Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 431   …………………06.11.2015 година………………..Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На седми октомври……………………………………………………..Година 2015              

В публичното заседание в следния състав:                                            

                                               

                                             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                       

                        

 

Секретар………………………………………………………………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1372…………по описа за 2015……….година.

                                  

        Обжалвано е решение № 79 от 28.05.2014 г., постановено по гр. дело № 727/2013 г. на Радневския районен съд, с което НА „Пътна инфраструктура” гр.София, „Трейс Груп Холд” АД- София, „Пи Ес Ай” АД- Стара Загора, „СК-13 Пътстрой” АД- Перник, „Пътно строителство” АД- Добрич и „Виастройинженеринг” ООД- Смолян, в качеството им на съдружници в ДЗЗД „Магистрала Трейс” са осъдени на основание в чл.163, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, чл.45, ал.1 ЗЗД, чл.49 ЗЗД и чл.53 от ЗЗД да заплатят солидарно на ЗПК “Единство” с.Сърнево, община Раднево сумата от 2881.92 лв., представляваща обезщетение за претърпените имуществени вреди при изграждането на „Автомагистрала „Тракия” /А-4/ „Оризово-Бургас”, участък ЛОТ 2 „Стара Загора- Нова Загора” от км 210+100 до км 241+900, в землището на с.Сърнево, община Раднево- сбор от загубите й за изплатена рента на декар, както следва: за стопанската 2009/2010 г.- сумата в размер на  393.91   лв.;   за стопанската 2010/2011 г.- сумата в размер на 1034.11 лв. и за стопанската 2011/2012 г.- сумата в размер на 1454.80 лв., ведно със законната лихва върху тази сума от 04.12.2012 г. до окончателното й изплащане.

 

        Въззивникът „СК- 13 Пътстрой” АД гр.Перник счита, че решението е незаконосъобразно, неправилно и необосновано. Изводите на съда били погрешни, вътрешно противоречиви, нямали връзка с доказателствата по делото, били допуснати множество нарушения на съдопроизводствените правила. Моли решението да бъде отменено и постановено ново решение по съществото на спора, с което да бъдат отхвърлени изцяло предявените искове като неоснователни и недоказани по основание и размер. Претендира за направените по делото разноски.

 

        Въззивникът „Пи Ес Ай” АД гр.Стара Загора счита, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Моли решението да бъде отменено изцяло и му се присъдят разноските за двете съдебни инстанции.

 

        Въззивникът „Трейс груп холд” АД гр.София развива същите съображения за неправилност на обжалваното решение, които са изложени в жалбата на „Пи Ес Ай” АД. Моли решението на РС да бъде отменено изцяло и му се присъдят разноските за първоинстанционното и въззивното производство.

 

        Въззивникът  „Виастройинженеринг” ООД гр.Смолян счита, че решението е неправилно поради нарушения на процесуалния и материалния закони и поради необоснованост. Моли съда да отмени решението в частите, с които дружеството е осъдено да заплати солидарно с останалите ответници присъденото обезщетение за претърпени имуществени вреди и да постанови ново решение, с което да отхвърли предявените искове спрямо него и му присъди направените разноски пред двете инстанции. 

 

        Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София счита, че обжалваното решение е недопустимо, тъй като не съдържа законоустановените реквизити, визирани в нормата на чл.236, ал.1, т.4 ГПК. Производството по делото било водено срещу НА „Пътна инфраструктура”, а такова юридическо лице не съществувало, като не било налице и процесуално правоприемство по смисъла на чл.227 ГПК. Моли решението да бъде обезсилено и производството прекратено по отношение на първия ответник. Алтернативно, ако съдът прецени, че първоинстанционният съдебен акт не е недопустим, същият бил неправилен, постановен при съществени нарушения на материалния закон, при неизяснена фактическа обстановка и при неправилна оценка на събраните доказателства, и необоснован. Моли съдът да отмени изцяло решението на РС и да постанови друго, с което да отхвърли предявения от ЗПК „Единство” с.Сърнево иск, както и да му присъди направените в първоинстанционното и въззивното производство разноски, в т.ч. юрисконсултско възнаграждение.

         

        В отговора си по чл.263, ал.1 ГПК другата страна ЗПК „Единство” с. Сърнево, община Раднево, чрез пълномощника си адв. Д.Д., оспорва изцяло твърденията на въззивниците поотделно като счита, че атакуваното решение е правилно, законосъобразно и обосновано, както и постановено при правилно прилагане на материалния закон и съдопроизводствените правила. За вредоносните действия носел отговорност изпълнителят. Моли съдът да остави без уважение като неоснователни депозираните въззивни жалби и да потвърди обжалваното решение като правилно. Претендира за разноските в настоящата инстанция за заплатено адвокатско възнаграждение.

 

        Въззиваемият “Пътно строителство” АД гр.Добрич не взема становище по въззивните жалби.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбите оплаквания и възраженията на въззиваемия, намери за установено следното:

 

        Пред първоинстанционния съд е предявен иск с правно основание  чл.163, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, чл.45, ал.1 ЗЗД, чл.49 ЗЗД и чл.53 от ЗЗД. В исковата си молба ищецът ЗПК “Единство” с.Сърнево, община Раднево твърди, че при започналото строителство на магистрала “Тракия”- участък ЛОТ 2, магистралата предварително не била трасирана, кооперацията не била предупредена по какъвто и да било начин, за да побърза да ожъне засетите от нея есенници. Напротив, машините започнали пълно и дълбоко разораване на трасето,  като по този начин първо отъпкали, а впоследствие премахнали пшеницата, засята в тези местности. От факта, че кооперацията наела или арендовала процесните ниви в масив 35 “Айкъна” е масив 36 “Дюмера”, през които минала магистралата, и за тях дължала наемно, съответно арендно плащане, същата заплащала рента за нещо, което не можела да ползва и търпяла загуби. Ето защо, претендира НА „Пътна инфрастуркура” гр.София, “Трейс Груп Холд” АД - София, “Пи Ес Ай” АД- Стара Загора, “СК- 13 Пътстрой” АД - Перник, “Пътно строителства” АД - Добрич, “Виастройинженеринг” ООД - Смолян да бъдат осъдени солидарно да му заплатят обща сума в размер на 2952.75 лв., представляваща загуби, както следва: за стопанската 2009/2010 г. изплатена рента на декар в размер на 434.85 лв.; за стопанската 2010/2011 г. изплатена рента на декар в размер на 1079.10 лв.; за стопанската 2011/2012 г. изплатена рента на декар в размер на 1438,80 лв., ведно със законната лихва от датата на завеждането на исковата молба в съда до окончателното изплащане на сумите. В с.з. на 31.03.2014 г. ищецът е намалил размера на претенцията си, като вместо обща сума в размер на 2952.75 лв. претендира за обща сума в размер на 2881.92 лв., представляваща загуби, както следва: за стопанската 2009/2010 г.- изплатена рента на декар в размер на 393.91 лв.; за стопанската 2010/2011 г.- изплатена рента на декар в размер на 1034.11 лв.; за стопанската 2011/2012 г.- изплатена рента на декар в размер на 1454.80 лв. Съдът е допуснал изменение на иска чрез намаляване на размера му.

 

        По делото е спорно дали описаните в исковата молба земи- в масив 35 „Айкъна”-14.300 дка и в масив 36 „Дюмера”- 12.760 дка са отчуждени за изграждането на автомагистралата, изплатено ли е обезщетението за това и кога, по инициатива на кого се извършва нанасянето на изменения в КВС и кадастралната карта на землището.

 

        С решение № 610/04.07.2005 г. Министерският съвет отчуждава за държавна нужда за изграждането на автомагистрала „Тракия” Оризово – Бургас ЛОТ 2, участък “Стара Загора – Нова Загора” от км 210+100 до км 241+900 на територията на област Стара Загора и област Сливен, съгласно влезли в сила парцеларни  планове, одобрени със Заповед № РД 02-14-412 от 03.08.2004 г.на зам. министъра на регионалното развитие и благоустройство, имоти и части от имоти – частна собственост подробно описани по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици в приложения № 1-3, които са неразделна част от решението. Решението е публикувано в ДВ, бр.57/2005 г.

 

        С решение № КЗЗ- 8 от 29.11.2006 г. на Министерство на земеделието и горите- Комисия за земеделски земи- за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди  и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи, на основание чл.22, ал.1 от ЗОЗЗ са утвърдени трасетата за проектиране за изместване на линейни мрежи на електропроводи при посочените в решението километри, засягащи се от трасето на АМ „Тракия” Оризово – Бургас ЛОТ 2, участък “Стара Загора – Нова Загора” от км 210+100 до км 241+900, в землищата на с.Загоре и с.Пшеничево, община Стара Загора, с.Боздуганово и с. Сърнево, община Раднево, област Стара Загора и в землищата на с.Събраново, с.Загорци и с.Стоил войвода, община Сливен, област Сливен, при граници, посочени в приложените парцеларни планове. В същото решение са утвърдени площадките за изграждане на 20 бр. фундаменти за електрически стълбове, на 4 бр. шахти за ТТ кабели и на 6 бр. шахти за водопроводи към изместване на трасетата на линейни мрежи на електропроводи, ТТ кабели и водопроводи, засягащи се от трасето на АМ „Тракия” Оризово – Бургас ЛОТ 2, участък “Стара Загора – Нова Загора” от км 210+100 до км 241+900, в землищата на с.Загоре и с.Пшеничево, община Стара Загора, с.Боздуганово и с.Сърнево, община Раднево, област Стара Загора и в землищата на с.Събраново, с.Загорци и с.Стоил войвода, община Сливен, област Сливен, при граници, посочени  в приложените парцеларни планове.

 

        С решение № 1008/30.12.2009 г. Министерският съвет отчуждава за държавна нужда за изграждането на автомагистрала „Тракия” Оризово – Бургас ЛОТ 2, участък “Стара Загора – Нова Загора” от км 210+100 до км 241+900, съгласно влезли в сила парцеларни планове, одобрени със Заповед № РД 02-14-1948 от 29.10.2009г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство, имоти и части от имоти – частна собственост, представляващи горски фонд, намиращи се на територията на община Стара Загора и на Община Раднево, област Стара Загора. Решението е публикувано в ДВ, бр.4/2009 г.

 

        С решение № 787/01.11.2010 г. Министерският съвет отчуждава за държавна нужда за изместване на линейни мрежи от електроснабдяването, далекосъобщенията и водоснабдяването на автомагистрала „Тракия” Оризово – Бургас ЛОТ 2, участък “Стара Загора – Нова Загора” от км 210+100 до км 241+900 , съгласно влезли в сила парцеларни планове, одобрени със заповед № РД 02-14-483 от 31.03.2010 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство, имоти и части от имоти – частна собственост, представляващи горски фонд, намиращи се на територията на област Стара Загора и област Сливен. Решението е публикувано в ДВ, бр.88/2010 г.

 

        С решение № 789/01.11.2010 г. Министерският съвет отчуждава за държавна нужда за изграждане на автомагистрала „Тракия” Оризово – Бургас ЛОТ 2, участък “Стара Загора – Нова Загора” от км 210+100 до км 241+900 напоителни отводнителни канали и реконструкция на газопроводи, съгласно влезли в сила парцеларни планове, одобрени със заповед № РД 02-14-1198 от 06.06.2010 г. и заповед № РД 02-14-483 от 31.03.2010 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство, имоти и части от имоти – частна собственост, представляващи горски и земеделски фонд, намиращи се на територията на област Стара Загора и област Сливен. Решението е публикувано в ДВ, бр.88/2010 г.

 

        С писмо, изх.№ 17-00-188/29.06.2009 г. от Агенция „Пътна инфраструктура” до Банка ДСК – ЕАД – ЦУ - гр. София е поискано изплащането на обезщетенията на засегнатите от строителството на АМ „Тракия” Оризово – Бургас ЛОТ 2, участък “Стара Загора – Нова Загора” от км 210+100 до км 241+900, собственици, съгласно Решение № 610/04.07.2005 г., публикувано в ДВ, бр.94/2005 г., в размер на сумата от 103233 лв. да бъде преведена по сметка на област Стара Загора.

 

        С писмо, изх.№ 17-00-155/08.04.2010 г. от Агенция „Пътна инфраструктура” до Банка ДСК – ЕАД – ЦУ, гр. София е поискано изплащането на обезщетенията на засегнатите на строителството на АМ „Тракия” Оризово – Бургас ЛОТ 2, участък “Стара Загора – Нова Загора” от км 210+100 до км 241+900 собственици съгласно Решение № 1008/30.12.2009 г.,публикувано в ДВ, бр.4/2010 г., в размер на сумата от 81713.08 лв. да бъде преведена по сметка на област Стара Загора.

 

        С писмо, изх.№ 17-00-463/19.11.2011 г. от Агенция „Пътна инфраструктура” до Банка ДСК – ЕАД – ЦУ, гр. София е поискано изплащането на обезщетенията на засегнатите на строителството на АМ „Тракия” Оризово – Бургас ЛОТ 2, участък “Стара Загора – Нова Загора” от км 210+100 до км 241+900 собственици съгласно Решение № 787/01.11.2010 г., публикувано в ДВ, бр.88/2010 г., в размер на сумата от 3841 лв. да бъде преведена по сметка на област Стара Загора.

 

        За строителството на ЛОТ 2 от автомагистрала „Тракия” е издадено в полза на Агенция „Пътна Инфраструктура” Разрешение за строеж № РС- 19 от 08.04.2010 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство, влязло в сила на 01.05.2010 г. Впоследствие е издадена и заповед № РС- 61 от 04.11.2010 г. за допълване на издаденото разрешение за строеж в части „Конструктивна” и „План за безопасност и здраве” за отделни, подробно описани в нея подобекти.

 

        С договор за създаване на гражданско дружество по ЗЗД от 23.12.2009 г. е учредено дружество по ЗЗД „Магистрала Трейс”, с включени в състава му пет дружества.

 

        На базата на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка за допълнително проектиране и строителство на обект Автомагистрала „Тракия” Оризово – Бургас ЛОТ 2, участък “Стара Загора – Нова Загора” от км 210+100 до км 241+900 е подписан Договор № РД 33-2 от 23.04.2010 г. между Агенция „Пътна инфраструктура” от една страна като възложител и Обединение „Магистрала Трейс” ДЗЗД от друга страна, като изпълнител.

 

        С протокол от 26.06.2012 г. Държавна приемателна комисия приема строеж „Автомагистрала /4/ „Тракия” Оризово – Бургас ЛОТ 2, участък “Стара Загора – Нова Загора” от км 210+100 до км 241+900”. В същият е констатирано, че по време на строителството са взети необходимите мерки за запазване от повреди околното пространство - при извършването на строителството не са засегнати чужди интереси и собственост, възстановено е околното пространство.

 

        От заключението на назначената по делото тройна съдебно-техническа, агрономическа и икономическа експертиза, неоспорено от страните, се установява, че за строителството на АМ „Тракия” ЛОТ-2 са отчуждени части от земеделски земи, върху които минава магистралата, увредени са части от отчуждените земеделски земи от двете страни на магистралата в резултат на утъпкване и засипване. На собствениците на отчуждени имоти кооперацията за процесния период не е заплащала рента.

 

        При така установените факти, от правна страна съдът приема следното: Съгласно чл.163, ал.3 от ЗУТ строителят носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия.

 

        От представените и приети като доказателства по делото Решение № 610/04.07.2005 г. на Министерския съвет, Решение № КЗЗ- 8 от 29.11.2006 г. на Министерство на земеделието и горите – комисия за земеделски земи – за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи, Решение № 1008/30.12.2009 г. на Министерския съвет, Решение № 787/01.11.2010г. на Министерския съвет, Решение № 789/01.11.2010 г. на Министерския съвет се установява, че процесните имоти са отчуждени в полза на държавата. Въпреки това кооперацията е продължила да ги обработва, въпреки че същите вече не са били собственост на лицата, сключили договорите за наем, аренда и др.и без разрешението на новия собственик – държавата.

 

        Относно оплакването за неизвършено нанасяне на изменения в КВС и кадастралната карта на землището по инициатива на ответниците, следва да се посочи, че измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършват по заявление на заинтересуваното лице или на упълномощено от него лице до началника на Службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота. Производството започва и се е развива пред административния орган във връзка с направеното искане по реда на ЗКИР, от което следва спазване на процедурата по чл.53 и чл.54 ЗКИР, както и на НАРЕДБА № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

 

        Активно материалноправно легитимирано по исковете за обезщетение при вреди, настъпили в резултат на строителни работи, е лицето, което търпи вреди от виновните действия или бездействия на строителя, като качеството строител по смисъла на чл.163, ал.4 ЗУТ не е изключено за лице, явяващо се едновременно и инвеститор на строежа. В настоящия случая обаче е налице недобросъвестно поведение от страна на ЗПК "Единство" с.Сърнево, тъй като кооперацията е продължила да обработва вече отчуждените земи, въпреки че същите вече не са били собственост на лицата, сключили договорите за наем, аренда и др. и без разрешението на новия собственик - Държавата, поради което не може да бъде ангажирана отговорността на ответниците по чл.163, ал.3 ЗУТ, във връзка с чл.49 ЗЗД 

 

        С оглед на гореизложените съображения въззивният съд намира, че обжалваното решение е неправилно и следва да бъде отменено, като вместо него бъде постановено друго, с което предявеният иск да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

 

        По отношение на разноските въззивният съд констатира, че въззивниците „Трейс Груп Холд" АД и „Пи Ес Ай" АД са заплатили държавна такса за въззивно обжалване в размер на по 377. 56 лв., а “СК- 13 Пътстрой” АД- 62.93 лв.  Така събраната такса е неправилно определена от първоинстанционния съд, тъй като дължимата държавна такса пред първата инстанция е била в размер на 115.28 лв. съгласно чл.1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Следователно, съобразно разпоредбата на чл.18, ал.1 от същата Тарифа, дължимата държавна такса за въззивната инстанция е в размер на 50 на сто от таксата, дължима за първоинстанционното производство върху обжалваемия интерес. Поради това в настоящия случай дължимата държавна такса за въззивно обжалване е в размер на 57.64 лв. и именно в този размер въззиваемият ЗПК "Единство" следва да заплати на “Пи Ес Ай” АД и “СК- 13 Пътстрой” АД, а на „Трейс Груп Холд" АД следва да заплати общо направени пред въззивната инстанция разноски в размер на 377.64 лв.- за държавна такса и адвокатско възнаграждение в размер на 320 лв. Въззиваемият следва да заплати на „Виастройинженеринг" ООД направените пред първоинстанционния съд разноски за вещо лице в размер на 50 лв. и направените пред въззивната инстанция разноски за държавна такса в размер на 57.64 лв. или общо 107.64 лв.

 

        На Агенция “Пътна инфраструктура” въззиваемият следва да заплати разноски за държавна такса в размер на 57.64 лв. и юрисконсултско възнаграждение за първата и настоящата инстанции. Съгласно чл.78, ал.8 ГПК в полза на юридически лица и еднолични търговци се присъжда и адвокатско възнаграждение, ако те са били защитавани от юрисконсулт. Съгласно чл.7, ал.2 от Наредба № 1/2004 г. за МРАВ, за процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела с определен интерес, възнаграждението при интерес от 1000 до 5000 лв. е 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.  Следователно, в настоящия случай при интерес от 2881.92 лв. адвокатското възнаграждение е в размер на 431.74 лв.  При това положение на въззивника Агенция “ПИ” следва да се присъдят общо разноски в размер на 921.12 лв. за двете съдебни инстанции.         

         

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                 Р       Е       Ш       И:

 

        ОТМЕНЯ  решение № 79 от 28.05.2014 г., постановено по гр. дело № 727/2013 г. по описа на Радневския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

        ОТХВЪРЛЯ предявения иск от ЗПК "Единство", със седалище и адрес на управление: с.Сърнево, ул. “Бояна” № 1, община Раднево, област Старозагорска, ЕИК 833125784 против Агенция „Пътна инфраструктура", с адрес: гр.София, пл. “Македония” № 3, ЕИК 000695089, „Трейс Груп Холд" АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, п.к.1408, район Триадица, ул. “Никола Образописов” № 12, ЕИК 123682269, „Пи Ес Ай" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, п.к.6000, бул. “Св. Патриарх Евтимий” № 190,  ЕИК 833175762, „СК-13 Пътстрой" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Перник, п.к.2300, ул. “Софийско шосе” № 38, ет.5, ЕИК 113001345, „Пътно строителство" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, п.к.9300, ул. “Отец Паисий” № 15, ЕИК 124000579 и „Виастройинженеринг" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Смолян, п.к.4700, бул. “България” № 85,  ЕИК 830136003, като съдружници в дружество по ЗЗД „Магистрала  Трейс", със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Козяк” № 41,  ЕИК 175827659, за заплащане на основание чл.163, ал.3 ЗУТ във връзка с чл.49 ЗЗД солидарно на сумата от 2881.92 лв., представляваща обезщетение за претърпените имуществени вреди при изграждането на „Автомагистрала „Тракия” /А-4/ „Оризово-Бургас”, участък ЛОТ 2 „Стара Загора- Нова Загора” от км 210+100 до км 241+900, в землището на с.Сърнево, община Раднево- сбор от загубите й за изплатена рента на декар, както следва: за стопанската 2009/2010 г.- сумата в размер на  393.91   лв.;   за стопанската 2010/2011 г.- сумата в размер на 1034.11 лв. и за стопанската 2011/2012 г.- сумата в размер на 1454.80 лв., ведно със законната лихва, считано от 04.12.2012 г. до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен и недоказан.

 

        ОСЪЖДА ЗПК “Единство” с.Сърнево, община Раднево, с посочен адрес, да заплати на “СК-13 Пътстрой” АД- Перник, с посочен адрес, направените пред въззивната инстанция разноски в размер на 57.64 лв. /петдесет и седем лева и шестдесет и четири стотинки/.

 

        ОСЪЖДА ЗПК “Единство” с.Сърнево, община Раднево, с посочен адрес, да заплати на „Пи Ес Ай" АД- Стара Загора, с посочен адрес,  направените пред въззивната инстанция разноски в размер на 57.64 лв. /петдесет и седем лева и шестдесет и четири стотинки/.

 

        ОСЪЖДА ЗПК “Единство” с.Сърнево, община Раднево, с посочен адрес,          да заплати на „Трейс Груп Холд” АД- София, с посочен адрес, направените във въззивната инстанция разноски  в размер на 377.64 лв. /триста седемдесет и седем лева и шестдесет и четири стотинки/.

 

        ОСЪЖДА ЗПК “Единство” с.Сърнево, община Раднево, с посочен адрес, да заплати  „Виастройинженеринг” ООД- Смолян, с посочен адрес, направените в двете съдебни инстанции разноски в размер на 107.64 лв./сто и седем лева и шестдесет и четири стотинки/.

 

        ОСЪЖДА ЗПК “Единство” с.Сърнево, община Раднево, с посочен адрес, Агенция „Пътна инфраструктура”- София, с посочен адрес, направените в двете съдебни инстанции разноски в размер на 921.12 лв. /деветстотин двадесет и един лева и дванадесет стотинки/.

 

        Решението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                               ЧЛЕНОВЕ: