 

В конкретният случай въззивният съд намира, че в разпоредбата на чл. 435, ал. 2 от ГПК са изрично и изчерпателно изброени актовете и изпълнителните действия, които длъжникът може да обжалва. В случая нито едно от основанията предвидени в същата разпоредба не е посочено от жалбоподателката Д.П.П.. Безспорно обжалване по действие на връщане на жалба поради невнасяне в пълния размер на дължимите такси  по горепосоченото изпълнително дело също не е посочено сред тях.

 

Освен това към момента на подаване на първоначалната жалба на П. същата вместо дължимите такси по сметка на ЧСИ в размер на 72 лева е представила вносна бележка от 29.06.2015г. само за сумата от 7.20 лева /л. 213-218 от делото/. Едва в последствие с частната жалба на 10.07.2015г. е внесена от въззивницата сума от 64.80 лева, което е извън указания от ЧСИ срок.

 

Налага се категоричният извод, че жалбата на жалбоподателката се явява процесуално недопустима. Обжалваните с нея действия на ЧСИ К. А. не попадат в кръга на предвидените за обжалване от закона действия на съдебния изпълнител, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.

 

С оглед на гореизложените съображения и доводи въззивният съд счита, че  жалбата на жалбоподателката се явява процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, ведно с всички законни последици от това.

          

Съобразно константната практика на Върховните съдилища на Републиката, настоящото определение подлежи на обжалване пред по-горен съд, а именно, пред Апелативен съд – гр. П..

       

Водим от горното, Окръжен съд – гр.С. в настоящият си състав и на основание чл. 435, ал.2 от ГПК

 

   О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 8086/03.07.2015г. подадена от въззивницата Д.П.П. с ЕГН **********,***, подадена срещу извършените действия от ЧСИ К. А. с рег. № ..., с район на действие ОС-С., с които й е била върната жалба с вх. № 7608/16.06.2015г. въпреки че е заплатила определените държавни такси по изпълнително дело № 2682/2014г., в качеството й на длъжник, като процесуално НЕДОПУСТИМА.

 

ВРЪЩА изпълнително дело № 2682/2014г. на Частен съдебен изпълнител К. А., с рег. № ..., с район на действие Окръжен съд гр. С., за продължаване на изпълнителните действия по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните, с частна жалба пред Апелативен съд- П., чрез Окръжен съд – С..

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

                                                                                  2.