Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 470   ……………27.11.2015 година………………..Град Стара Загора

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД…………Първи граждански състав

На 28 октомври ………………………………….………………..Година 2015              

В публичното заседание в следния състав:                                            

                                               

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                          ЧЛЕНОВЕ:      РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                                                    МАРИАНА МАВРОДИЕВА   

                                                                                                           

Секретар…………………………………………………………………………

Прокурор…………………………………………………………………………

като разгледа докладваното от зам.-председателя  ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА                        

въззивно гражданско дело номер 1487……по описа за 2015……….година.

 

Обжалвано е  решение № 560 от 05.06.2015 г., постановено по гр.дело № 53/2015 г. по описа на Старозагорския  районен съд, с което е отхвърлен предявеният от Ж.К.К. против „ЕВН България електроснабдяване" АД град Пловдив осъдителен иск за сумата от 268.87 лева, представляваща коригирана стойност на 1461 kWh електрическа енергия доставена до имот, находящ се в град Стара Загора, улица „Българско опълчение" №60, вх.0, ап.14, за периода от 18.09.2013г. до 20.11.2013г, по фактура № 1111851858/29.04.2014г., като неоснователен.

 

         Въззивникът Ж.К.К. счита, че решението на Старозагорския РС е неправилно и противоречи на материалния и процесуалния закон, както и на съдебната практика. Моли съдът да отмени решението на Старозагорския РС и да постанови ново, с което да уважи предявения иск от ищеца като основателен  и ответникът да бъде осъден да заплати сумата 268,87 лв., неоснователно заплатени от ищеца, ведно със законната лихва, както и направените разноски от ищеца пред двете съдебни инстанции. Подробни съображения, изложени във въззивната жалба, са докладвани в с.з.

 

       Въззиваемият „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД – гр. Пловдив, чрез юрисконсулт И.П., взема становище, че подадената въззивна жалба е допустима, но изцяло неоснователна, а решението на СтРС е правилно, обосновано, постановено при пълнота на доказателствата, като всяко едно от доказателствата е  тълкувано правилно поединично и в съвкупност с останалите доказателства. Моли обжалваното решение да бъде потвърдено изцяло и да му се присъдят разноските, направени във въззивната инстанция. Подробни съображения, изложени в отговора по чл.263 ал.1 от ГПК, са докладвани в с.з.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и възраженията на въззиваемия, намери за установено следното:

 

         Пред първоинстанционния иск е предявен иск с правно основание чл.55, ал.1 ЗЗД. 

Ищецът Ж.К.К. твърди в исковата си молба, че ответникът бил дружество, с което имал сключен договор за доставка на ел.енергия и по този договор ищецът се явявал потребител по смисъла на закона. По сключения договор ИТ на ищеца било с № 2019923 и клиентски номер 1001107334, като по тези номера получавал сметките за изразходваната от него ел. енергия, отчетена с електромер с фабричен № 000447610 на адреса на жилището му в гр.Стара Загора, ул. „Българско опълчение" № 60; вх.0; ап.14. На 20.11.2013 година електромерът му бил сменен с нов електронен и имал междинна сметка. Първоначално не разбрали какво станало, попитал съседи, но и те не знаели. Никой нищо не знаел, което било в нарушение на всички законови разпоредби и наредби, издадени от ЕВН. На 21 август 2014 г. заплатил цялата дължима сума - 268,87 лв. Получил от ЕВН писмо с изх. № 11361064-1/29.04.2014 год., с което го уведомявали, че след проверка на електромера било установено, че същият отчитал с грешка и съгласно Констативен протокол от експертиза на средство за измерване № 208/04.03.2014 г. и член 51 ал.1 от „Правилата за измерване на количествата електроенергия за краен снабдител и доставчик от последна инстанция" и чл.54 от „Общите условия на договорите за продажба на ел.енергия" сметката му била коригирана. Според писмото ищецът трябвало да заплати на продавача-доставчик на ел. Енергия като разходвана от тях и потребена от него допълнително начислената енергия в размер на 1461 kWh на стойност 268.87 лв. Приложена била и фактура, според която трябвало да заплати отново платения вече отчетен период от 18.09.2013 г. до 20.11.2013 г. Въпреки възраженията от негова страна за 268.87 лв., „дължима" според ЕВН за разходвана от тях и потребена от него допълнително начислената енергия, ищецът получил с по-горе упоменатото писмо и Фактура № 1111851858/29.04.2014 год., издадена от ЕВН, с разбивка за дължимите суми от него по месеци. От момента на смяната на електромера му ищецът не бил запознат с констативния протокол и направената експертиза, от които било видно, че електромерът бил пломбиран, електромерът бил „манипулиран", което било много странно, тъй като таблото се заключвало и само техниците на ЕВН имали достъп до електромерите. По този начин бил нарушен чл.63 от Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия. Счита, че след като процесния Констативен протокол не бил създаден по правилата, то следвало, че съдържащите се в него констатации не отговаряли на истината. Не му бил предоставен Констативен протокол № 208/04.03.2013 год. и не се бил запознавал с всички материали по случая. Счита, че не дължи тази сума, тъй като всички констатации се основавали на документ /Констативен протокол № 208/04.03.2013 г/, с който ищецът не бил запознат, а притежавал само Констативен протокол № 89568/20.11.2013 г, издаден в деня на смяната на електромера. Неиздадения според правилата документ според ищеца не отговарял на обективната истина и извършена експертиза една година след демонтирането на електромера. „ЕВН ЕС" АД се опитвало да извлече ползи от недобросъвестните действия на своите служители и от своето некоректно поведение като страна по договора за доставка на ел. енергия. Самата компания доставчик не изпълнявала Общите условия, създадени от нея, и ги нарушавала в частност нарушен бил чл.63 от същите. Моли съда да осъди ответника да му възстанови сумата от 268.87 лв., представляваща цената на 1461 kWh ел. енергия, с което била коригирана сметката му за минал период, считано от 18.09.2013 г. до 20.11.2013 г, както и да осъди ответното дружество да заплати направените от него съдебни и деловодни разноски.

В отговора си по чл.131 ГПК ответникът „ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД счита, че предявеният иск е процесуално допустим, но неоснователен. Оспорва изцяло твърденията на ищеца, обективирани в исковата молба. Излага подробни съображения за спазване и изпълнение на договорната уредба относно извършването на техническа проверка, метрологична експертиза, уведомяването на клиента и извършването на едностранна корекция на сметката му за изминал период. Твърди,  че едностранната  корекция  не била  извършена  по реда на Общите условия на ЕВН ЕР и ЕВН ЕС, а по реда на гл. IX от ПИКЕЕ. Предвид изложеното счита, че претендираната сума била основателно начислена и дължима на „ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД. Моли съда да отхвърли изцяло иска като неоснователен, като присъди в полза на „ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД сторените деловодни разноски. Подробни съображения излага в писмена защита.

         

Не е спорно по делото, че страните са в договорни отношения: ответникът разпространява и продава електрическа енергия, а ищецът е потребител на такава енергия с клиентски номер 1001107334. От представените по делото писмени доказателства- констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средство за търговско измерване от 20.11.2013 г. и констативен протокол за експертиза на средство за измерване от 04.03.2014 г. на БИМ се установява, че на 20.11.2013 г. била извършена проверка на състоянието на измервателното стопанство на обект гр.Стара Загора, ул.”Българско опълчение” № 60, вх.0, ап.14, собственост на Ж.К.К.. Електромерът бил свален за експертиза. Проверката била извършена в присъствието на ищеца Ж.К.К. от служители на ЕВН “ЕР” ЕАД Динко Марков и Георги Грозев- на длъжност ел.монтьори. При извършената експертиза е установено, че електромерът е манипулиран: осъществяван е достъп до вътрешността на електромера – монтирано допълнително съпротивление в измервателната верига между съпротивления R2 и  R4, водещо до промяна на метрологичните му характеристики.  В резултат на тази манипулация електромерът отчитал по- малко от реално използвана електрическа енергия в размер на „– 80,80 %”.  От представената справка за коригиране на сметката за електроенергия е видно, че на ищеца са начислени допълнително за период от 63 календарни дни /от 18.09.2013г. - 20.11.2013г./ 1461 кВтч електроенергия, чиято стойност е 268.87 лева, която е заплатена от ищеца на 21.08.2014 г., видно от представения фискален бон.

От заключението на назначената и изслушана съдебно - техническа експертиза пред първоинстанционния съд, чието заключение не е оспорено от страните и съдът е възприел като компетентно и добросъвестно изготвено, се установява, че процесния електромер тип „Carat digitron М02", с ф.№000447610/2009г. е отварян и манипулиран. В измервателната му верига е монтирано допълнително съпротивление, непринадлежащо към схемата на електромера, между съпротивления R2 и R4, водещо до промяна на метрологичните му характеристики. В резултат електромерът отчита с 80,80 % по - малко от консумираната електромера по двете тарифи. Посочено е, че електромерът не съответства на техническите и метрологичните изисквания и не отчита реално консумираната ел. енергия. Това състояние е случай на частично неизмерване на консумираната ел. енергия. Посочено е още, че методът за отчитане на неотчетената ел.енергия е приложен правилно в съответствие с чл.48, ал.1, т.1а, от Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/, ДВ бр.98/12.11.2013г. Методиката за остойностяването й е приложена в съответствие с чл.51, ал.1 от ПИКЕЕ /ДВ, бр.98/12.11.2013г./.

Разпитаният по делото свидетел Динко Марков Динев, /който е служител в ответното дружество от 2006 г./ -присъствал на проверката установява, че с колегата му Георги Грозев извършили проверки, въз основа на предоставен им списък, в който са посочени адреси, подлежащи на проверка. Констатирали, че електромера на ищеца измерва с грешка по-голяма от допустимата, поради което същия бил демонтиран, поставен в безшевна торба и изпратен за експертиза. Твърди, че преди да започнат проверката „звъннахме на апартамента, излезе Ж.К. и пред него направихме проверката". Сочи, че електромерът бил пломбиран, като същия се намирал в общо табло. Таблото се заключвало с ключ на собствениците на жилищата, като ответното дружество не разполагало с ключ от таблото.

 

При така установени факти, от правна страна съдът намира следното:

Съгласно разпоредбата на чл.55, ал.1 ЗЗД, който е получил нещо без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание, е длъжен да го върне. В тези случаи в тежест на ищеца е да докаже факта на плащането, а ответникът да установи, че е налице основание за получаването на сумата. В случая не се спори, че процесната сума е платена. Ответникът твърди, че сумата е начислена на основание чл.98а, ал.2, т.6 и чл.104а, ал.2, т.5 от ЗЕ, във връзка с чл.83, ал.1, т.6 от ЗЕ, във връзка с чл.45, ал.1 ПИКЕЕ /ДВ, бр. 98/12.11.2013 г./. Действително ДКЕВР в изпълнение на законовата делегация по смисъла на чл.83, ал.2, изр.2 ЗЕ, с решение по т.3 от протокол № 147 от 14.10.2013 г., на основание чл.21, ал.1, т.9 във връзка с чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ е приела нови Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/, обнародвани в ДВ бл.98 от 12.11.2013 г. Тези правила обаче са неприложими в настоящия случай, тъй като в тях не е предвидена изрично обратна сила на нормите, на които ответникът се позовава /в този смисъл ОПР 53- 2014- І т.о., ОПР 428- 2014- І т.о. на ВКС/. Наистина, проверката в настоящия случай е извършена на 20.11.2013 г. /при действието на новите ПИКЕЕ/, но този нормативен акт има действие само занапред и е неприложим към заварените случаи до влизането им в сила, още повече, че в случая проверката засяга период, значителна част, от който е отпреди обнародването на посочените правила. От друга страна, тъй като новите ПИКЕЕ се отнасят за част от процесния период, проверката следва да е извършена съобразно посочената в чл.47 и 48 от ПИКЕЕ процедура. В случая е безспорно, че проверката е извършена в присъствие на клиента. Протоколът е подписан от него, и в този смисъл  са показанията на разпитания по делото свидетел. Съгласно чл.48, ал.2, когато при проверка на измервателната система /електромерът е основна съставна част на всяка измервателна система, която осигурява измервателна информация за търговски цели- т.8 от § 1 на ДР на ПИКЕЕ/ се установи промяна в схемата на свързване, корекцията по ал.1 се извършва само въз основа на констативен протокол, който отговаря на изискванията на чл.47 и е съставен в присъствието на органите на полицията и е подписан от тях. Монтирането на допълнително съпротивление в измервателната верига, както е установено в конкретния случай, съставлява промяна на схемата за свързване по смисъла на посочения по- горе текст. В случая не е изпълнено това изискване, тъй като представения по делото протокол не е подписан от орган на полицията, както сочи изричната разпоредба на чл.48, ал.2 ПИКЕЕ. Констативният протокол е частен свидетелстващ документ, удостоверяващ изгодни за издателя му факти, и когато същият е съставен в нарушение на процедурата, посочена в подзаконовия нормативен акт- ПИКЕЕ, той не може да се ползва за пряко и пълно доказване на обстоятелствата, посочени в него. С оглед на изложеното въззивният съд намира, че в тежест на ищеца /въззивник в настоящото производство/ не е възникнало задължение за заплащане на исковата сума, поради което предявеният иск следва да се уважи.

 

        Пред вид гореизложените съображения въззивният съд намира, че обжалваното решение е неправилно и следва да бъде отменено. Вместо него следва да бъде постановено друго, с което предявеният иск с правно основание чл.55, ал.1 ЗЗД бъде уважен изцяло. На въззивникът на основание чл.78, ал.1 ГПК следва да се присъдят направените по делото разноски за двете съдебни инстанции в размер на 75 лв. за държавна такса и адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. или общо в размер на 375 лв. За уговореното адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. за въззивната инстанция не са представени доказателства, че същото е платено.

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                            Р  Е  Ш  И : 

 

        ОТМЕНЯ решение № 560 от 05.06.2015 г., постановено по гр.дело № 53/2015 г. на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

        ОСЪЖДА на основание чл.55, ал.1, предл.1 ЗЗД  „ЕВН България електроснабдяване” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов” № 37, ЕИК 123526430, да заплати на Ж.К.К., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, офис 9, чрез адвокат П. Х., сумата от 268,87 лв. /двеста шестдесет и осем лева и осемдесет и седем стотинки/, представляваща общо заплатените на 21.08.2014г. без основание суми по фактура № 1111851858/29.04.2014г. 1461 кВтч електрическа енергия, доставена до имот, находящ се в гр.Стара Загора, ул.”Българско опълчение” № 60, вх.0, ап.14, за периода от 18.09.2013 г. до 20.11.2013 г., ведно със законната лихва, считано от 22.12.2014 г. до окончателното изплащане на сумата.

 

 

        ОСЪЖДА „ЕВН България електроснабдяване” АД гр. Пловдив, с посочен по- горе адрес, да заплати на Ж.К.К., с посочен по- горе адрес, направените по делото разноски в двете съдебни инстанции в размер на 375 лв. /триста седемдесет и пет лева/.

 

        Решението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                          2.