ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1053                                 09.10.2015 Година                       Град Стара Загора

 

                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД …….ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 09 октомври ………...……...……………….две хиляди и петнадесета  година

В закрито заседание в следния състав:

 

Председател: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-Я.

                                                    Членове:       РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                                     МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                                      

Секретар ………………………...………………………………….…………………

като разгледа докладваното от ……..зам.председателя  ТЕЛБИЗОВА-Я.        

въззивно гражданско дело номер 1516……………...…по описа за 2015 година.

         

Производството е по реда на чл. 435 от ГПК.

          Постъпила е жалба от Т.К.К. чрез адвокат Б.И.Г. против действията на ЧСИ Я.Г. с район на действие ОС-Стара Загора по изп.д. №204/2015г. – постановление за приключване на изпълнителното производство поради пълното погасяване на задължението към взискателя К.Н.А. от 12.08.2015г.

Жалбоподателят счита, че посоченото действие на ЧСИ е неправомерно и следва да бъде отменено. Сочи, че на 19.08.2015г. е получил съобщението, че е изготвено постановление за приключване на изпълнителното производство поради пълното погасяване на задължението към взискателя К.Н.А.. Счита, че този акт е незаконосъобразен и следва да бъде отменен като излага подробни съображения за това. На основание чл.438 от ГПК прави искане за спиране на изпълнителното производство до произнасяне на съда по настоящата жалба.

Постъпило е писмено становище от К.Н.А., която заявява, че жалбата е допустима, но неоснователна. Моли съда да постанови решение, с което да потвърди обжалваното Постановление за прекратяване на принудителното изпълнение.

На основание чл. 436, ал.3 от ГПК са постъпили мотиви по обжалваното действие от ЧСИ при Окръжен съд  - Стара Загора Я.Г.. Същата изразява становище, че жалбата е недопустима и неоснователна.

          Окръжният съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното действие, извършено по изп.д. .№ 204/2015г. по описа на ЧСИ Я.Г. с район на действие ОС-Стара Загора, намери за установено следното:

          ЖАЛБАТА Е НЕДОПУСТИМА.

Изпълнително дело № 204/2015г. по описа на ЧСИ Я.Г. с район на действие ОС-Стара Загора е образувано след като с молба взискателката  К.Н.А. е представил изпълнителен лист срещу длъжника Т.К.К. за заплащане на дължими суми.

          Настоящата жалба е подадена от Т.К.К. – длъжник в изпълнителното производство и е против прекратяване на производството по изпълнителното дело от съдебния изпълнител.

Съгласно разпоредбата на чл.435 ал.2 ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските. Следователно в нормата на ал.2 на чл.435 от ГПК са посочени изчерпателно хипотезите, в които длъжникът може да обжалват действията на съдебния изпълнител. Единствено взискателят е този, който може  да обжалва отказа на съдебния изпълнител да извърши искано изпълнително действие, както и спирането и прекратяването на принудителното изпълнение.

С оглед на това окръжният съд намира, че жалбата на Т.К.К. се явява недопустима. Обжалваното действие в изпълнителното производство не е от посочените изчерпателно в ал.2 на чл.435 ГПК хипотези, подлежащи на обжалване от длъжника в изпълнителното производство. Поради това жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане. С оглед на това обстоятелство съдът не следва да се произнася по заявените с нея доводи и искания.

Предвид гореизложеното, окръжният съд намира, че жалбоподателят няма правен интерес от обжалване, тъй като обжалваното от него действие на ЧСИ не е от кръга на действията на съдебния изпълнител, които подлежат на съдебен контрол в конкретния случай. 

Ето защо окръжният съд намира, че следва да бъде оставена без разглеждане жалбата на Т.К.К., подадена чрез адвокат Б.И.Г. против действията на ЧСИ Яна Георгиева с район на действие ОС-Стара Загора по изп.д. №204/2015г. – постановление за приключване на изпълнителното производство поради пълното погасяване на задължението към взискателя К.Н.А. от 12.08.2015г., като недопустима.

Искането за спиране на изпълнителното производство на основание чл.438 от ГПК се явява неоснователно, предвид недопустимостта на жалбата.

 

Водим от горните мотиви, окръжният съд       

         

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Т.К.К., подадена чрез адвокат Б.И.Г. против действията на ЧСИ Я.Г. с район на действие ОС-Стара Загора по изп.д. №204/2015г. – постановление за приключване на изпълнителното производство поради пълното погасяване на задължението към взискателя К.Н.А. от 12.08.2015г., като недопустима.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането  на Т.К.К. за спиране на изпълнението по изп.д. №204/2015г. по описа на ЧСИ Яна Георгиева с район на действие ОС-Стара Загора.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. №1516/2015г. по описа на ОС-Стара Загора.

 

          Определението подлежи на обжалване в седмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено пред АС-Пловдив.

         

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ: