О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

   1021                                 01.10.2015 г.                              гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД      І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

на  01 октомври                                              две хиляди и петнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

        

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                            ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                              МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар  ………………….…………………………………………………….

Прокурор  …………………………………………………………………….....

като разгледа докладваното от зам.председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА 

в.гр. дело № 1499 по описа за 2015 година.

 

Производството по делото е образувано по въззивна жалба, подадена от Ф.С.И. чрез пълномощника й адв. А.С. против решение № 757 от 20.07.2015г. , постановено по гр.д. № 1590/2015 г.  на Старозагорския районен съд. 

 

Съгласно разпоредбата на чл.262 от ГПК, проверката за редовността на въззивната жалба, следва да се извърши от районния съд, съобразно изискванията на чл.260 и чл.261 от ГПК. За редовна се счита жалба, която отговаря на изискванията на чл.260 и 261 от ГПК, включително и относно необходимите приложения. Съгласно разпоредбата на чл. 261, т.4 от ГПК към жалбата се прилага документ за внесена ДТ.

 

В случая липсва приложен документ за внесена държавна такса по сметката на Старозагорския окръжен съд. Обжалва се решение по искове с правно основание чл.127, ал.2 от СК, поради което се дължи заплащане на държавна такса за въззивното обжалване съгласно чл.3, във вр. чл.18, ал.1 от Тарифата по иска за родителски права и местоживеенето на децата, както и режима на лични отношения и съгласно чл.1, във вр. чл.18, ал.1 от Тарифата по иска за издръжка.

 

Предвид гореизложените съображения въззивният съд намира, че настоящото производство следва да бъде прекратено и делото върнато на районния съд за администриране на въззивната жалба, съобразно разпоредбите на ГПК. За пълнота следва да се отбележи, че няма данни по делото Старозагорският районен съд да е събрал дължимата ДТ и за разглеждане на делото пред РС. 

 

        Въззивният съд констатира също така, че районният съд е пропуснал да се произнесе по цялото искане. Ищцата Ф.С.И. е предявила искове за предоставяне упражняването на родителските права спрямо децата С. и Д. на нея и за определяне местоживеенето на децата по адреса на майката, да се определи режим на лични отношения на децата с бащата, както и да бъде осъден бащата да заплаща месечна издръжка. По иска за издръжка липсва произнасяне на районният съд в диспозитива на решението. Съдът се е произнесъл само по исковете за упражняване на родителските права, местоживеенето на децата и режим на лични отношения, но липсва произнасяне по иска за изменение на присъдената издръжка, т.е. не се е произнесъл по цялото искане. Във въззивната жалба ищцата изрично е посочила, че обжалва решението изцяло.

 

        Пред вид гореизложеното съдът намира, че е налице  хипотезата на чл.250 ГПК. Когато съдът е пропуснал да се произнесе по част от петитума, делото следва да се върне на районния съд, за да се произнесе с допълнително решение, тъй като въззивната инстанция може да се произнася по оплакванията в жалбата само при постановено решение. При това положение настоящото въззивно производство следва да бъде прекратено и на това основание, а делото върнато на районния съд за допълване на решението по реда на чл.250 ГПК. В случая въззивната жалба на ищцата следва да се приеме за искане за допълване на решението по смисъла на чл.250, ал.1 ГПК. След изпълнение на тази процедура делото следва да бъде върнато на Окръжен съд – Стара Загора за произнасяне по въззивната жалба.

 

Водим от горните мотиви, окръжният съд     

        

О П Р Е Д Е Л И  :

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.дело № 1499/2015 г. на Старозагорския окръжен съд.

 

ВРЪЩА делото на Старозагорския районен съд за допълване на решението по реда на чл.250 ГПК с произнасяне в диспозитива на решението по цялото искане. 

 

ВРЪЩА делото на Старозагорския районен съд за извършване на проверка на редовността и отстраняване на допуснатите нередовности във въззивната жалба, с оглед изложеното в обстоятелствената част на определението.                                       

 

След изпълнение на указанията, дадени от ОС-Стара Загора в настоящото определение, делото да се върне на Окръжен съд- Стара Загора за произнасяне по въззивната жалба.

 

                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

                  

                                                                 

ЧЛЕНОВЕ: