Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 442                               13.11.2015 година                        гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД          ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 14 октомври                                                                                       2015 година

В открито заседание в следния състав

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ:РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                                  МАРИАНА МАВРОДИЕВА

СЕКРЕТАР: П.В. ……………………………………………….

ПРОКУРОР:………………………………………………………………………..

Като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 1447 по описа за 2015 г., за да се произнесе съобрази:

        Производството е по реда на чл.463 ГПК и е образувано по жалба на “ЙОНИ ОЙЛ” ЕООД гр.Пловдив- взискател, против Протокол за разпределение на суми от 28.05.2015 г. по изп.дело № 20158650400093 по описа на ЧСИ – М.Д., рег. № 865, предявен на 16.06.2015 г.

Жалбоподателят счита, че обжалваното действие на ЧСИ е неправилно, необосновано и постановено при съществени нарушения на материалния закон. Моли да бъде отменено обжалваното действие. Подробни съображения излага в жалбата си.

Не са постъпили писмени възражения от длъжника И.Д.Н..

Постъпило е възражение от взискателя “ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС” ЕООД гр.София- нов взискател в изпълнителното производство, с което се изразява становище, че жалбата е недопустима и неоснователна. Излага подробни съображения за това.  В съдебно заседание чрез пълномощниците си изразява становище, че жалбата следва да бъде отхвърлена и да им бъдат присъдени направените разноски за настоящото производство.

Взискателят Р.С.М. редовно и своевременно призована, не се явява и не взема становище по жалбата.

Взискателят ТД на НАП София - град, чрез представителя си взема становище, че жалбата е неоснователна, тъй като към датата на изготвяне на разпределението жалбоподателят не е имал качеството на присъединен взискател. Претендира за юрисконсултско възнаграждение за настоящата инстанция.

Взискателят Н.В.Ж. редовно и своевременно призована, не се явява и не взема становище по жалбата.       

        Съгласно разпоредбата на чл.436, ал.3 ГПК са приложени мотиви от ЧСИ.

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното разпределение, намери за установено следното:

            Жалбата е подадена в срока по чл.462, ал.2 ГПК.

Изпълнително дело 20158650400093 е образувано под този номер на 21.03.2015г, като е преобразувано от изп.д. 57/2015г. по описа на ЧСИ П.М., район на действие СГС, а същото е преобразувано от изп.д. 102/2009г. по описа на ЧСИ К.А..

Изпълнителното производство е образувано през 2009г. по искане на Сити груп 1 ЕООД срещу длъжника И.Д.Н. за събиране на парична сума. Извършени са описи и публични продани на множество недвижими имоти /в идеална част/ собственост на длъжника. На 01.07.2011г. по изп.д. е конституиран присъединен взискател “Инфо асистанс” ЕООД, въз основа на приложено удостоверение от изп.д. 193/2011 г. по описа на ЧСИ П./преобразувано в 936/2012 по описа на ЧСИ Ангелов, 40/2015 по описа на ЧСИ П.М., сегашен номер 92/2015г. по опис на ЧСИ М.Д./. Въз основа на постъпили молби и представени изпълнителни листове в оригинал съответно от 11.04.2013 г. и 04.04.2013г. по делото са конституирани като присъединени взискатели Р.С.М. *** и Н.В.Ж.,***. Конституиран по право взискател в производството е и ТД на НАП гр.София, въз основа на постъпило удостоверение по чл. 191 ДОПК за съобщените публични задължения на длъжника.

При проведената по делото публична Продан на недвижими имоти за купувач на същите е обявен присъединения взискател “Финанс инфо асистанс “ЕООД /с предходно наименование “Инфо асистанс” ЕООД/. Изготвено е разпределение по делото съгласно изискванията на 495 ГПК, като същото  е  обжалвано  и  АС  Пловдив  с  отменил   извършеното  разпределение,   като  е   указал производството да продължи от следващите процесуални действия.

Изпълнително дело е изпратено в началото на 2015г. на ЧСИ П.М., с район на действие СГС за извършване на изпълнителни действия предвид факта, че постоянния и настоящ адрес ***. На 21.03.2015г. изпълнителното дело е постъпило в кантората на ЧСИ М.Д. за продължаване на изпълнителните действия по отношение на недвижимите имоти на длъжника, находящи се на територията с компетентност на ЧСИ с район на действие ОС гр. Стара Загора. На 24.03.2015г. е постъпила молба за конституиране на нов взискател в производството въз основа на настъпило частно правоприемство - представен договор за цесия, а именно на мястото на “Сити груп 1” ЕООД, “Финанс инфо асистанс” ЕООД. Изготвено е постановление за конституиране на новия взискател, страните са уведомени и същото е влязло в сила. С оглед последното произнасяне на Апелативен съд по жалбите и отмененото разпределение е пристъпено към изготвяне на ново разпределение по делото.

В мотивите си ЧСИ М.Д. сочи, че в обжалваното разпределение са включени всички взискатели и вземания, за които по изпълнителното дело са налични данни, че са конституирани като такива - въз основа на молба с приложено удостоверение, въз основа на молба с представен оригинал на изпълнителен лист или по право. Тъй като за жалбоподателя няма данни за конституирането му като присъединен взискател в производството, то същия не е включен в изготвеното разпределение. Твърди, че той е конституиран като такъв едва въз основа на подадена молба от 18.06.2015г. с представено удостоверение за
присъединяване. Изготвеното разпределение е от 28.05.2015г. Изпълнителното дело било постъпило в кантората му без търговските и/или гражданските дела, по жалбите на страните в производството, но счита че дори и да бяха препратени същите производствата по обжалване са самостоятелни
такива и от тях не могат да се черпят аргументи за конституирането на едно или друго лице, като присъединен взискател в производството, тъй като присъединяването по изпълнителното дело с
e извършва
по изрично указан в ГПК ред, а именно чл.456 ГПК.        
По изложените аргументи счита, че изпълнителните действия по делото са предприети законосъобразно, като настоящата жалба следва да бъде отхвърлена.

От данните по делото е установено, че жалбоподателят е взискател по изп.д.№1527/2013г. по описа на ЧСИ К.А. рег.№ 766 на КЧСИ с район на действие ОС-Стара Загора, като вземането му е срещу солидарно отговорните длъжници И.Д.Н. и “Ивони” ЕООД в размер на 120 000 лв.и разноски в размер на 2400 лв.

        Също така жалбоподателят е присъединен взискател и по изп.д.№ 20097660400102 по описа на ЧСИ К.А. рег.№ 766 на КЧСИ, с район на действие ОС-Стара Загора и е участвал в разпределението, извършено на 30.04.2013г., което е било отменено по жалба от АС-Пловдив.  В том ІІ, стр.523  от настоящото изп.д. има приложено съобщение до “Йони ойл” ЕООД гр.Пловдив от което е видно, че същите се уведомяват ца изготвено разпределение по изп.д.№102/2009г. по описа на ЧСИ Кр.Ангелов като в същото е посочено изрично, че те са присъединени взискатели по това изпълнително дело.  

        Изпълнително дело № 20097660400102 по описа на ЧСИ К.А. рег.№ 766 на КЧСИ, с район на действие ОС-Стара Загора е преобразувано на 21.03.2015г. като е образувано изп.дело № 20158650400093 по описа на ЧСИ – М.Д., рег. № 865, по което е извършено процесното обжалвано разпределение.

        Видно от протокол за разпределение на суми от 28.05.2015г. ЧСИ М.Д. е извършил разпределение, като в същото не фигурира жалбоподателя  “ЙОНИ ОЙЛ” ЕООД гр.Пловдив. Не е ясно по какви причини същия е изключен от това разпределение, тъй като нищо не е посочено в протокола. Това разпределение е било предявено на 16.06.2015г. като за тази дата жалбоподателят не е бил уведомен редовно.

        На 18.06.2015г. жалбоподателят е подал молба с вх.№ 7959 до ЧСИ М.Д. по изп.д.№ 93/2015г., с която са поискали изрично да бъде присъединено дружеството като взискател по това дело, като с молбата си е приложил удостоверение изх.№ 26595 от 18.06.2015г., издадено от ЧСИ К.А., от което удостоверение се установява, че са взискатели по образувани изп.дела срещу длъжника И.Д.Н.. В том ІІІ стр. 688 и стр. 705 на приложеното към настоящото дело - изпълнително дело № 20158650400093 по описа на ЧСИ – М.Д., рег. № 865, има също доказателства относно твърдението на жалбоподателя, че същия е взискател по изп.д.№ 1527/2013г. по описа на ЧСИ Кр.А. и присъединен взискател по изп.д.№102/ 2009г. по описа на ЧСИ Кр.А., което пък от своя страна е преобразувано в настоящото изпълнително дело- изп.дело № 20158650400093 по описа на ЧСИ – М.Д., рег. № 865. Следователно по настоящото изпълнително дело ЧСИ М.Д. е имала данни за жалбоподателя, че е присъединен взискател по делото.

С оглед на това, окръжният съд намира, че обжалваното действие се явява незаконосъобразно, с него е нарушено правото на защита на жалбоподателя, тъй като е изключен от кръга на кредиторите, а същия безспорно е присъединен взискател по изп.д.№ 102 /2009г. по описа на ЧСИ Кр.А., което е преобразувано впоследствие в настоящото изпълнително производство.

Пред вид гореизложените съображения съдът намира, че извършеното разпределение е неправилно и незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено изцяло, като ЧСИ бъде задължен да извърши ново разпределение на постъпилите по изпълнителното дело суми.

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

Р  Е Ш И :

ОТМЕНЯ изцяло протокол за разпределение на суми от 28.05.2015 г. по изп.дело № 20158650400093 по описа на ЧСИ М.Д., рег. № 865, предявен на 16.06.2015 г.

 

        ЗАДЪЛЖАВА частният съдебния изпълнител да извърши ново разпределение на събраната сума.

 

        Решението може да се обжалва пред Апелативен съд гр.Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                             ЧЛЕНОВЕ: