О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1167                                                  11.11.2015г.                            град Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд,  Гражданско отделение, Четвърти състав

На единадесети ноември 2015 г.

В закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело 101 по описа за 2015 година,

за да се произнесе съобрази следното :

 

            Производството е на основание чл.232, изр.1 във вр. с чл.336- 338 от ГПК и във вр. с чл.5 от ЗЛС.

 

            Производството по делото е образувано въз основа на първоначално  предявена Искова молба вх.№ 10466/18.08.2015г. от ищеца- пълнолетния български гражданин С.К.Б. ***, против ответницата- пълнолетната българска гражданка  И.И.Б. ***/негова майка/, с иск по чл.5 от ЗЛС за поставянето й под пълно запрещение.

 

         След разпоредената размяна на книжа по реда на чл.131 и сл. от ГПК с постановено в з.з. Определение от 14.10.2015г. и след постъпване по делото на писмените Отговори на ИМ от назначения особен представител- адвокат на ответницата и от ОП- Ст.Загора, впоследствие с писмена Молба вх.№ 14381/09.11.2015г., придружена със заверено копие от Препис- извлечение от Акт за смърт, ищецът информира настоящия първоинстанционен съд, че на основание разпоредбата на чл.232, пр.1 от ГПК оттегля Исковата  молба, подадена срещу ответницата, и моли да се прекрати производството по настоящото гр.дело, поради настъпилата й смърт на 04.11.2015г. и предвид строго личния характер на производството по чл.5 от ЗЛС.

 

         Предвид всичко горепосочено съдът намира, че е  налице хипотезата на чл.232, изр.1  от ГПК, съгласно която ищецът може да оттегли исковата си молба без съгласието на ответника до приключване на първото по делото съдебно заседание, какъвто е и настоящия конкретен случай. 

 

Настоящото изцяло прекратително съдебно Определение  може да се обжалва в законния  1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с частна жалба чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд– гр.Стара Загора пред въззивния му Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

            Ето защо предвид изложеното и на основание  чл.124, ал.1 във вр. чл. 232, изр.1 и във вр. с чл.336- 338 от ГПК, първоинстанционният Окръжен съд – гр.Стара  Загора

 

     О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И    :

 

 

         ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по първоинстанционното гражданско дело 101/2015г. по описа на Окръжен съд – гр. Стара Загора.

 

        

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  може да се обжалва и протестира в  1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните и ОП- Ст.Загора, с частна жалба чрез  Окръжен съд– гр.Стара Загора пред Апелативен съд-   гр. Пловдив.

 

 

     ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :