Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 433     ………………06.11.2015 година………………..Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На седми октомври……..…………………………………….………..Година 2015              

В публично заседание в следния състав:                                            

                                               

                                             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                       

                        

 

Секретар………………………………………………………………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1420………по описа за 2015…………година.

 

        Производството е по реда на чл.463 ГПК и е образувано по жалба на “Санитекс Пейпър Продуктс” ООД гр.Костинброд- взискател, против Протокол за разпределение на суми от 08.05.2015 г. по изп.дело № 20147650401306 по описа на ЧСИ Г.И., рег. № 765, предявен на 29.05.2015 г.

 

        Жалбоподателят счита, че обжалваното разпределение на сумите в частта, с която в полза на ЧСИ е разпределена на основание чл.136,ал.1, т.1 ЗЗД сума в размер на 997.20 лв. е неправилно и незаконосъобразно. Съдебният изпълнител разпределил без основание в своя полза разноски, част от които не се дължали, а друга част вече са били заплатени от взискателя. Моли в тази му част разпределението за бъде отменено и да бъде определено част от сумата, а именно 831.60 лв., да бъде разпределена в полза на взискателя. Излага подробни съображения по всяка точка от ТТРЗЧСИ, на основание на които ЧСИ е посочил в протокола за разпределение, че се дължат процесните суми.  

 

        Не са постъпили писмени възражения от длъжниците “Берое 86” ЕООД- Стара Загора, Р.Н.Б., Н.Н.Б. и Й. Николаева Б..      

        Съгласно разпоредбата на чл.436, ал.3 ГПК са приложени мотиви от ЧСИ.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното разпределение, намери за установено следното:

        Жалбата е подадена в срока по чл.462, ал.2 ГПК.

       Изпълнително производство по ИД № 20147650401306 по описа на ЧСИ Гергана Илчева е образувано по молба на „Санитекс Пейпър Продуктс" ООД- Костинброд, въз основа на  изпълнителни листове /ИЛ/, както следва:         ИЛ от 10.07.2014 г., издаден по ч. гр. дело № 3102/2013 г. на РС- Стара Загора, с който Р.Н.Б. и Н.Н.Б. са осъдени солидарно да заплатят на взискателя 16983.16 лева, представляващи неизплатена сума по фактура № 5324/13.03.2013 г., ведно със законната лихва върху главницата от 02.07.2013 г. до изплащане на вземането и 1698.32 лева договорена неустойка от 14.03.2013 г. до 12.04.2013 г.; ИЛ от 13.12.2013 г., издаден по ч. гр. дело № 3102/2013 г. на   РС- Стара   Загора,   с   който   „Берое   86"   ЕООД, представлявано от управителя Р.Н.Б., е осъдено да заплати на взискателя 16983.16 лева, представляващи неизплатена сума по същата фактура № 5324/13.03.2013 г., ведно със законната лихва върху главницата от 02.07.2013 г. до изплащане на вземането, 1698.32 лева договорена неустойка от 14.03.2013 г. до 12.04.2013 г., както и сумата от 1154 лева разноски по делото; ИЛ от 28.02.2014 г., издаден по гр. дело № 3090/2013 г. на РС- Стара Загора, с който „Берое 86" ЕООД, представлявано от управителя Р.Н.Б., Р.Н.Б. и Н.Н.Б. са осъдени солидарно да заплатят на взискателя   15246.18   лева,   представляващи   неизплатена   сума  по   фактура   № 0000005231/19.02.2013 г., ведно със законната лихва върху главницата от 01.07.2013 г. до изплащане на вземането, 1524.62 лева договорена неустойка от 14.03.2013 г. до 12.04.2013 г., както и сумата от 2071 лева разноски по делото. С молбата за образуване на изпълнителното дело взискателят е поискал изпълнителното дело да бъде образувано срещу „Берое 86" ЕООД, представлявано от управителя Р.Н.Б., Р.Н.Б., Н. Н.Б. като наследник на Н.Н.Б. и Й.Н.Б. като наследник на Н.Н.Б.. Възложил е на ЧСИ правомощия по чл.18 ЗЧСИ.

 

        Съдебният изпълнител е наложил запор върху банковите сметки на длъжниците, запор върху трудовото възнаграждение на Н.Б., запор върху вземанията на Р.Б. от „Берое груп" ООД, запор върху вземанията на Н.Б. от „Берое груп" ООД и „Алка Трейд НМ" ООД, наложил е възбрана върху недвижим имот, собственост на Р.Б., представляващ празно дворно място с площ от 800 кв.м в с.Хаджидимитрово, община Казанлък. Длъжниците са получили поканите за доброволно изпълнение лично на 31.10.2014 г.

        Съгласно молба от взискателя с вх. № 23282/21.10.2014 г. съдебният изпълнител е насрочил опис на възбранения по делото недвижим имот, собственост на Р.Б., представляващ празно дворно място с площ от 800 кв.м в с.Хаджидимитрово, община Казанльк. На 05.11.2014г. Н.Н.Б. е представил удостоверение за отказ от наследството на починалия Н.Н.Б., поради което на основание чл.429 ГПК изпълнителното производство по отношение на същия е било прекратено и вдигнати наложените обезпечителни мерки относно неговото имущество.

 

        На 27.11.2014 г. е извършен опис на недвижимия имот, собственост на Р.Б., представляващ празно дворно място с площ от 800 кв.м в с.Хаджидимитрово, община Казанлък, за което е съставен протокол. Насрочена е публична продан на описания недвижим имот за периода от 26.01.2015 г. до 26.02.2015 г. при начална цена 3900 лева. На 27.02.2015 г. за купувач е обявен Г.Г.К., който не е внесъл в срок предложената от него цена в размер на 17001 лева, поради което с протокол от 13.03.2015 г. за купувач е обявен наддавача И.Х.К., предложил следващата най- висока цена- 10106 лева. Този наддавач също не е внесъл предложената цена и с протокол от 02.04.2015 г. е обявена за купувач Б.К., предложила цена за имота от 7111 лева. Същата внесла в срок предложената от нея цена и е изготвено постановление за възлагане.

 

        Съгласно чл.460 ГПК, ако събраната сума по изпълнителното дело е недостатъчна за удовлетворяване на всички взискатели, съдебният изпълнител извършва разпределение, като най- напред отделя суми за изплащане на вземанията, които се ползват с право на предпочтително удовлетворение. Остатъкът се разпределя между другите вземания по съразмерност. Разпоредбата на чл.136, ал.1, т.1 ЗЗД предвижда, че с право на предпочтително удовлетворение се ползват вземанията за разноски по обезпечаването и принудителното изпълнение, както и за исковете по чл.134 и чл.135 ЗЗД- от стойността на имота, за който са направени, спрямо кредиторите, които се ползват от тези разноски.

 

        В настоящия случай, след влизане в сила на постановлението за възлагане на недвижимия имот, е извършено разпределение на сумата 7891 лв.- 7111 лв. от извършената публична продан на недвижимия имот и 780 лв. от задържани два задатъка на основание чл.493, т.2 ГПК.  На 29.05.2015 г. изготвеното от ЧСИ разпределение е предявено на страните по изпълнителното производство.

 

        В протокола за разпределение на сумите е посочено, че на основание чл.136, ал.1, т.1 ЗЗД за ЧСИ се разпределя сумата от 997.20 лв., като в мотивите на протокола е посочено, че същата представлява неплатени авансови такси по т.2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 20 и 31 от ТТРЗЧСИ, всички с ДДС. В тази част разпределението е обжалвано.

        От съдържанието на протокола за разпределение е видно, че не са конкретизирани сумите по всеки един от посочените като основание текстове от ТТРЗЧСИ, както и документите за извършването на тези разноски. При това положение не е ясно откъде фактически произтича вземането на ЧСИ от 997.20 лв. и съответно дали то се ползва с определена привилегия, респ. с посочената такава по чл.136, ал.1, т.1 ЗЗД. Обоснован извод по този въпрос не може да бъде даден, доколкото в разпределението /достатъчно подробно по отношение на вземанията на всички взискатели/ не е индивидуализирано както бе посочено фактическото основание за възникването му, а при преценка на законосъобразността на разпределението съдът не може да изхожда от предположения, а от установени факти. Недопустимо е едва с мотивите по чл.436, ал.3 ГПК тези вземания да бъдат конкретизирани, тъй като тези мотиви не са част от протокола за разпределение- предмет на жалбата и съответно на проверката на съда за законосъобразността му.

        Пред вид гореизложените съображения съдът намира, че извършеното разпределение е неправилно и незаконосъобразно в обжалваната част, поради което следва да бъде отменено частично, като ЧСИ бъде задължен да извърши ново разпределение на събраната сума от 997.20 лв., като посочи фактическото основание за възникване на вземането и размера на сумите по всеки един от посочените в протокола текстове от ТТРЗЧСИ.

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

                                     Р  Е Ш И :

           ОТМЕНЯ протокол за разпределение на суми от 08.05.2015 г. по изп.дело № 20147650401306 по описа на ЧСИ Гергана Илчева, рег. № 765, предявен на 29.05.2015 г. в частта, с която в полза на ЧСИ е разпределена сумата 997.20 лв.

 

        ЗАДЪЛЖАВА съдебния изпълнител да извърши ново разпределение на събраната сума от 997.20 лв., като посочи фактическото основание за възникване на вземането и размера на сумите по всеки един от посочените в протокола текстове от ТТРЗЧСИ.

 

        Решението може да се обжалва пред Апелативен съд гр.Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: