П  Р  О  Т  О  К  О  Л № 1127

 

 

Година 2015                                                         гр. СТАРА ЗАГОРА                                                 

СТАРОЗАГОРСКИ  ОКРЪЖЕН  СЪД                 ГРАЖДАНСКО отделение 

На 28.10.2015 г.

В публично заседание в следния състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                       ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                              МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

СЕКРЕТАР: П.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия МАВРОДИЕВА

в.гр.д. № 1492 по описа за 2015 година

На именното повикване в 10.02 часа се явиха:            

                                                           

          На второ четене, след спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 от ГПК.

 

          ВЪЗЗИВНИЦИ: Д.Г.П. - редовно и своевременно призован, не се явява. Вместо нея се явява адв. А.Ш. – упълномощен от по-рано.

 

                                Е.Д.Й. – Г. - редовно и своевременно призована, не се явява. Вместо нея се явява адв. Г.Д. – упълномощена от по-рано.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

 

Производството е образувано по въззивна жалба от Д.Г.П., чрез адв. А.Ш. против решение № 285 от 01.04.2015г., постановено по гр. дело № 2798/2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се отхвърлят исковете на Д.Г.П. ЕГН против  Е.Д.   Й.-Г. за заплащане на направени в имота на ответницата - апартамент в град Стара Загора, ул."Отец Паисий" № 16, вх.А, ет.З, ап.25 подобрения над размера на сумата от 3770,77лева до размера на сумата от 7017лв., представляваща вземане за извършени в имота подобрения, подлежащи на заплащане от ответницата съобразно правилата на чл.74, ал.2 АС като неоснователни, и се отхвърлят, на осн. чл.103 ЗЗД, обективно съединените искове на Д.Г.П. против Е.Д.Й. - Г. за заплащане на извършени в имота подобрения подлежащи на заплащане от ищеца съобразно правилата на чл.74, ал.2 3С в размер на сумата от 3770,77лв. поради прихващане с предявените под форма на възражение вземания на ответника Е.Д.Й. – Г. срещу Д.Г.П. общо за сумата от 4300 лева, дължима на основание чл. 73, ал.1 от ЗС, представляваща сумата, с която ищцата се е обогатила без основание, като не е заплащала наемна цена за ползване на процесния ап. № 25 през периода 08.08.2009г. - 29.08.2012г. за сметка на ответницата, която през същия период е била лишена от възможността да получава наемна цена за процесния Ап.№ 25 и сума в размер на 766,66лева представляваща дължимата от ищцата наемна цена за апартамент № 25 за периода 29.08.2012г.- 01.07.2013г. Осъжда се Д.Г.П. да заплати на Е.Д.Й. – Г. сумата 790 лева съдебни разноски.

 

Въззивницата П. обжалва решението в отхвърлената му част  като счита, че страда от следните пороци: неправилност, необоснованост и грубо нарушаване на процесуалните правила.  В допълнение към въззивната жалба излага подробни съображения. Обжалва решението и в частта му относно присъдените разноски в полза на ответницата Г..

  

Моли да се измени обжалваното решение в обжалваната част, като се постанови решение с което да се уважи изцяло исковата претенция. Претендира за разноски.

 

В постъпилия в срока по чл.263, ал.1 от ГПК отговор Е.Д.Й. – Г., чрез пълномощника си адв. Г.Д.  взема становище за неоснователност на въззивната жалба и моли да се остави без уважение. Излага подробни съображения и претендира за разноски.

 

В срока за отговор е подадена насрещна въззивна жалба от Е.Д.Й. – Г., чрез пълномощника си адв. Г.Д.  против решението в частта, в която съдът на основание чл.103 от ЗЗД е отхвърлил обективно съединените искове на Д.Г.П. против Е.Д.Й.- Г. за заплащане на извършени подобрения в процесния ап.25, подлежащи на заплащане съобразно чл.74, ал.2 от ЗС в размер на 3770.77 лв. поради прихващане с предявените под формата на възражение вземания на ответницата срещу ищцата за сумата 4300 лв., дължима на основание чл.73, ал.1 от ЗС, представляваща сумата, с която ищцата се е обогатила без основание, като не е заплащала наемна цена за ползване на процесния имот в периода 08.08.2009г. – 29.08.2012г. и сумата от 766.66 лв. за периода 29.08.2012г. – 01.07.2013г.  Счита, че решението в обжалваната част е незаконосъобразно, неправилно, необосновано и немотивирано.  Излага подробни съображения в жалбата си.  Сочи, че при хващане по чл.103, ал.2 от ЗЗД било допустимо и с погасените по давност вземания на ответницата.

 

Моли да се постанови решение, с което да се отмени обжалваното в частта му, с която се отхвърля иска на ищцата поради прихващане с предявените под формата на възражение вземанията на ответницата и се отхвърли иска и за сумата 3770.77 лв. като неоснователен и недоказан. В случай, че се приеме искът й за основателен и доказан в определен размер, моли да се уважат направените при условие на евентуалност възражения за прихващане, по реда и начина, по който са направени, съобразно допуснато уточнение с молба от 18.11.2014г.  

 

В отговора си другата страна Д.П., чрез пълномощника си взема становище за недопустимост и неоснователност на насрещната въззивна жалба и моли да се остави без уважение. Счита, че Е.Г. няма правен интерес да обжалва решението в описаната част, тъй като искът на ищцата бил отхвърлен, поради извършено прихващане с насрещно вземане на ответницата.  

 

След извършената служебна проверка по реда на чл.267 ал.1 от ГПК във връзка с чл.260 и чл.261 ГПК, съдът e намeрил въззивните жалби за допустими.

 

АДВОКАТ Ш.: Моля съдът да остави без движение насрещната въззивна жалба, тъй като не са изпълнени условията на чл.263, ал.2 - по насрещната въззивна жалба не е приложена ДТ, която  е задължителна. Моля съдът да остави без движение насрещната в.ж. и да съобрази обжалвания интерес на ответната страна, като най-голямата сума която се претендира е 32 000 лв. Представям договор за правна защита и съдействие.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам отговора на въззивната жалба и насрещната въззивна жалба. Представям договор за правна защита. Нямам доказателствени искания. По отношение направеното от пълномощника на   въззивницата П. искане - предоставям на съда. Относно интереса, в насрещната въззивна жалба е сумата 3770,77 лв. Не сме внесли ДТ.

 

          Съдът констатира, че действително по насрещната въззивна жалба не е събрана дължимата държавна такса, т.е същата е изпратена от първоинстанционния съд без да е администрирана по надлежния ред. Предвид разпоредбата на чл.262 ГПК проверка се извършва от РС, поради което намира, че производството следва да бъде прекратено и върнато на първоинстанционния съд,  който следва да събере дължимата ДТ по насрещната въззивна жалба, след което делото да се върне обратно на Старозагорския ОС за произнасяне по жалбата.

          Предвид гореизложеното съдът

 

                                         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

          ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по в гр.д. № 1492/2015 г. по описа на Старозагорския ОС.

 

          ВРЪЩА делото на Старозагорския РС за администриране на подадената насрещна въззивна жалба от Е.Й. за събиране на дължимата ДТ.

 

          След изпълнение на указанията делото ДА СЕ ВЪРНЕ за произнасяне по жалбата.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.15 часа.

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                               1.

 

 

                                            ЧЛЕНОВЕ:

 

 

                                                               2.

 

 

 

СЕКРЕТАР: