Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер448                           18.11.2015 г.                     Град Стара Загора

 

                                       В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД               ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и четвърти септември                                        Година 2015

в публичното заседание, в следния състав:

                                                         

                                      Председател: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                             Членове: 1. ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                             2.  НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар  С.С.

 като разгледа докладваното от съдията - докладчик УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1347 по описа за 2015 година, взе предвид следното:

 

 

      Производството е на основание чл. 258 и сл. от ГПК.

 

Производството по делото е образувано по постъпила въззивна жалба от Н.С.И., чрез пълномощника й адв. Ц.М., с която обжалват постановеното първоинстанционно решение № 151/17.03.2015г. по гр.дело № 828/2014г., по описа на РС - К..

 

Твърдят, че не са доволни от постановеното решение по делото, което обжалват в срок, като неправилно, незаконосъобразно и неправилно приложение на материалния закон и е отхвърлен предявения иск.

 

Молят да бъде уважена подадената въззивна жалба и отменено постановеното първоинстанционно решение като незаконосъобразно и неправилно.

 

Претендират за присъждане на направените разноски пред въззивната инстанция.

 

Не правят искане за събиране на нови доказателства.

 

По делото е подаден писмен отговор на въззивната жалба от адв. Л.Д., като пълномощник на въззиваемата М.Т.К., в който излагат доводи, че оспорват въззивната жалба като неоснователна и недоказана, ведно с направените оплаквания в нея.

 

Молят да бъде оставена без уважение подадената въззивна жалба на първоинстанционния съд и потвърдено решението на РС-К., като правилно и законосъобразно. Не претендират за присъждане на разноски по делото. Не правят искане за събиране на нови доказателства.

 

 

 

Въззивникът Н.С.И. редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща упълномощен представител по делото.

 

Първата въззиваема М.Т.К., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител, като по делото е постъпила писмена молба от адв. Л.Д., надлежно упълномощен от по-рано, с която заема становище, че подадената въззивна жалба следва да бъде отхвърлена като неоснователна и да бъде потвърдено решението на първоинстанционния съд.

 

Останалите въззиваеми М.З. Пискюлева, Ц.Х.Я., И.Х.П., Р.Т.С. и Е.Т.С. – редовно и своевременно призовани, не се явяват и не изпращат представител по делото.

         

Съдът като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност намери за установено следното:

 

Предявен е иск с правно основание чл. 108 от ЗС.

 

В първоинстанционното производство правилно е установена следната фактическа обстановка:

 

Видно от н.а. за собственост върху имот по обстоятелствена проверка №., дело № .год., на. год. Б. И. К. от с. Е. е призната за собственик по давност на дворно място от 370 кв.м. със застроена в него къща, съставляващо парцел 1У-275 в кв.68 при съседи Т. П., Б.У., н-ци на М. М. и улица.

 

Видно от удостоверението под № 16/22.01.2009год. на кметство с. Е., Б. И. К. умира на 20.08.1983год. и оставя за наследници съпруг С.Т.К., син И. С. К., дъщеря Ц. С. К. и дъщеря Н.С.И.. С.Т.К. почива на 07.07.1986г. Видно от приложените удостоверения №1769/2009г. и №1770/2009г. Ц. С. Т. и И. С. К. са се отказали от наследството на С.Т.К. и отказът е вписан в книгата за отказ от наследство под №. съответно № .год.

 

С нот. акт № . н.д..год. за констатиране на право на собственост на нотариус М. П., Н.С.И. е призната за собственик въз основа на наследяване на целия неурегулиран поземлен имот № 27499.501.275 по плана на с. Е. от 371 кв. метра, в едно с построената в него еднофамилна жилищна сграда от 61кв.м. при граници: имоти № 27499.501.265, № 27499.501.264, № 27499.501.276. № 27499.501.3058 и № 27499.501.274.

 

Видно от н.а. под №. дело .год. за констатиране на собственост на нотариус П. К., Т.Н. П.и Н. Д. П. на 03.06.1993год. са признати за собственици по наследство и давност на дворно място цялото от 1010 кв.м., заедно с построеното в това място жилищна сграда, тлакане, навес и подобрения, представляващи парцел № ІІІ-274 в кв.68 по плана на с.Е. при съседи улица, Б. И., Д. Х. и н-ци на П. Н.. Т. Н. П. ЕГН ********** почива на 22.09.2007год. и оставя за наследници М.З.П.-съпруга и М.Т.К.-дъщеря. Н. Д.П. ЕГН ********** почива на 22.09.2008 год. и оставя за наследници М.Т.К. - племенница, И.Х.П.-племенник, Р.Т.С. и Е.Т.С.-деца на починал племенник.

 

Видно от заключението на съдебно-техническата експертиза, от представените протокол от 03.07.1984год. за оценка на придаваеми по регулация имоти, протокол от 23.05.1978год. за оценка на придаваеми по регулация имоти, Разписки с №08361/12.07.1984год. и 2 бр. уведомителни писма към тях и скица № 205/25.09.1987год. изд. от Община К. регулационният план за с. Е., одобрен със Заповед №864/1970год. е в сила от 1970 год. и до настоящия момент. Съгласно този регулационен план регулационната линия между УПИ ІІІ-274 и УПИ ІV-275 в кв. 68 е права линия /в посока север-юг/. В съответствие с регулационния план одобрен през 1970 год. на 23.05.1978год. е съставен Протокол за оценка на придаваеми по регулация имоти - от имот 274 -на наследници на Н. Д. П. се вземат и се придават към имот ІV-275 в кв.68 на Б. К. клозет, а от имот 275 -на Б. К. се взема и се придава на имот ІІІ-274 в кв. 68 на н-ци на Никола Пюскюлев празно място от 30 кв.м. на стойност 60лв., клозет паянтов на стойност 10лв., празно място от 4 кв.м. на стойност 8 лв.

 

В съответствие с регулационния план одобрен през 1970 год. на 03.07.1984 год. е съставен Протокол за оценка на придаваеми по регулация имоти - от имот 274 -на наследници на Н. Д. П. се вземат и се придават към имот ІV-275 в кв.68 на наследници на Б. К. дворно място от 32 кв.м., вишна 8 годишна и тоалетна дъсчена, всичко на стойност 121лв. В същия протокол е отразено, че от Общински път се взема и се придават към имот ІV-275 в кв.68 на наследници на Б. К. дворно място от 22 кв.м. на стойност 44лв. На 12.07.1984год. От името на наследници на Б. И. К. са платени по банков път 121лв. в полза на н-ци на Н. Д. П. за „отчуждено дворно място за регулация” и 44лв. в полза на Община К. за общинско място.

 

Видно то заключението на техническата експертиза регулационният план предвижда придаване на 58кв.м. към УПИ ІV-275, от тях 22 кв.м. са взети от общинско място и 36 кв.м. - от имот № 274 в кв.68. Придаването на общо тридесет и шест кв.м. е извършено както следва: 30 кв.м. площ наподобяваща геометричната фигура триъгълник е заключена между западната имотна граница на имот 275 с дължина 17,50 м. до пресечената й точка с дворищната регулационна линия от юг /съставлява най- дългия катет на триъгълника/, от тази пресечена точка /под ъгъл по- малък от 90 градуса/ тръгва на запад и след 3.50м. под нрав ъгъл тръгва на север по дворищната регулационна линия с дължина 17,00м. до пресечената точка с имотната граница на изток; 6 кв. м. с формата на геометричната фигура трапец в северозападната част на УПИ 1У-275 са затворени от север от уличната регулационна линия с дължина 2,20м., от юг-северната граница на имот № 275 с дължина 2,20м., от изток имотна граница на имот 274 с дължина 2,30м., почти перпендикулярна на уличната регулационна линия от север и достигаща на юг до северната имотна граница на имот 275, затворена от запад с линия , успоредна на източната страна на трапеца в посока север-юг, като част от западната дворищна регулационна линия с дължина 3,5м.

 

В издадената скица под № 205/25.09.1987год. на Община К. на три места е посочено, че скицата се отнася за УПИ ІІ-275, на наследници на Б. И. К., чиято площ е 440кв.м., от които 430кв.м. собствено място в парцела. Ищцата не твърди че тя или нейната наследодателка са или са били собственици на Парцел ІІ-275.

 

В представените по делото документи във връзка с извършеното през 1984 год. оценяване във връзка с придаване по регулация няма данни отнетото от имота на н-ци на Н. Пюскюлев дворно място от 32 кв.м. да съставлява сбор от няколко разположени на различни места в имота терени.

 

Безспорно в отношенията между страните е, че претендирания и те с исковата молба 34 кв.м. площ, представляват терен /съставна част от имот/ владян от ответниците и техните праводатели непрекъснато от 1977год. и до настоящия момент. Безспорно в отношенията между страните е, че владението на претендираните с исковата молба 34 кв.м. площ към настоящия момент се осъществява от М.П. и М.К..

 

Няма твърдения и данни по делото праводателката на ищцата или самата ищца някога да е/са упражнявали фактическа власт върху претендираните с исковата молба 34 кв.м. площ.

 

Въз основа на подадено от Н. И. заявление от датата 30.09.2013год. е образувано административно производство, в което като заинтересовани лица са конституирани И.П., М.Т. Качунова, М.П., Р.Т. и Е.Т.. Първите трима са изразили категорично несъгласие с поисканото от Н. И. изменение на регулационните граници на УПИ ІV-275 в кв.68 по плана на с. Е., Р. и Е. Т. не са дали становище въпреки, че са били надлежно уведомени, което е възприето от административния орган — Служба по геодезия картография и кадастър /СГКК/ Стара Загора като несъгласие с исканата промяна.

Видно от н.а. за собственост върху имот по обстоятелствена проверка №125 том ІІ дело 960/07.08.1981год., на 07.08.1981 год. Бонка Иванова Куртева от с. Енина е призната за собственик по давност на дворно място от 370 кв.м. със застроена в него къща, съставляващо парцел ІV-275 в кв.68 при съседи Тодор Пюскюлев, Бонка Умримихова, н-ци на Миню Муеров и улица. Въз основа на подадено от Николина Иванова заявление от 30.09.2013год. е образувано административно производство, в което като заинтересовани лица са конституирани Иван Попов, Мариана Тодорова Качунова , Милка Пюскюлева, Рени Трифонова и Емил Трифонов. Първите трима са изразили категорично несъгласие с поисканото от Николина Иванова изменение на регулационните граници на УПИ ІV-275 в кв.68 по плана на с. Енина, Рени и Емил Трифонови не са дали становище въпреки, че са били надлежно уведомени, което е възприето от административния орган – Служба по геодезия картография и кадастър /СГКК/ Стара Загора като несъгласие с исканата промяна.

Видно от н.а. за собственост върху имот по обстоятелствена проверка №125 том ІІ дело 960/07.08.1981год., на 07.08.1981 год. Бонка Иванова Куртева от с. Енина е призната за собственик по давност на дворно място от 370 кв.м. със застроена в него къща, съставляващо парцел ІV-275 в кв.68 при съседи Тодор Пюскюлев, Бонка Умримихова, н-ци на Миню Муеров и улица.

Видно от у-ие № 16/22.01.2009год. на кметство с . Енина, Бонка Иванова Куртева  умира на 20.08.1983год. и оставя за наследници съпруг Стефан Тодоров Куртев, син Иван Стефанов Куртев, дъщеря Цонка Стефанова Куртева и дъщеря Николинка Стефанова Иванова. Стефан Тодоров Куртев почива на 07.07.1986г. Видно от приложените удостоверения №1769/2009г. и №1770/2009г. Цонка Стефанова Тонева и Иван Стефанов Куртев са се отказали от наследството на Стефан Тодоров Куртев и отказът е вписан в книгата за отказ от наследство под №88, съответно № 90 през 1992 год.

С нот. акт № 122, том 2, н.д.228/15.04.2013год. за констатиране на право на собственост на нотариус Мариела Павлова, Николинка Стефанова Иванова е призната за собственик въз основа на наследяване на целия неурегулиран поземлен имот № 27499.501.275 по плана на с. Енина от 371 кв. метра, в едно с построената в него еднофамилна жилищна сграда от 61кв.м. при граници: имоти № 27499.501.265, № 27499.501.264, № 27499.501.276, № 27499.501.3058 и № 27499.501.274.

Видно от н.а. №151 том ІІ дело 1743/1993год. за констатиране на собственост на нотариус П. Куцарова, Тодор Николов Пюскюлев и Николай Дянков Пюскюлев на 03.06.1993год. са признати за собственици по наследство и давност на  дворно място цялото от 1010кв.м., заедно с построеното в това място жилищна сграда, тлакане, навес и подобрения, представляващи парцел № ІІІ-274 в кв.68 по плана на с.Енина при съседи улица, Бонка Иванова, Деля Христова и н-ци на Пею Начев. Тодор Николов Пюскюлев ЕГН 3501027566 почива на 22.09.2007год. и оставя за наследници Милка Златанова Пюскюлева-съпруга и Мариана Тодорова Качаунова-дъщеря. Николай Дянков Пюскюлев ЕГН 5001063466 почива на 22.09.2008 год. и оставя за наследници Мариана Тодорова Качаунова – племенница, Иван Христов Попов-племенник, Рени Трифонова Спасова и Емил Трифонов Смиленов-деца на починал племенник.

Видно от заключението на съдебно-техническата експертиза, от представените протокол от 03.07.1984год. за оценка на придаваеми по регулация имоти, протокол от 23.05.1978год. за оценка на придаваеми по регулация имоти, Разписки с №08361/12.07.1984год. и 2 бр. уведомителни писма към тях и скица № 205/25.09.1987год. изд. от Община Казанлък регулационният план за с. Енина, одобрен със Заповед №864/1970год. е в сила от 1970год. и до настоящия момент. Съгласно този регулационен план регулационната линия между УПИ ІІІ-274 и УПИ ІV-275 в кв. 68 е права линия /в посока север-юг/.

В съответствие с регулационния план одобрен през 1970 год. на 23.05.1978год. е съставен Протокол за оценка на придаваеми по регулация имоти – от имот 274 –на наследници на Никола Дянков Пюскюлев се вземат и се придават към имот ІV-275 в кв.68 на Бонка Куртева  клозет, а от имот 275 – на Бонка Куртева се взема и се придава на имот ІІІ-274 в кв. 68 на н-ци на Никола Пюскюлев празно място от 30кв.м. на стойност 60лв., клозет паянтов на стойност 10лв., празно място от 4 кв.м. на стойност 8 лв.

В съответствие с регулационния план одобрен през 1970 год. на 03.07.1984 год. е съставен Протокол за оценка на придаваеми по регулация имоти – от имот 274 –на наследници на Никола Дянков Пюскюлев се вземат и се придават към имот ІV-275 в кв.68 на наследници на Бонка Куртева  дворно място от 32 кв.м., вишна 8 годишна и тоалетна дъсчена, всичко на стойност 121лв. В същия протокол е отразено, че от Общински път се взема и се придават към имот ІV-275 в кв.68 на наследници на Бонка Куртева  дворно място от 22 кв.м. на стойност 44лв. На 12.07.1984год. От името на наследници на Бонка Иванова Куртева са платени по банков път 121лв. в полза на н-ци на Никола Дянков Пюскюлев за „отчуждено дворно място за регулация” и 44лв. в полза на Община Казанлък за общинско място.

Видно то заключението на техническата експертиза регулационният план предвижда придаване на 58кв.м. към УПИ ІV-275, от тях 22 кв.м. са взети от общинско място и 36 кв.м. – от имот № 274 в кв.68. Придаването на общо тридесет и шесте кв.м. е извършено както следва: 30 кв.м. площ наподобяваща геометричната фигура триъгълник е заключена между западната имотна граница на имот 275 с дължина 17,50м. до пресечената й точка с дворищната регулационна линия от юг /съставлява най- дългия катет на триъгълника/, от тази пресечена точка /под ъгъл по- малък от 90 градуса/ тръгва на запад и след 3,50м. под прав ъгъл тръгва на север по дворищната регулационна линия с дължина 17,00м. до пресечената точка с имотната граница на изток; 6 кв. м. с формата на геометричната фигура трапец в северозападната част на УПИ ІV-275 са затворени от север от уличната регулационна линия с дължина 2,20м., от юг- северната граница на имот № 275 с дължина 2,20м., от изток имотна граница на имот 274 с дължина 2,30м., почти перпендикулярна на уличната регулационна линия от север и достигаща на юг до северната имотна граница на имот 275, затворена от запад с линия ,успоредна на източната страна на трапеца в посока север-юг, като част от западната дворищна регулационна линия с дължина 3,5м.

В издадената скица № 205/25.09.1987год. на Община Казанлък на три места е посочено, че скицата се отнася за УПИ ІІ-275, на наследници на Бонка Иванова Куртева, чиято площ е 440кв.м., от които 430кв.м. собствено място в парцела. Ищцата не твърди че тя или нейната наследодателка са или са били собственици на Парцел ІІ-275.

В представените по делото документи във връзка с извършеното през 1984 год. оценяване във връзка с придаване по регулация няма данни отнетото от имота на н-ци на Н. Пюскюлев дворно място от 32 кв.м. да съставлява сбор от няколко разположени на различни места в имота терени.

Безспорно в отношенията между страните е, че претендираните с исковата молба 34 кв.м. площ, представляват терен/съставна част от имот/  владян от ответниците и техните праводатели непрекъснато от 1977год. и до настоящия момент. Безспорно в отношенията между страните е, че владението на претендираните с исковата молба 34 кв.м. площ към настоящия момент се осъществява от Милка Пюскюлева и Мариана Качаунова.

Няма твърдения и данни по делото праводателката на ищцата или самата ищца някога да е/са упражнявали фактическа власт върху претендираните с исковата молба 34 кв.м. площ.

Въз основа на подадено от Николина Иванова заявление от 30.09.2013год. е образувано административно производство, в което като заинтересовани лица са конституирани Иван Попов, Мариана Тодорова Качунова , Милка Пюскюлева, Рени Трифонова и Емил Трифонов. Първите трима са изразили категорично несъгласие с поисканото от Николина Иванова изменение на регулационните граници на УПИ ІV-275 в кв.68 по плана на с. Енина, Рени и Емил Трифонови не са дали становище въпреки, че са били надлежно уведомени, което е възприето от административния орган – Служба по геодезия картография и кадастър /СГКК/ Стара Загора като несъгласие с исканата промяна.

Видно от н.а. за собственост върху имот по обстоятелствена проверка №125 том ІІ дело 960/07.08.1981год., на 07.08.1981 год. Бонка Иванова Куртева от с. Енина е призната за собственик по давност на дворно място от 370 кв.м. със застроена в него къща, съставляващо парцел ІV-275 в кв.68 при съседи Тодор Пюскюлев, Бонка Умримихова, н-ци на Миню Муеров и улица.

Видно от у-ие № 16/22.01.2009год. на кметство с . Енина, Бонка Иванова Куртева  умира на 20.08.1983год. и оставя за наследници съпруг Стефан Тодоров Куртев, син Иван Стефанов Куртев, дъщеря Цонка Стефанова Куртева и дъщеря Николинка Стефанова Иванова. Стефан Тодоров Куртев почива на 07.07.1986г. Видно от приложените удостоверения №1769/2009г. и №1770/2009г. Цонка Стефанова Тонева и Иван Стефанов Куртев са се отказали от наследството на Стефан Тодоров Куртев и отказът е вписан в книгата за отказ от наследство под №88, съответно № 90 през 1992 год.

С нот. акт № 122, том 2, н.д.228/15.04.2013год. за констатиране на право на собственост на нотариус Мариела Павлова, Николинка Стефанова Иванова е призната за собственик въз основа на наследяване на целия неурегулиран поземлен имот № 27499.501.275 по плана на с. Енина от 371 кв. метра, в едно с построената в него еднофамилна жилищна сграда от 61кв.м. при граници: имоти № 27499.501.265, № 27499.501.264, № 27499.501.276, № 27499.501.3058 и № 27499.501.274.

Видно от н.а. №151 том ІІ дело 1743/1993год. за констатиране на собственост на нотариус П. Куцарова, Тодор Николов Пюскюлев и Николай Дянков Пюскюлев на 03.06.1993год. са признати за собственици по наследство и давност на  дворно място цялото от 1010кв.м., заедно с построеното в това място жилищна сграда, тлакане, навес и подобрения, представляващи парцел № ІІІ-274 в кв.68 по плана на с.Енина при съседи улица, Бонка Иванова, Деля Христова и н-ци на Пею Начев. Тодор Николов Пюскюлев ЕГН 3501027566 почива на 22.09.2007год. и оставя за наследници Милка Златанова Пюскюлева-съпруга и Мариана Тодорова Качаунова-дъщеря. Николай Дянков Пюскюлев ЕГН 5001063466 почива на 22.09.2008 год. и оставя за наследници Мариана Тодорова Качаунова – племенница, Иван Христов Попов-племенник, Рени Трифонова Спасова и Емил Трифонов Смиленов-деца на починал племенник.

Видно от заключението на съдебно-техническата експертиза, от представените протокол от 03.07.1984год. за оценка на придаваеми по регулация имоти, протокол от 23.05.1978год. за оценка на придаваеми по регулация имоти, Разписки с №08361/12.07.1984год. и 2 бр. уведомителни писма към тях и скица № 205/25.09.1987год. изд. от Община Казанлък регулационният план за с. Енина, одобрен със Заповед №864/1970год. е в сила от 1970год. и до настоящия момент. Съгласно този регулационен план регулационната линия между УПИ ІІІ-274 и УПИ ІV-275 в кв. 68 е права линия /в посока север-юг/.

В съответствие с регулационния план одобрен през 1970 год. на 23.05.1978год. е съставен Протокол за оценка на придаваеми по регулация имоти – от имот 274 –на наследници на Никола Дянков Пюскюлев се вземат и се придават към имот ІV-275 в кв.68 на Бонка Куртева  клозет, а от имот 275 – на Бонка Куртева се взема и се придава на имот ІІІ-274 в кв. 68 на н-ци на Никола Пюскюлев празно място от 30кв.м. на стойност 60лв., клозет паянтов на стойност 10лв., празно място от 4 кв.м. на стойност 8 лв.

В съответствие с регулационния план одобрен през 1970 год. на 03.07.1984 год. е съставен Протокол за оценка на придаваеми по регулация имоти – от имот 274 –на наследници на Никола Дянков Пюскюлев се вземат и се придават към имот ІV-275 в кв.68 на наследници на Бонка Куртева  дворно място от 32 кв.м., вишна 8 годишна и тоалетна дъсчена, всичко на стойност 121лв. В същия протокол е отразено, че от Общински път се взема и се придават към имот ІV-275 в кв.68 на наследници на Бонка Куртева  дворно място от 22 кв.м. на стойност 44лв. На 12.07.1984год. От името на наследници на Бонка Иванова Куртева са платени по банков път 121лв. в полза на н-ци на Никола Дянков Пюскюлев за „отчуждено дворно място за регулация” и 44лв. в полза на Община Казанлък за общинско място.

Видно то заключението на техническата експертиза регулационният план предвижда придаване на 58кв.м. към УПИ ІV-275, от тях 22 кв.м. са взети от общинско място и 36 кв.м. – от имот № 274 в кв.68. Придаването на общо тридесет и шесте кв.м. е извършено както следва: 30 кв.м. площ наподобяваща геометричната фигура триъгълник е заключена между западната имотна граница на имот 275 с дължина 17,50м. до пресечената й точка с дворищната регулационна линия от юг /съставлява най- дългия катет на триъгълника/, от тази пресечена точка /под ъгъл по- малък от 90 градуса/ тръгва на запад и след 3,50м. под прав ъгъл тръгва на север по дворищната регулационна линия с дължина 17,00м. до пресечената точка с имотната граница на изток; 6 кв. м. с формата на геометричната фигура трапец в северозападната част на УПИ ІV-275 са затворени от север от уличната регулационна линия с дължина 2,20м., от юг- северната граница на имот № 275 с дължина 2,20м., от изток имотна граница на имот 274 с дължина 2,30м., почти перпендикулярна на уличната регулационна линия от север и достигаща на юг до северната имотна граница на имот 275, затворена от запад с линия ,успоредна на източната страна на трапеца в посока север-юг, като част от западната дворищна регулационна линия с дължина 3,5м.

В издадената скица № 205/25.09.1987год. на Община Казанлък на три места е посочено, че скицата се отнася за УПИ ІІ-275, на наследници на Бонка Иванова Куртева, чиято площ е 440кв.м., от които 430кв.м. собствено място в парцела. Ищцата не твърди че тя или нейната наследодателка са или са били собственици на Парцел ІІ-275.

В представените по делото документи във връзка с извършеното през 1984 год. оценяване във връзка с придаване по регулация няма данни отнетото от имота на н-ци на Н. Пюскюлев дворно място от 32 кв.м. да съставлява сбор от няколко разположени на различни места в имота терени.

Безспорно в отношенията между страните е, че претендираните с исковата молба 34 кв.м. площ, представляват терен/съставна част от имот/  владян от ответниците и техните праводатели непрекъснато от 1977год. и до настоящия момент. Безспорно в отношенията между страните е, че владението на претендираните с исковата молба 34 кв.м. площ към настоящия момент се осъществява от Милка Пюскюлева и Мариана Качаунова.

Няма твърдения и данни по делото праводателката на ищцата или самата ищца някога да е/са упражнявали фактическа власт върху претендираните с исковата молба 34 кв.м. площ.

Въз основа на подадено от Николина Иванова заявление от 30.09.2013год. е образувано административно производство, в което като заинтересовани лица са конституирани Иван Попов, Мариана Тодорова Качунова , Милка Пюскюлева, Рени Трифонова и Емил Трифонов. Първите трима са изразили категорично несъгласие с поисканото от Николина Иванова изменение на регулационните граници на УПИ ІV-275 в кв.68 по плана на с. Енина, Рени и Емил Трифонови не са дали становище въпреки, че са били надлежно уведомени, което е възприето от административния орган – Служба по геодезия картография и кадастър /СГКК/ Стара Загора като несъгласие с исканата промяна.

Видно от у-ие № 16/22.01.2009год. на кметство с . Енина, Бонка Иванова Куртева  умира на 20.08.1983год. и оставя за наследници съпруг Стефан Тодоров Куртев, син Иван Стефанов Куртев, дъщеря Цонка Стефанова Куртева и дъщеря Николинка Стефанова Иванова. Стефан Тодоров Куртев почива на 07.07.1986г. Видно от приложените удостоверения №1769/2009г. и №1770/2009г. Цонка Стефанова Тонева и Иван Стефанов Куртев са се отказали от наследството на Стефан Тодоров Куртев и отказът е вписан в книгата за отказ от наследство под №88, съответно № 90 през 1992 год.

С нот. акт № 122, том 2, н.д.228/15.04.2013год. за констатиране на право на собственост на нотариус Мариела Павлова, Николинка Стефанова Иванова е призната за собственик въз основа на наследяване на целия неурегулиран поземлен имот № 27499.501.275 по плана на с. Енина от 371 кв. метра, в едно с построената в него еднофамилна жилищна сграда от 61кв.м. при граници: имоти № 27499.501.265, № 27499.501.264, № 27499.501.276, № 27499.501.3058 и № 27499.501.274.

Видно от н.а. №151 том ІІ дело 1743/1993год. за констатиране на собственост на нотариус П. Куцарова, Тодор Николов Пюскюлев и Николай Дянков Пюскюлев на 03.06.1993год. са признати за собственици по наследство и давност на  дворно място цялото от 1010кв.м., заедно с построеното в това място жилищна сграда, тлакане, навес и подобрения, представляващи парцел № ІІІ-274 в кв.68 по плана на с.Енина при съседи улица, Бонка Иванова, Деля Христова и н-ци на Пею Начев. Тодор Николов Пюскюлев ЕГН 3501027566 почива на 22.09.2007год. и оставя за наследници Милка Златанова Пюскюлева-съпруга и Мариана Тодорова Качаунова-дъщеря. Николай Дянков Пюскюлев ЕГН 5001063466 почива на 22.09.2008 год. и оставя за наследници Мариана Тодорова Качаунова – племенница, Иван Христов Попов-племенник, Рени Трифонова Спасова и Емил Трифонов Смиленов-деца на починал племенник.

Видно от заключението на съдебно-техническата експертиза, от представените протокол от 03.07.1984год. за оценка на придаваеми по регулация имоти, протокол от 23.05.1978год. за оценка на придаваеми по регулация имоти, Разписки с №08361/12.07.1984год. и 2 бр. уведомителни писма към тях и скица № 205/25.09.1987год. изд. от Община Казанлък регулационният план за с. Енина, одобрен със Заповед №864/1970год. е в сила от 1970год. и до настоящия момент. Съгласно този регулационен план регулационната линия между УПИ ІІІ-274 и УПИ ІV-275 в кв. 68 е права линия /в посока север-юг/.

В съответствие с регулационния план одобрен през 1970 год. на 23.05.1978год. е съставен Протокол за оценка на придаваеми по регулация имоти – от имот 274 –на наследници на Никола Дянков Пюскюлев се вземат и се придават към имот ІV-275 в кв.68 на Бонка Куртева  клозет, а от имот 275 – на Бонка Куртева се взема и се придава на имот ІІІ-274 в кв. 68 на н-ци на Никола Пюскюлев празно място от 30кв.м. на стойност 60лв., клозет паянтов на стойност 10лв., празно място от 4 кв.м. на стойност 8 лв.

В съответствие с регулационния план одобрен през 1970 год. на 03.07.1984 год. е съставен Протокол за оценка на придаваеми по регулация имоти – от имот 274 –на наследници на Никола Дянков Пюскюлев се вземат и се придават към имот ІV-275 в кв.68 на наследници на Бонка Куртева  дворно място от 32 кв.м., вишна 8 годишна и тоалетна дъсчена, всичко на стойност 121лв. В същия протокол е отразено, че от Общински път се взема и се придават към имот ІV-275 в кв.68 на наследници на Бонка Куртева  дворно място от 22 кв.м. на стойност 44лв. На 12.07.1984год. От името на наследници на Бонка Иванова Куртева са платени по банков път 121лв. в полза на н-ци на Никола Дянков Пюскюлев за „отчуждено дворно място за регулация” и 44лв. в полза на Община Казанлък за общинско място.

Видно то заключението на техническата експертиза регулационният план предвижда придаване на 58кв.м. към УПИ ІV-275, от тях 22 кв.м. са взети от общинско място и 36 кв.м. – от имот № 274 в кв.68. Придаването на общо тридесет и шесте кв.м. е извършено както следва: 30 кв.м. площ наподобяваща геометричната фигура триъгълник е заключена между западната имотна граница на имот 275 с дължина 17,50м. до пресечената й точка с дворищната регулационна линия от юг /съставлява най- дългия катет на триъгълника/, от тази пресечена точка /под ъгъл по- малък от 90 градуса/ тръгва на запад и след 3,50м. под прав ъгъл тръгва на север по дворищната регулационна линия с дължина 17,00м. до пресечената точка с имотната граница на изток; 6 кв. м. с формата на геометричната фигура трапец в северозападната част на УПИ ІV-275 са затворени от север от уличната регулационна линия с дължина 2,20м., от юг- северната граница на имот № 275 с дължина 2,20м., от изток имотна граница на имот 274 с дължина 2,30м., почти перпендикулярна на уличната регулационна линия от север и достигаща на юг до северната имотна граница на имот 275, затворена от запад с линия ,успоредна на източната страна на трапеца в посока север-юг, като част от западната дворищна регулационна линия с дължина 3,5м.

В издадената скица № 205/25.09.1987год. на Община Казанлък на три места е посочено, че скицата се отнася за УПИ ІІ-275, на наследници на Бонка Иванова Куртева, чиято площ е 440кв.м., от които 430кв.м. собствено място в парцела. Ищцата не твърди че тя или нейната наследодателка са или са били собственици на Парцел ІІ-275.

В представените по делото документи във връзка с извършеното през 1984 год. оценяване във връзка с придаване по регулация няма данни отнетото от имота на н-ци на Н. Пюскюлев дворно място от 32 кв.м. да съставлява сбор от няколко разположени на различни места в имота терени.

Безспорно в отношенията между страните е, че претендираните с исковата молба 34 кв.м. площ, представляват терен/съставна част от имот/  владян от ответниците и техните праводатели непрекъснато от 1977год. и до настоящия момент. Безспорно в отношенията между страните е, че владението на претендираните с исковата молба 34 кв.м. площ към настоящия момент се осъществява от Милка Пюскюлева и Мариана Качаунова.

Няма твърдения и данни по делото праводателката на ищцата или самата ищца някога да е/са упражнявали фактическа власт върху претендираните с исковата молба 34 кв.м. площ.

Въз основа на подадено от Николина Иванова заявление от 30.09.2013год. е образувано административно производство, в което като заинтересовани лица са конституирани Иван Попов, Мариана Тодорова Качунова , Милка Пюскюлева, Рени Трифонова и Емил Трифонов. Първите трима са изразили категорично несъгласие с поисканото от Николина Иванова изменение на регулационните граници на УПИ ІV-275 в кв.68 по плана на с. Енина, Рени и Емил Трифонови не са дали становище въпреки, че са били надлежно уведомени, което е възприето от административния орган – Служба по геодезия картография и кадастър /СГКК/ Стара Загора като несъгласие с исканата промяна.

 

Видно от мотивите на атакуваното първоинстанционно съдебно решение съдът е приел, че съгласно §6 от ПР на ЗУТ действащите към деня на влизане в сила на този закон дворищно-регулационни планове могат да бъдат приложени по досегашния ред в шестмесечен срок от деня на влизане в сила на закона. Отчуждителното действие на РП се изразява в правото да се завземе чужд имот или част от него, след заплащане на обезщетение.

 

Съгласно разпоредбите на чл. 114, ал. 1 от ЗТСУ и чл. 279 и чл. 282 от ППЗТСУ счита се, че дворищната регулация е приложена когато придадените имоти са били заети по законен ред или за тях е била платено надлежно обезщетение като надлежна предпоставка за заемането им. Съобразно последната разпоредба въззивницата е заплатила на въззиваемите придаваемите се по регулация части, поради което имуществените отношения между страните са били уредени. Предвид наличието на оценителни протоколи, вносни квитанции за такси от ДСК, допълнителната съдебно-техническа експертиза е приела също, че дворищната регулация между УПИ ІІІ-274 И УПИ ІV -275, кв. 68, по плана на с. Е., одобрен със заповед № 864/1970г. е приложена /л. 96 от първоинст. дело, т. 5 от заключението на допълнителната СТЕ/.

 

В същия смисъл се явява и константната практика на Върховните съдилища на Републиката. В тази насока съгласно решение № 1091 от 26.02.2009г. по гр. дело № 4227/2007г. на ВКС на РБ, ІV ГО, при действието на ЗТСУ /отм./ ДРП има пряко отчуждително действие. Собственикът на парцела към който се придават части от съседен имот, става собственик и на придаваемите места от деня, когато планът влезе в сила – чл. 110, ал. 1 от ЗТСУ /отм./ Преминаването на собствеността на придадените места върху собственика на парцела обаче има условен характер, който отпада след прилагането на регулацията – когато придадените имоти са били заети по законоустановения ред или дължимото за тях обезщетение е било изплатено на правоимащия собственик. Налице е в конкретният случай именно последната хипотеза, а именно дължимото обезщетение е било изплатено от наследниците на Б. И. К., включително и въззивницата на правоимащите собственици, чиито части от имоти се отчуждават по силата на регулацията – на наследодателите на въззиваемите. В същият смисъл се явяват и решение № 15/28.02.2006г. по гр.дело № 2590/2004г. на ІV ГО на ВКС, както и решение № 487/22.06.2007г. на ІV ГО на ВКС.  

 

По делото са ангажирани и представени съответните доказателства за извършеното плащане от страна на наследниците на Б. И. К. в полза на наследниците на Н. Д. П. за „отчуждено дворно място за регулация” и 44лв. в полза на Община К. за общинско място. В тази насока въззивният съд счита, че първоинстанционният съд правилно е установил фактическата обстановка по делото, но неправилно и незаконосъобразно е приложил материалния закон към същата, поради което въззивната жалба се явява основателна и доказана и като такава следва да бъде уважена, ведно с всички законови последици от това.

 

Постановеното от първоинстанционния съд решение в обжалваната му част противоречи изцяло на материалния закон и на горецитираната практика, поради което следва да бъде изцяло отменено, ведно със законните последици от това, като въззивният съд следва да уважи предявения от въззивницата иск, съобразно заключението на допълнителната съдебно-техническа експертиза. 

 

На основание чл.78, ал.1 във връзка с чл. 273 от ГПК въззиваемата  М. Т.К. следва да бъде осъдена да заплати на въззивницата направените от последната разноски по делото пред двете съдебни инстанции, тъй като само тази въззивница е оспорила иска и въззивната жалба общо в размер на 725 лева, от които сумата от 700 лева – разноски пред първата инстанция, съобразно представения списък за разноските по чл. 80 ГПК /на л. 100 от делото пред първоинст. съд/, както и сумата от 25 лева – държавна такса за завеждане на въззивната жалба, разноски пред въззивната инстанция направени от въззивницата.

 

          На основание чл. 280, ал. 2, предл.3 от ГПК настоящото въззивно съдебно решение подлежи на касационно обжалване, тъй като предявеният иск е за собственост по чл.108 от ЗС.

 

         Водим от горното, съдът

 

 

Р    Е    Ш    И  :

 

 

ОТМЕНЯ изцяло решение № 151/17.03.2015г., постановено по гр. дело № 828/2014 год., по описа на Казанлъшкия районен съд, с което същият съд е отхвърлил като неоснователен предявения от Н.С.И. ЕГН ********** *** против М.З. П. ЕГН ********** ***, М.Т.К. ЕГН ********** ***, Ц.Х.Я. ЕГН ********** ***. И.Х.П. ЕГН ********** *** Р.Т.С. ЕГН ********** ***, Е.Т.С. ЕГН ********** *** иск съдът да признае за установено,  че Н.С.И. е собственик на предадени по регулация 34 кв.м. от имот № 27499.501.274 по плана на с. Е. с обща площ 1181 кв.м. към неурегулиран поземлен имот № 27499.501.275 по плана на с. Е. от 371 кв. метра, при граници: имоти № 27499.501.265, № 27499.501.264, № 27499.501.276, № 27499.501.3058 и № 27499.501.274, които части представляват: 1/ триъгълник с лице от 30 кв.м., находящ се в югоизточната част на имот 27499.501.274. чиято най-къса страна започва от точката където се пресичат източната и южната граница на този имот, върви 2 м. посока запад по южната граница на този имот, след което тръгва и върви 20 м. перпендикулярно на север под прав ъгъл към северната имотна граница на същия имот, като третото рамо на триъгълника започва от точката където завършва 20-тия метър на това рамо на триъгълника и се спуска към точката където се пресичат източната и южната граница на този имот и 2/ трапец с лице от 4 кв.м., находящ се в североизточната част на имота на ответниците - № 27499.501.274. чието първо рамо започва от точката където се пресичат северната и източната граница на този имот. върви 1 м. посока западно дължината на северната граница на този имот, където се пресича с основата на трапеца с дължина от 3 м., която върви в посока юг по мислена права линия и завършва в точка на 3-тия метър, която се пресича със северната граница на имота на ищцата № 27499.501.275, от тази точка започва другото рамо па трапеца, успоредна на основата, която има дължина 1 м., и върви изцяло по източната граница на имота на ответниците, като завършва в точка, където се пресичат северната и източната граница на имота на ответниците и да осъди М.З. ***. М.Т.К. ***, Ц.Х.Я. ***, И.Х.П. ***, Р.Т.С. ***, Е.Т.С. *** да й предадат владението върху тях, като неправилно и незаконосъобразно и вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответниците М.З. П. ЕГН ********** ***, М.Т.К. ЕГН ********** ***, Ц.Х.Я. ЕГН ********** ***. И.Х.П. ЕГН ********** *** Р.Т.С. ЕГН ********** ***, Е.Т.С. ЕГН ********** ***, че ищцата Н.С.И. ЕГН ********** *** е собственик на предадени по регулация 34 кв.м. от имот № 27499.501.274 по плана на с. Е. с обща площ 1181 кв.м. към неурегулиран поземлен имот № 27499.501.275 по плана на с. Е. от 371 кв. метра, при граници: имоти № 27499.501.265, № 27499.501.264, № 27499.501.276, № 27499.501.3058 и № 27499.501.274, които части представляват: 1/ триъгълник с лице от 30 кв.м., находящ се в югоизточната част на имот 27499.501.274. чиято най-къса страна започва от точката където се пресичат източната и южната граница на този имот, върви 2 м. посока запад по южната граница на този имот, след което тръгва и върви 20 м. перпендикулярно на север под прав ъгъл към северната имотна граница на същия имот, като третото рамо на триъгълника започва от точката където завършва 20-тия метър на това рамо на триъгълника и се спуска към точката където се пресичат източната и южната граница на този имот и 2/трапец с лице от 4 кв.м., находящ се в североизточната част на имота на ответниците - № 27499.501.274. чието първо рамо започва от точката където се пресичат северната и източната граница на този имот. върви 1 м. посока западно дължината на северната граница на този имот, където се пресича с основата на трапеца с дължина от 3 м., която върви в посока юг по мислена права линия и завършва в точка на 3-тия метър, която се пресича със северната граница на имота на ищцата № 27499.501.275, от тази точка започва другото рамо па трапеца, успоредна на основата, която има дължина 1 м., и върви изцяло по източната граница на имота на ответниците, като завършва в точка, където се пресичат северната и източната граница на имота на ответниците

ОСЪЖДА ответниците М.З. ***, М.Т.К. ***, Ц.Х.Я. ***, И.Х.П. ***, Р.Т.С. ***, Е.Т.С. ***, всички с посочени по горе данни да предадат на Н.С.И., с посочени по горе данни, владението върху същите имоти.

ОСЪЖДА ответницата М.Т.К. ЕГН ********** ***, да заплати на ищцата Н.С.И. ЕГН ********** *** сумата от 725 /седемстотин двадесет и пет/ лева, представляваща направените от ищцата разноски по делото пред всички съдебни инстанции.

 

         Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок, считано от връчването му на страните, пред ВКС на РБ, чрез ОС-Стара Загора при наличието на касационните основания по чл. 280, ал. 1 от  ГПК.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                            ЧЛЕНОВЕ:   1.

                                                                                                    

 

    Въз основа на подадено от Николина Иванова заявление от 30.09.2013год. е образувано административно производство, в което като заинтересовани лица са конституирани Иван Попов, Мариана Тодорова Качунова , Милка Пюскюлева, Рени Трифонова и Емил Трифонов. Първите трима са изразили категорично несъгласие с поисканото от Николина Иванова изменение на регулационните граници на УПИ ІV-275 в кв.68 по плана на с. Енина, Рени и Емил Трифонови не са дали становище въпреки, че са били надлежно уведомени, което е възприето от административния орган – Служба по геодезия картография и кадастър /СГКК/ Стара Загора като несъгласие с исканата промяна.

     Въз основа на подадено от Николина Иванова заявление от 30.09.2013год. е образувано административно производство, в което като заинтересовани лица са конституирани Иван Попов, Мариана Тодорова Качунова , Милка Пюскюлева, Рени Трифонова и Емил Трифонов. Първите трима са изразили категорично несъгласие с поисканото от Николина Иванова изменение на регулационните граници на УПИ ІV-275 в кв.68 по плана на с. Енина, Рени и Емил Трифонови не са дали становище въпреки, че са били надлежно уведомени, което е възприето от административния орган – Служба по геодезия картография и кадастър /СГКК/ Стара Загора като несъгласие с исканата промяна.

                                                          2.

 

 

 

Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е      

 

 

Казанлък, 17.03.2015 год.

 

               В ИМЕТО НА НАРОДА

 

  Казанлъшкият районен съд гражданска колегия в открито съдебно заседание на девети февруари две хиляди и петнадесета година в състав

      

Председател : КЕТИ КОСЕВА

 

Съгласно §6 от ПР на ЗУТ /приет 2001год./ действащите към деня на влизане в сила на този закон дворищнорегулационни планове могат да бъдат приложени по досегашния ред в 6-месечен срок от деня на влизането в сила на закона. Отчуждителното действие на регулационния план се изразява в правото да се завземе чужд имот или части от чужд имот след заплащане на обезщетение. Отчуждително действие е отпаднало поради неприлагането му /незавземането на имота/ в срока по §6, ал.2 от ПР на ЗУТ  По силата на §8, ал.1 от ПР на ЗУТ след изтичането на сроковете по §6, ал.2 и 4 от ПР на ЗУТ отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищно регулационни планове (ДРП) за заемане на придадени поземлени имоти или части от тях се прекратява. Наследниците на Николай и Тодор Пюскюлев въпреки полученото парично обезщетение за 32 кв.м. отчуждено по регулация дворно място не са загубили собствеността върху тези 32 кв. метра поради това, че собствениците на имот 275 в кв.68 по плана на с. Енина не са реализирали правото си да завземат пхридадените 32кв.м. площ след заплащането им и до изтичане на 6 мес. срок по §6 от ПР на ЗУТ, т.е. до 2001год. Собствениците на имот 274 са продължили повече от 10 години след 2001 год. да владеят като свои придадените по регулация от техния имот към имот 275 32кв.м. след и въпреки получаване на паричното обезщетение.  Ищцата не е станала собственик на незаетите от нея 34 кв. м. от имот № 274, от които за 32 кв.м. е било платено обезщетение за придаване по регулация през 1984год.   

  Разноските на ищцата Николинка Иванова възлизат 700лв., от които 50лв. за държавна такса, 500лв. адв. възнагрждение и 150лв. депозит за вещо лице /л.100/.

Разноските на ответницата  Мариана Качаунова възлизат на 250лв. за адв. възнаграждение/л.78/ и ищцата следва да й ги заплати.

  Водим от горното съдът

 

 

Р      Е     Ш     И    :

 

 

   

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявеният от Николинка Стефанова Иванова ЕГН 5101177591 от гр. Казанлък, ж.к. „Изток” бл.48, вх.А, ет.3, ап.9 против Милка Златанова Пюсюлева ЕГН 3802187533 от с. Енина, ул.”Кольо Ганчев” №4, Мариана Тодорова Качаунова ЕГН 5812167559 от гр. Казанлък, ул.”Стоян Михайловски” №7, вх.А, ет.3, ап.5, Цветана Христова Янчева ЕГН 4602053539 от гр. Пазарджик, ул.”Беласица” №17,вх.А, ет.4, ап.12, Иван Христов Попов ЕГН 4906243461 от гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №23, Рени Трифонова Спасова ЕГН 6609303510 от с. Мокрище, общ. Пазарджик, ул.”Първа” №48, Емил Трифонов Смиленов ЕГН 7307203507 от гр. Пазарджик, ул.”Люлин” №1, вх.А, ет.1, ап.1  иск съдът да признае за установено, че Николинка Стефанова Иванова е собственик на предадени по регулация 34кв.м. от имот № 27499.501.274 по плана на с. Енина с обща площ 1181кв.м. към неурегулиран поземлен имот № 27499.501.275 по плана на с. Енина от 371 кв. метра, при граници: имоти № 27499.501.265, № 27499.501.264, № 27499.501.276, № 27499.501.3058 и № 27499.501.274, които части представляват: 1/ триъгълник с лице от 30 кв.м., находящ се в югоизточната част на имот 27499.501.274, чиято най-къса страна започва от точката където се пресичат източната и южната граница на този имот, върви 2 м. посоча запад по южната граница на този имот, след което тръгва и върви 20 м. перпендикулярно на север под прав ъгъл към северната имотна граница на същия имот, като третото рамо на триъгълника започва от точката където завършва 20-тия метър на това рамо на триъгълника и се спуска към точката където се пресичат източната и южната граница на този имот и  2/ трапец с лице от 4 кв.м., находящ се в североизточната част на имота на ответниците - № 27499.501.274, чието първо рамо започва от точката където се пресичат северната и източната граница на този имот, върви 1 м. посока западно дължината на северната граница на този имот, където се пресича с основата на трапеца с дължина от 3 м., която върви в посока юг по мислена права линия и завършва в точка на 3-тия метър, която се пресича със северната граница на имота на ищцата № 27499.501.275, от тази точка започва другото рамо на трапеца, успоредна на основата, която има дължина 1 м., и върви изцяло по източната граница на имота на ответниците, като завършва в точка, където се пресичат северната и източната граница на имота на ответниците и да осъди Милка Златанова Пюсюлева с. Енина, Мариана Тодорова Качаунова от гр. Казанлък, Цветана Христова Янчева от гр. Пазарджик, Иван Христов Попов от гр.Пазарджик, Рени Трифонова Спасова от с. Мокрище, Емил Трифонов Смиленов от гр. Пазарджик  да й предадат владението върху тях.

 

  ОСЪЖДА Николинка Стефанова Иванова ЕГН 5101177591 от гр. Казанлък, ж.к. „Изток” бл.48, вх.А, ет.3, ап.9 да заплати на Мариана Тодорова Качаунова ЕГН 5812167559 от гр. Казанлък, ул.”Стоян Михайловски” №7, вх.А, ет.3, ап.5 сумата 250лв., представляваща разноски по делото.

 

  РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му пред ОКРЪЖЕН СЪД  Стара Загора.

 

 

 

           РАЙОНЕН СЪДИЯ :